เพิ่มเพื่อน

ประกันเดินทางต่างประเทศ MSIG Travel Easy เริ่มต้น 190 บาท

Last updated: 23 ก.ย. 2565  |  5272 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกันเดินทางต่างประเทศ MSIG Travel Easy เริ่มต้น 190 บาท

ซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ MSIG ออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง

1. แผนรายปี ประกันภัยเดินทางต่างประเทศ MSIG อายุ 15-65 ปี เดินทางสูงสุด 120 วันต่อครั้ง และไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี

 • Easy 1 : ความคุ้มครองอุบัติเหตุ 5 ล้านบาท, ค่ารักษาพยาบาล คุ้มครอง 5 ล้านบาท
  • ราคา 8,200 บาท
 • Easy 2 : ความคุ้มครองอุบัติเหตุ 4 ล้านบาท, ค่ารักษาพยาบาล คุ้มครอง 3 ล้านบาท
  • ราคา 5,800 บาท
 • Easy 3 : ความคุ้มครองอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท, ค่ารักษาพยาบาล คุ้มครอง 2 ล้านบาท
  • ราคา 3,750 บาท

 
 • Easy 1 : ความคุ้มครองอุบัติเหตุ 5 ล้านบาท, ค่ารักษาพยาบาล คุ้มครอง 5 ล้านบาท
  • คุ้มครอง 7 วัน  Asia ราคา 1,340 บาท, Worldwide ราคา 1,645 บาท
  • คุ้มครอง 15 วัน  Asia ราคา 1,955 บาท, Worldwide ราคา 2,490 บาท
  • คุ้มครอง 30 วัน  Asia ราคา 2,705 บาท, Worldwide ราคา 3,255 บาท
  • คุ้มครอง 60 วัน  Asia ราคา 5,510 บาท, Worldwide ราคา 6,065 บาท
  • คุ้มครอง 90 วัน  Asia ราคา 7,730 บาท, Worldwide ราคา 8,285 บาท
  • คุ้มครอง 120 วัน  Asia ราคา 9,955 บาท, Worldwide ราคา 10,510 บาท
  • คุ้มครอง 180 วัน  Asia ราคา 14,955 บาท, Worldwide ราคา 15,510 บาท
 
 • Easy 2 : ความคุ้มครองอุบัติเหตุ 4 ล้านบาท, ค่ารักษาพยาบาล คุ้มครอง 3 ล้านบาท
  • คุ้มครอง 7 วัน  Asia ราคา 975 บาท, Worldwide ราคา 1,190 บาท
  • คุ้มครอง 15 วัน  Asia ราคา 1,405 บาท, Worldwide ราคา 1,780 บาท
  • คุ้มครอง 30 วัน  Asia ราคา 1,930 บาท, Worldwide ราคา 2,315 บาท
  • คุ้มครอง 60 วัน  Asia ราคา 3,890 บาท, Worldwide ราคา 4,280 บาท
  • คุ้มครอง 90 วัน  Asia ราคา 5,445 บาท, Worldwide ราคา 5,835 บาท
  • คุ้มครอง 120 วัน  Asia ราคา 7,000 บาท, Worldwide ราคา 7,90 บาท
  • คุ้มครอง 180 วัน  Asia ราคา 10,495 บาท, Worldwide ราคา 10,885 บาท
 
 • Easy 3 : ความคุ้มครองอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท, ค่ารักษาพยาบาล คุ้มครอง 2 ล้านบาท
  • คุ้มครอง 7 วัน  Asia ราคา 630 บาท, Worldwide ราคา 760 บาท
  • คุ้มครอง 15 วัน  Asia ราคา 885 บาท, Worldwide ราคา 1,115 บาท
  • คุ้มครอง 30 วัน  Asia ราคา 1,205 บาท, Worldwide ราคา 1,435 บาท
  • คุ้มครอง 60 วัน  Asia ราคา 2,385 บาท, Worldwide ราคา 2,620 บาท
  • คุ้มครอง 90 วัน  Asia ราคา 3,325 บาท, Worldwide ราคา 3,555 บาท
  • คุ้มครอง 120 วัน  Asia ราคา 4,260 บาท, Worldwide ราคา 4,495 บาท
  • คุ้มครอง 180 วัน  Asia ราคา 6,365 บาท, Worldwide ราคา 6,600 บาท
 
 
 
