เพิ่มเพื่อน

ประกันเดินทางในประเทศ รายเที่ยว

Last updated: 20 ต.ค. 2565  |  1396 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกันเดินทางในประเทศ รายเที่ยว

ประกันอุบัติเหตุการเดินทางในประเทศ สำหรับบุคคล

 1. แผน Save Trip
  • เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง  จำนวน 100,000 บาท
  • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ                                           จำนวน 100,000 บาท
  • การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน                           จำนวน 50,000 บาท
   • คุ้มครอง 1-3 วัน        ราคา 55 บาท
   • คุ้มครอง 4-7 วัน       ราคา 97 บาท
   • คุ้มครอง 8-10 วัน     ราคา 129 บาท
   • คุ้มครอง 11-20 วัน    ราคา 236 บาท
   • คุ้มครอง 21-31 วัน     ราคา 355 บาท
   • คุ้มครอง 32-60 วัน   ราคา 667 บาท
   • คุ้มครอง 61-90 วัน    ราคา 989 บาท
 2. แผน Small Trip
  • เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง  จำนวน 200,000 บาท
  • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ                                           จำนวน 100,000 บาท
  • การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน                           จำนวน 50,000 บาท
   • คุ้มครอง 1-3 วัน        ราคา 72 บาท
   • คุ้มครอง 4-7 วัน       ราคา 135 บาท
   • คุ้มครอง 8-10 วัน     ราคา 183 บาท
   • คุ้มครอง 11-20 วัน    ราคา 345 บาท
   • คุ้มครอง 21-31 วัน     ราคา 521 บาท
   • คุ้มครอง 32-60 วัน   ราคา 989 บาท
   • คุ้มครอง 61-90 วัน    ราคา 1,472 บาท
 3. แผน Simply Trip
  • เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง  จำนวน 300,000 บาท
  • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ                                           จำนวน 100,000 บาท
  • การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน                           จำนวน 50,000 บาท
   • คุ้มครอง 1-3 วัน        ราคา 87 บาท
   • คุ้มครอง 4-7 วัน       ราคา 172 บาท
   • คุ้มครอง 8-10 วัน     ราคา 236 บาท
   • คุ้มครอง 11-20 วัน    ราคา 452 บาท
   • คุ้มครอง 21-31 วัน     ราคา 688 บาท
   • คุ้มครอง 32-60 วัน   ราคา 1,311 บาท
   • คุ้มครอง 61-90 วัน    ราคา 1,956 บาท
 4. แผน Special Trip
  • เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง  จำนวน 400,000 บาท
  • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ                                           จำนวน 100,000 บาท
  • การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน                           จำนวน 50,000 บาท
   • คุ้มครอง 1-3 วัน        ราคา 100 บาท
   • คุ้มครอง 4-7 วัน       ราคา 203 บาท
   • คุ้มครอง 8-10 วัน     ราคา 280 บาท
   • คุ้มครอง 11-20 วัน    ราคา 537 บาท
   • คุ้มครอง 21-31 วัน     ราคา 822 บาท
   • คุ้มครอง 32-60 วัน   ราคา 1,570 บาท
   • คุ้มครอง 61-90 วัน    ราคา 2,343 บาท
 5. แผน Smile Trip
  • เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง  จำนวน 500,000 บาท
  • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ                                           จำนวน 100,000 บาท
  • การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน                           จำนวน 50,000 บาท
   • คุ้มครอง 1-3 วัน        ราคา 116 บาท
   • คุ้มครอง 4-7 วัน       ราคา 240 บาท
   • คุ้มครอง 8-10 วัน     ราคา 334 บาท
   • คุ้มครอง 11-20 วัน    ราคา 645 บาท
   • คุ้มครอง 21-31 วัน     ราคา 988 บาท
   • คุ้มครอง 32-60 วัน   ราคา 1,892 บาท
   • คุ้มครอง 61-90 วัน    ราคา 2,826 บาท
 6. แผน Superior Trip
  • เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง  จำนวน 700,000 บาท
  • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ                                           จำนวน 100,000 บาท
  • การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน                           จำนวน 50,000 บาท
   • คุ้มครอง 1-3 วัน        ราคา 161 บาท
   • คุ้มครอง 4-7 วัน       ราคา 346 บาท
   • คุ้มครอง 8-10 วัน     ราคา 484 บาท
   • คุ้มครอง 11-20 วัน    ราคา 946 บาท
   • คุ้มครอง 21-31 วัน     ราคา 1,454 บาท
   • คุ้มครอง 32-60 วัน   ราคา 2,795 บาท
   • คุ้มครอง 61-90 วัน    ราคา 4,179 บาท
 7. แผน Smart Trip
  • เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง  จำนวน 1,000,000 บาท
  • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ                                           จำนวน 100,000 บาท
  • การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน                           จำนวน 50,000 บาท
   • คุ้มครอง 1-3 วัน        ราคา 205 บาท
   • คุ้มครอง 4-7 วัน       ราคา 450 บาท
   • คุ้มครอง 8-10 วัน     ราคา 635 บาท
   • คุ้มครอง 11-20 วัน    ราคา 1,247 บาท
   • คุ้มครอง 21-31 วัน     ราคา 1,921 บาท
   • คุ้มครอง 32-60 วัน   ราคา 3,696 บาท
   • คุ้มครอง 61-90 วัน    ราคา 5,533 บาท

