เพิ่มเพื่อน

ประกันสุขภาพชาวต่างชาติ พำนักระยะยาว Long Stay VISA

Last updated: 23 ก.ย. 2565  |  23851 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกันสุขภาพชาวต่างชาติ พำนักระยะยาว Long Stay VISA

ประกันภัยสุขภาพชาวต่างชาติ พำนักระยะยาว (Long Stay Visa)

ชื่อโครงการ / Project Name : ประกันสุขภาพ แปซิฟิค ครอส (แผน VISA Friendly)

 • คุ้มครองโควิด 19
 • รองรับความคุ้มครองขั้นต่ำ 100,000 เหรียญสหรัฐ
 • สามารถต่ออายุได้ถึง 99 ปี
 • ความคุ้มครองสูงสุด 3,500,000 บาทตต่อโรค
 • โรงพยาบาลในเครือข่ายกว่า 400 แห่ง
 • คุ้มครองกรณีฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก
 • เลือกรับส่วนลดเบี้ยประกันตามความต้องการ
 • รับพิจารณาให้ความคุ้มครองแม้มีความเสี่ยงทางสุขภาพ

ความคุ้มครอง

 • ตัวเลือกโรงพยาบาล : สามารถใช้บริการได้ทุกโรงพยาบาล
 • บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน : บริการเลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินทั่วโลก
 • ผลโยชน์สูงสุดต่อโรค ต่อปีกรมธรรม์ : 3,500,000 บาท

ผลประโยชน์สำหรับผู้ป่วยใน (IPD)

 • ค่าห้องและค่าอาหาร ค่าบริการสูงสุดต่อวัน : 6,000 บาท (ไม่จำกัดจำนวนวัน)
 • ค่ารักษาในห้องผู้ป่วยวิกฤตสูงสุดต่อวัน : 12,000 บาท (ไม่จำกัดจำนวนวัน)
 • ค่าห้องผ่าตัด : ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควร
 • ค่าแพทย์ผ่าตัด รวมการวางแผนผ่าตัดและการดูแลหลังผ่าตัด(่จ่ายตามจริง) : ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควร
 • ค่าปลูกถ่ายหรือเปลี่ยนอวัยวะสำหรับตับ หัวใจ ปอด ไต และไขกระดูก รวมค่าใช้จ่ายสำหรับผู้บริจาค(สูงสุดต่อโรค) : 300,000 บาท
 • ค่าวางยาสลบ : ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควร
 • ค่าพยาบาลพิเศษตามที่แพทย์สั่งและพยาบาลพิเศษที่บ้านต่อหลังออกจากโรงพยาบาลสูงสุดไม่เกิน 30 วัน : ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควร
 • ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยทางจิต (กรณีคนไข้ใน) : 30,000 บาทต่อโรค, 100,000 บาทตลอดชีวิต
 • ค่ารักษาพยาบาลั่วไป ได้แก่ ค่าวินิจฉัยโรค ค่าเอ็กซเรย์ ค่าผู้เชี่ยวชาญ ค่ายา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต ค่าเช่าเก้าอี้รถเข็น ค่าอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการผ่าตัด : 350,000 บาท
 • ค่าอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ และอวัยวะเทียมแบบถาวร : รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลทั่วไป
 • ค่าแพทย์เยี่ยม (สูงสุดต่อวัน และไม่เกินจำนวนวันที่กำหนดต่อโรค) : ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควร
 • ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง : ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควร
 • การรักษาพยาบาลฉุกเฉินแบบคนไข้นอกภายใน 24 ชั่วโมง (สูงสุดต่ออุบัติเหตุ) : ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควร
 • ค่ารถพยาบาลฉุกเฉิน รวมถึงอุปกรณ์และเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล : 2,000 บาท
 • ค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉิน ค่าบริการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินทั่วโลก ตลอด 24 ชั่วโมง : คุ้มครองตามจริง
 • ค่าเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน : คุ้มครองตามจริง

ผลประโยชน์สำหรับผู้ป่วยนอก (OPD)

การรักษาพยาบาลแบบคนไข้นอก ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควร สูงสุดต่อปีกรมธรรม์  : 40,000 บาท

อัตราเบี้ยประกันต่อปี (IPD and OPD)