ความคุ้มครอง : รายการความคุ้มครอง และเบี้ยประกันภัย เป็นไปตามแผนประกันภัยและช่วงอายุผู้ขอเอาประกันภัย
 1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ
 2. ค่ารักษาพยาบาล จ่ายตามจริง สูงสุดไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย
  1. คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสืบเนื่องจากต่างประเทศหลังจากกลับถึงประเทศไทย(ถือเป็นส่วนหนึ่งของค่ารักษาพยาบาล) จ่ายตามจริง สูงสุดไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย
  2. ผลประโยชน์ชดเชยค่าเดินทางเพื่อรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกในต่างประเทศ(ถือเป็นส่วนหนึ่งของค่ารักษาพยาบาล)
 3. การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือการเคลื่อนย้ายกลับสู่ประเทศไทย จ่ายตามจริง สูงสุดไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย
 4. การส่งศพกลับสู่ประเทศ จ่ายตามจริง สูงสุดไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย
 5. การยกเลิกหรือการเลื่อนการเดินทาง จ่ายตามจริง สูงสุดไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย
 6. การลดจำนวนวันเดินทาง จ่ายตามจริง สูงสุดไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย
 7. การล่าช้าของเที่ยวบิน จ่ายค่าสินไหมทดแทนสูงสุดกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้
  • จ่าย 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการล่าช้าต่อเนื่องทุกๆ 6 ชั่วโมง สำหรับกรณีที่ 7.1 และจ่าย 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หลังจากเครื่องบินล่าช้าเกินกว่า 6 ชั่วโมงต่อเหตุการณ์ สำหรับกรณีที่7.2
 8. ความสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางและ/หรือทรัพย์สินส่วนตัว และ/หรืออุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ จ่ายตามจริง สูงสุดไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย
 9. การล่าช้าของกระเป๋าเดินทางสูงสุด
  • จ่าย 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการล่าช้าต่อเนื่องทุกๆ 6 ชั่วโมง
 10. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก จ่ายตามจริง สูงสุดไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย
 11. การเดินทางเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาล จ่ายตามจริง สูงสุดไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย
 12. ผลประโยชน์เงินชดเชยระหว่างการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย ขณะเดินทางไปต่างประเทศ สูงสุดไม่เกิน 30 วัน (วันละตามแผนประกันภัย)
 13. ความสูญเสียหรือความเสียหายของเงินส่วนตัว จ่ายตามจริง สูงสุดไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย
 14. ความสูญเสียหรือความเสียหายของเอกสารการเดินทาง จ่ายตามจริง สูงสุดไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย
 15. การพลาดการต่อเที่ยวบินสูงสุด
  • จ่าย 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการล่าช้าต่อเนื่องทุกๆ 6 ชั่วโมง
 16. ผลประโยชน์ รางวัลพิเศษสำหรับ โฮล-อิน-วัน จ่ายตามจริง สูงสุดไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย
 17. ความเสียหายส่วนแรกสำหรับรถเช่า (จากภัยที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์รถยนต์) จ่ายตามจริง สูงสุดไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย
 18. ความสูญเสียหรือความเสียหายของคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จ่ายตามจริง สูงสุดไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย
 19. การจี้เครื่องบิน
 20. ผลประโยชน์ชดเชยค่าโทรศัพท์ฉุกเฉิน จ่ายตามจริง สูงสุดไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย
 21. การขยายระยะเวลาคุ้มครองโดยอัตโนมัติ จากสาเหตุที่กรมธรรม์ระบุไว้
หมายเหตุ : 
 • ข้อ 2 : ค่ารักษาพยาบาล
  • 2.1 ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่มีความจำเป็นหลังจากกลับถึงประเทศไทย สืบเนื่องจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยขณะที่อยู่ต่างประเทศ (ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่ารักษาพยาบาล ข้อ 2)
  • 2.2 ความคุ้มครองค่าเดินทางเพื่อรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกในต่างประเทศ 1,000 บาทต่อระยะเวลาเดินทางแต่ละครั้ง (ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่ารักษาพยาบาล ข้อ 2)
 • ข้อ 5 : การยกเลิกหรือการเลื่อนการเดินทาง หากการเดินทางของผู้เอาประกันภัยถูกยกเลิกหรือถูกเลื่อน มีสาเหตุมาจาก 1. การเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บสาหัสหรือการเจ็บป่วยรุนแรงของผู้เอาประกันภัย / 2. การเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บสาหัสหรือการเจ็บป่วยรุนแรงของสมาชิกในครอบครัว / 3. ความเสียหายต่อที่อยู่อาสัยของผู้เอาประกันภัยเนื่องจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิดจากก๊าซหุงต้ม รวมถึง ภัยธรรมชาติต่างๆ
 • ข้อ 7 : การล่าช้าของเที่ยวบิน หากเครื่องบินต้องล่าช้าออกไปจากกำหนดการเดินทางตามปกติ เนื่องจาก 1. สภาพอากาศไม่อำนวย / 2. การทำงานผิดพลาดของอุปกรณ์การบินของเครื่องบิน / 3. การนัดหยุดงาน หรือการประท้วงโดยลูกจ้างของสายการบินพาณิชย์ หรือท่าอากาศยานที่ทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
  • 7.1 กรณีที่สายการบินไม่ประกาศยกเลิกเที่ยวบินหรือสายการบินนั้นได้มีการหาเที่ยวบินมาทดแทนจะจ่ายการล่าช้าทุกๆ 6 ชั่วโมง
  • 7.2 กรณีที่สายการบินมีประกาศยกเลิกเที่ยวบินและไม่มีการจัดหาเที่ยวบินมาทดแทนหลังจากเครื่องบินล่าช้าเกินกว่า 6 ชั่วโมงจ่ายต่อเหตุการณ์
 • ข้อ 8 : คุ้มครองไม่เกิน 5,000 บาท ต่อชิ้นต่อคู่ และค่าความเสียหายส่วนแรก (Deductible) 1,000 บาท
 • ข้อ 13 : ค่าความเสียหายส่วนแรก (Deductible) 1,000 บาท
 • ข้อ 18 :  ค่าความเสียหายส่วนแรก (Deductible) 2,000 บาท
 • ข้อ 21 : ความคุ้มครองการขยายระยะเวลาโดยอัตโนมัติ หากการเดินทางขากลับต้องล่าช้าออกไป โดยมีสาเหตุมาจากเหตุการณ์ซึ่งไม่อาจคาดการณ์ได้ หมายถึง สภาพอากาศไม่เอิ้ออำนวย ภัยธรรมชาติ กรณีเครื่องยนต์ของเครื่องบินขัดข้องหรือชำรุด การนัดหยุดงานหรือการปฏิบัติงานอื่นโดยลูกจ้างของสายการบินพาณิชย์หรือสนามบินที่ทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ บริษัทจะขยายระยะเวลาเอาประกันภัยเพื่อคุ้มครองช่วงระยะเวลาที่ถูกเลื่อนออกไป ทั้งนี้จะยกเว้นความคุ้มครองข้อ 7,9,11,12,15