 • อายุ 0-4 ปี(คุ้มครอง35%) ราคา 52,312 บาท
 • อายุ 5-18 ปี ราคา 34,411 บาท
 • อายุ 19-25 ปี ราคา 32,132 บาท
 • อายุ 26-30 ปี ราคา 36,038 บาท
 • อายุ 31-35 ปี ราคา 39,293 บาท
 • อายุ 36-40 ปี ราคา 42,548 บาท
 • อายุ 41-45 ปี ราคา 45,803 บาท
 • อายุ 46-50 ปี ราคา 50,685 บาท
 • อายุ 51-55 ปี ราคา 53,940 บาท
 • อายุ 56-60 ปี ราคา 60,442 บาท
 • อายุ 61-65 ปี ราคา 70,214 บาท
 • อายุ 66-70 ปี ราคา 92,997 บาท
 • อายุ 71-75 ปี ราคา 133,682 บาท

หมายเหตุ

 1. อัตราเบี้ยประกันข้างต้นสำหรับเด็กที่ถือกรมธรรม์โดยไม่มีผู้ปกครอง
 2. กรณีเด็กอายุ 0-4 ปี ถือกรมธรรม์แบบมีเงื่อนไขรับผิดชอบค่าใช้จ่ายร่วมร้อยละ35
 3. หากมีการเรียกร้องสินไหมโดยผู้เอาประกัน หรือผู้ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ สิทธิ์ในการรับส่วนลดกรณีไม่มีเคลม จะกลับมาเริ่มต้นนับเป็นปีกรมธรรม์แรกเข้าใหม่
 4. หากมีการเรียกร้องสินไหมเกิดขึ้นหลังจากที่บริษัทฯ ได้เสนอส่วนลดกรณีไม่มีเคลมไปแล้วนั้น บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนส่วนลดดังกล่าวโดยหักออกจากยอดสินไหมพึงจ่าย ทั้งนี้ สิทธิ์ในการรับส่วนลดกรณีไม่มีเคลม จะกลับมาเริ่มต้นนับป็นปีกรมธรรม์แรกเข้าใหม่
 5. อ้างอิงตามประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่องแนวปฏิบัติสำหรับผู้ดำเนินการเดินอากาศที่ทำการบินมายังประเทศไทย มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคา 2563 เป็นต้นไป
 6. การเลือกเข้ารักษาในกลุ่มประเทศอเมริกาเหนือ ญี่ปุ่น ฮ่องกง สิงคโปร์ กลุ่มสภาพยุโรป และสวิสเซอร์แลนด์ ผลประโยชน์นี้จะพิจารณาเป็นรายๆ โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณารับเงื่อนไข
 7. หน่วยของวามคุ้มครอง และเบี้ยประกันภัยคือ บาท
 8. ผู้สมัครเอาประกันภัยจะต้องเป็นผู้ที่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทยเป็นหลัก หรือขั้นต่ำ 6 เดือนในช่วงระยะเวลา 12 เดือน
 9. การให้บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินทางการแพทย์ระหว่างการเดินทาง จะเริ่มคุ้มครองเมื่อผู้เอาประกันเดินทางห่างจากที่อยู่อาศัยเป็นระยะทางไม่ต่ำกว่า 150 กิโลเมตร หรือข้ามพรมแดน ทั้งนี้ระยะเวลาของการเดินทางจะต้องติดต่อกันไม่เกิน 90 วัน
 10. บริษัทจะจ่ายค่าใช้จ่ายสำหรับ ค่าอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ และ/หรือ ค่าอวัยวะเทียมถาวร กรณีที่ผู้เอาประกันถือกรมธรรม์ต่อเนื่องมาแล้วอย่างน้อย 5 ปี
 11. ข้อมูลตามเอกสารแนะนำแผนประกันภัยสุขภาพนี้เป็นเพียงข้อมูลบางส่วนเพื่อชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัยทราบเพื่อประกอบการตัดสินใจขอเอาประกันภัยกับบริษัทเท่านั้น เงื่อนไขความคุ้มครองทั้งหมดให้เป็นไปตามคำจำกัดความ เงื่อนไขทั่วไปและข้อกำหนด ข้อยกเว้นทั่วไป และข้อตกลงคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคลของบริษัท
 12. สามารถต่ออายุต่อเนื่องถึงอายุ 99 ปี เบี้ยประกันและความคุ้มครอง อาจถูกปรับตามประวัติสินไหม ความเสี่ยงด้านสุขภาพและอายุที่เพิ่มขึ้น

ชื่อโครงการ / Project Name : TIP LONG STAY VISA

ผู้เอาประกันภัย / Insured Person : อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี และไม่เกิน 70 ปี ณ วันที่สมัคร / Applicant age between 15-70 years on applied date

ระยะเวลาเอาประกันภัย / Period of Coverage : 1 ปีกรมธรรม์ นับตั้งแต่วันเริ่มความคุ้มครอง / 1 policy year from effective date of policy

รายละเอียดความคุ้มครอง / Cooverageผลประโยชน์ (บาท) / Limit of Coverage (Baht)
1.ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย / Medical Expense for IPD of injury or illness
ผลประโยชน์สูงสุดต่อโรคหรือต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง หรือสูงสุดต่อปี400,000600,000800,000
ค่าห้องค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล รวมสูงสุดไม่เกิน 365 วัน
- ค่าห้องผู้ป่วยปกติ (สูงสุดต่อวัน)4,0005,0006,000
- ค่าห้องผู้ป่วยหนัก (สูงสุดต่อวัน)8,00010,00012,000
ค่ารักษาพยาบาล หรือค่าบริการทั่วไป
- ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป (รวมค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลต่อเนื่องภายใน 30 วันหลังออกจากโรงพยาบาล)จ่ายตามจริงจ่ายตามจริงจ่ายตามจริง
- ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉิน เนื่องจากการบาดเจ็บภายในเวลา 24 ชั่วโมง หลังเกิดอุบัติเหตุ รวมการรักษาต่อเนื่องภายใน 15 วัน8,00010,00012,000
- ค่าบริการรถพยาบาลจ่ายตามจริงจ่ายตามจริงจ่ายตามจริง
ค่าธรรมเนียมแพทย์สำหรับการรักษาโดยการผ่าตัด
- ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ (จ่ายตามจริง)จ่ายตามจริง  จ่ายตามจริง  จ่ายตามจริง 
 - ค่าปรึกษาทางการผ่าตัด กรณีมีการผ่าตัด (รวมอยู่ในค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ)
 ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ หรือค่าปรึกาาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค   
 - ค่าดูแลโดยแพทย์เจ้าของไข้ 1 ครั้ง / วัน (รวมสูงสุดไม่เกิน 365 วัน) จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
- ค่าปรึกษาทางการผ่าตัด กรณีมีการผ่าตัด (รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลทั่วไป)
2.ความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล
 - ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียงหรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ (อ.บ.2) ขยายความคุ้มครองถึงการขับขี่ หรือ โดยสารรถจักรยานยนต์ 100,000100,000 100,000
 3.ความคุ้มครองค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย   
 - ค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย (ระยะเวลารอคอย 180 วัน สำหรับกรณีเสียชีวิตเนื่องจากการเจ็บป่วย) 10,00010,000 10,000
4.การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยนอก)
- ค่ารักาาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (1 ครั้งต่อวัน สูงสุด 30 ครั้งต่อปี)1,5002,0002,500
เบี้ยประกันภัย (รวมอากรแสตมป์) / คน / ปี
15 - 30 ปี23,24131,49539,750
31 - 40 ปี28,38537,93647,486
41 - 50 ปี34,73346,98659,239
51 - 60 ปี46,53962,64378,748
61 - 70 ปี65,51888,952112,386
71 - 80 ปี (ต่ออายุเท่านั้น)86,792118,992151,191

หมายเหตุ

 1. เบี้ยประกันภัยข้างต้น รวมค่าอากรแสตมป์ 0.4% แล้ว
 2. คุ้มครองผู้เอาประกันภัยรายใหม่ อายุ 15-70 ปี สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการหรือวิกลจริต ณ วันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ
 3. ผู้เอาประกันภัยทุกรายต้องกรอกใบคำขอเอาประกันภัย โดยการพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัทฯ
 4. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองการบาดเจ็บ/เจ็บป่วย/โรคเรื้อรัง ที่เป็นมาก่อนการทำประกันภัย และยังรักษาไม่หายก่อนกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก และการรักาษาที่ไม่ใช่ความจำเป็นทางการแพทย์
 5. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก
 6. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ เนื้องอก ถุงน้ำดี หรือมะเร็งทุกชนิด ริดสีดวงทวาร ไส้เลื่อนทุกชนิด ต้อเนื้อหรือต้อกระจก การตัดทอลซิลหรือออดีนอยด์ นิ่วทุกชนิด เส้นเลือดขอดที่ขา เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 120 วัน หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก
 7. ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉิน เนื่องจากการบาดเจ็บภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากเกิดอุบัติเหตุ ให้รวมถึงการรักษาต่อเนื่องที่เกิดขึ้นภายใน 15 วัน
 8. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผลประโยชน์ค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 180 วัน หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก
 9. มีบัตรประกันสุขภาพให้ผู้เอาประกันภัยใช้สิทธิได้ที่ โรงพยาบาลในโครงการทั่วประเทศ
 10. บริษัทฯ สงวนสิทธิในการปรับเบี้ยประกันภัย แผนประกันภัยในปีต่ออายุ โดยการพิจารณาจากอายุผู้เอาประกันภัย และประวัติการเรียกร้องสินไหมทดแทน
 11. รับประกันภัยโดย บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)