เงื่อนไขการรับประกันภัย :

 1. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย
 2. แบบประกันรายเที่ยว รับประกันอายุ 1-80 ปีบริบูรณ์, แบบประกันรายปี รับประกันอายุ 15-65 ปีบริบูรณ์ แผนประกันแบบรายปี คุ้มครองการเดินทางสูงสุด 120 วันต่อการเดินทางในแต่ละครั้งโดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี
 3. ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถขอเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์นี้ได้เพียง1 ฉบับในเวลาเดียวกัน
 4. ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องเริ่มต้นเดินทางจากประเทศไทยเท่านั้น และสิ้นสุดที่ประเทศไทยเท่านั้น
 5. ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องมีสุขภาพแข็งแรงและสมบูรณ์ ไม่มีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ
 6. ผู้ขอเอาประกันภัยตกลงยินยอมและอนุญาตให้สถานพยาบาล รวมถึงโรงพยาบาลและคลินิค, เจ้าหน้าที่ของบริษัทประกันภัยหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลให้กับบริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เมื่อมีการร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขอเอาประกันภัย

ข้อยกเว้นสำคัญ :

 1. ผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
 2. สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pra-existing Conditions)
 3. กรณีที่ผู้เอาประกันภัยอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา ยาเสพติด สารเสพติดให้โทษ
 4. สงคราม การรุกราน การกระทำที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทำที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย หรือต่อต้านรัฐบาล การประกาสกฎอัยการศึก การก่อการร้าย
 5. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็นนักบิน พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม
 6. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยทำงานในสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น อาคารสูง แท่นขุดเจาะน้ำมันหรือแก๊สธรรมชาติ เหมืองใต้ดิน หรืองานใช้แรงงาน เช่น ประมง กรมกรก่อสร้าง คนงานเก็บผลไม้ หรืองานใช้เครื่องจักรกลขนาดใหญ่
 7. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผู้เดินทางไป หรือการเดินทางภายในประเทศต่อไปนี้ อัฟกานิสถาน อาเซอร์ไบจาน คิวบา อิรัก อิสราเอล คีร์กีซสถาน ลบานอน ลิเบีย นิการากัว เกาหลีเหนือ ปากีสถาน ปาเลสไตน์ ซีเรีย ทาจิกิสถาน เติร์กมินิสถาน อุซเบกิสถาน อิหร่าน เนปาล (ยกเว้นเฉาะการไต่หน้าผาหรือการปีนเขา)

หมายเหตุ : รายละเอียดของความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้น จะระบุในกรมธรรม์ประกันภัย ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

ติดต่อพนักงาน

โทร : 085-541-4917

Line ID : @pragan

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้