ชื่อโครงการ / Project Name : สมาร์ทแคร์ เอ็กเซ้กคิวทีฟ

ผู้เอาประกันภัย : อายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และไม่เกิน 70 ปี ณ วันที่สมัคร

ระยะเวลาเอาประกันภัย : 1 ปีกรมธรรม์ นับตั้งแต่วันเริ่มความคุ้มครอง

การรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน
ข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์สูงสุด (บาท/คน/ปี)
แผน 1แผน 2แผน 3
1.การอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล และการผ่าตัด


1.1 ค่าห้อง และค่าอาหารรายวัน


- ห้องผู้ป่วยธรรมดา2,0003,0005,000
- ห้องผู้ป่วยหนัก4,0006,00010,000
1.2 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดในระหว่างรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล (ต่อครั้ง)30,00040,00060,000
 1.3 ค่าธรรมเนียมสำหรับการเยี่ยมไข้ของแพทย์ในโรงพยาบาล (ต่อวัน) 1,000 1,500 2,000
 1.4 ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกในกรณีฉุกเฉินสำหรับอุบัติเหตุเท่านั้น (ต่อครั้ง) 6,000 7,000 8,000
1.5 ค่าธรรมเนียมศัลยแพทย์ (โดยไม่ใช้ตารางผ่าตัดต่อครั้ง)30,00040,00060,000
1.6 การแท้งบุตรอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ (ต่อครั้ง)6,0007,0008,000 
จำนวนเงินจำกัดความรับผิดสูงสุดเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองนี้ (ต่อโรค/ต่อครั้ง)400,000500,000600,000
2.ค่ารักษาพยาบาลสำหรับการล้างไตกรณีไตวายเรื้อรัง และการรักษาโรคมะเร็งที่ไม่ได้อยู่ในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยนอก) วงเงินจำกัดความรับผิดสูงสุดตลอดชีพ   
- การล้างไต กรณีไตวายเรื้อรัง60,00070,00080,000
- การรักษาโรคมะเร็ง60,00070,00080,000
3.การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ (อ.บ.2)60,00070,00080,000
4.ค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย20,00020,00020,000
การรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก
ค่ารักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่โรงพยาบาล (ผลประโยชน์สูงสุด-ไม่เกิน 1 ครั้ง/วัน และ 30 ครั้ง/ปี)

1,500

1,5001,500
เบี้ยประกันภัย (บาท/คน/ปี)
6 เดือน - 5 ปี37,56143,59252,642
6 - 10 ปี24,76928,91237,202
11 - 15 ปี18,14321,49827,193
16 - 20 ปี17,39920,72026,654
21 - 25 ปี18,04521,50827,264
26 - 30 ปี20,97124,81730,501
31 - 35 ปี20,97124,81730,501
36 - 40 ปี25,07829,49735,875
41 - 45 ปี28,90234,00141,287
46 - 50 ปี33,94240,11549,059
51 - 55 ปี39,74447,21858,134
56 - 60 ปี46,82856,03469,324
61 - 65 ปี59,82272,05690,189
66 - 70 ปี86,17098,232122,334
71 - 75 ปี (ต่ออายุเท่านั้น)129,254147,335183,499

ส่วนลดสำหรับแผนครอบครัว

(ส่วนลดเฉพาะคู่สมรส และบุตรที่สมัครทำประกันภัยพร้อมกัน และแผนเดียวกันเท่านั้น)   

 จำนวนสมาชิก ส่วนลด  
 2 - 3 คน5 %   
 ตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป10 %   

หมายเหตุ

- เบี้ยประกันภัยข้างต้นนี้สำหรับอาชีพกลุ่ม 1-3 เท่านั้น
- รับประกันภัยโดย บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 
 
ชื่อโครงการ / Project Name : BKI LONG STAY VISA
ผู้เอาประกันภัย : อายุ แรกเกิด และไม่เกิน 75 ปี ณ วันที่สมัคร ต่ออายุได้ถึง 100 ปี
ระยะเวลาเอาประกันภัย : 1 ปีกรมธรรม์ นับตั้งแต่วันเริ่มความคุ้มครอง
ความคุ้มครองแผน 1แผน 2
ผลประโยชน์สำหรับค่าใช้จ่ายการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน)
ผลประโยชน์สูงสุดต่อปีกรมธรรม์ประกันภัย400,000600,000
1.ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล

1.1 ค่าห้องผู้ป่วยปกติต่อวัน (สูงสุด 45 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)3,0005,000
1.2 ค่าห้องผู้ป่วยหนักต่อวัน (สูงสุด 15 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)6,00010,000
2.ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล

2.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไปในการรักษาพยาบาล100,000150,000
2.2 การรักษาโดยการผ่าตัด100,000150,000
2.2.1 ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการจ่ายตามจริงจ่ายตามจริง
2.2.2 ค่าปรึกษาทางการแพทย์10,00015,000
2.3 ค่าดูแลโดยแพทย์ต่อวัน (สูงสุด 30 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)1,5002,500
2.4 การติดตามผลต่อเนื่องจากการเข้ารับการรักษาในฐานะผู้ป่วยในภายใน 30 วัน จ่ายตามจริงจ่ายตามจริง 
 2.5 ค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง หลังเกิดอุบัติเหตุ รวมค่ารักษาต่อเนื่องที่เกิดขึ้นภายใน 15 วัน6,0008,000 
2.6 ค่าผ่าตัดกรณีไม่ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจ่ายตามจริงจ่ายตามจริง
2.7 การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน1,0002,000
ผลประโยชน์สำหรับค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยนอก)
ผลประโยชน์สูงสุดต่อปีกรมธรรม์ประกันภัย60,00090,000
ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก วันละ 1 ครั้ง (สูงสุด 30 ครั้งต่อปีกรมธรรม์ประกันภัย) ครั้งละไม่เกิน2,0003,000
เบี้ยประกันภัย (บาท/ปี)
0 - 5 ปี63,30080,900
6 - 10 ปี41,90053,500
11 - 15 ปี29,90038,300
16 - 20 ปี21,50027,700
21 - 25 ปี21,50027,700
26 - 30 ปี22,40029,000
31 - 35 ปี25,80033,600
36 - 40 ปี30,90040,100
41 - 45 ปี33,60043,600
46 - 50 ปี36,20047,200
51 - 55 ปี38,80050,700
56 - 60 ปี44,80058,300
61 - 65 ปี55,40079,400
66 - 70 ปี73,40096,300
71 - 75 ปี98,400129,000
76 - 80 (ต่ออายุเท่านั้น)138,000180,200
81 - 85 (ต่ออายุเท่านั้น)200,000266,100
86 - 90 (ต่ออายุเท่านั้น)233,900308,400
91 - 95 (ต่ออายุเท่านั้น)318,600414,300
96 - 100 (ต่ออายุเท่านั้น)403,200520,100
 
 หมายเหตุ
 1. สำหรับผู้เอาประกันภัยที่ทำประกันสุขภาพเพื่อขอวีซ่าประเภท O-A หรือ O-X
 2. วีซ่าประเภท O-A รับประกันภัยทุกสัญชาติ
 3. วีซ่าประเภท O-X รับประกันภัย 14 สัญชาติ ได้แก่ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร แคนนาดา และสหรัฐอเมริกา
 4. รับประกันภัยตั้งแต่แรกเกิด - อายุ 75 ปี
 5. บริษัทฯ จะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้สำหรับโรคเรื้อรัง การบาดเจ็บ การเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
 6. ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period)
  1. บริษัทฯ จะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้สำหรับการเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
  2. บริษัทฯ จะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้สำหรับการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก ดังต่อไปนี้
   • เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด
   • ริดสีดวงทวาร
   • ไส้เลื่อนทุกชนิด
   • ต้อเนื้อ ต้อลม หรือต้อกระจก
   • การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์
   • นิ่วทุกชนิด
   • เส้นเลือดขอด ที่ขา
   • เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
 7. บริษัทฯ จะให้ความคุ้มครองการรักษานอกประเทศไทย เฉพาะการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันและไม่สามารถคาดการณ์ได้ระหว่างอยู่ในต่างประเทศ จนเป็นเหตุให้ต้องได้รับการรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน
 8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 9. รับประกันภัยโดย บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ติดต่อพนักงาน

Tel : 085-541-4917

Line ID : @pragan

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้