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 1. สำหรับผู้เอาประกันภัยที่มีอายุ 1-85 ปีขึ้นไป
 2. สำหรับผู้เอาประกันภัย 71-85 ปี สามารถซื้อทุนประกันภัยในข้อ 1 ได้สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท (ไม่เกินแผน 5 เท่านั้น)
 3. แผนประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
 
ประกันอุบัติเหตุการเดินทางในประเทศ สำหรับกลุ่ม / องค์กร
 1. แผน Relax Trip
  • เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง  จำนวน 100,000 บาท
  • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ                                           จำนวน 50,000 บาท
   • คุ้มครอง 1-3 วัน        ราคา 17 บาทต่อคน
   • คุ้มครอง 4-7 วัน       ราคา 39 บาทต่อคน
   • คุ้มครอง 8-10 วัน     ราคา 55 บาทต่อคน
   • คุ้มครอง 11-20 วัน    ราคา 108 บาทต่อคน
   • คุ้มครอง 21-31 วัน     ราคา 168 บาทต่อคน
   • คุ้มครอง 32-60 วัน   ราคา 323 บาทต่อคน
   • คุ้มครอง 61-90 วัน    ราคา 484 บาทต่อคน
 2. แผน Freedom Trip
  • เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง  จำนวน 200,000 บาท
  • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ                                           จำนวน 50,000 บาท
   • คุ้มครอง 1-3 วัน        ราคา 27 บาทต่อคน
   • คุ้มครอง 4-7 วัน       ราคา 61 บาทต่อคน
   • คุ้มครอง 8-10 วัน     ราคา 87 บาทต่อคน
   • คุ้มครอง 11-20 วัน    ราคา 172 บาทต่อคน
   • คุ้มครอง 21-31 วัน     ราคา 266 บาทต่อคน
   • คุ้มครอง 32-60 วัน   ราคา 516 บาทต่อคน
   • คุ้มครอง 61-90 วัน    ราคา 774 บาทต่อคน
 3. แผน Wonder Trip
  • เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง  จำนวน 300,000 บาท
  • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ                                           จำนวน 50,000 บาท
   • คุ้มครอง 1-3 วัน        ราคา 37 บาทต่อคน
   • คุ้มครอง 4-7 วัน       ราคา 83 บาทต่อคน
   • คุ้มครอง 8-10 วัน     ราคา 120 บาทต่อคน
   • คุ้มครอง 11-20 วัน    ราคา 236 บาทต่อคน
   • คุ้มครอง 21-31 วัน     ราคา 367 บาทต่อคน
   • คุ้มครอง 32-60 วัน   ราคา 709 บาทต่อคน
   • คุ้มครอง 61-90 วัน    ราคา 1,064 บาทต่อคน
 4. แผน Adventure Trip
  • เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง  จำนวน 400,000 บาท
  • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ                                           จำนวน 50,000 บาท
   • คุ้มครอง 1-3 วัน        ราคา 43 บาทต่อคน
   • คุ้มครอง 4-7 วัน       ราคา 98 บาทต่อคน
   • คุ้มครอง 8-10 วัน     ราคา 140 บาทต่อคน
   • คุ้มครอง 11-20 วัน    ราคา 280 บาทต่อคน
   • คุ้มครอง 21-31 วัน     ราคา 433 บาทต่อคน
   • คุ้มครอง 32-60 วัน   ราคา 839 บาทต่อคน
   • คุ้มครอง 61-90 วัน    ราคา 1,257 บาทต่อคน
 5. แผน Executive Trip
  • เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง  จำนวน 500,000 บาท
  • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ                                           จำนวน 50,000 บา
   • คุ้มครอง 1-3 วัน        ราคา 59 บาทต่อคน
   • คุ้มครอง 4-7 วัน       ราคา 136 บาทต่อคน
   • คุ้มครอง 8-10 วัน     ราคา 194 บาทต่อคน
   • คุ้มครอง 11-20 วัน    ราคา 387 บาทต่อคน
   • คุ้มครอง 21-31 วัน     ราคา 600 บาทต่อคน
   • คุ้มครอง 32-60 วัน   ราคา 1,161 บาทต่อคน
   • คุ้มครอง 61-90 วัน    ราคา 1,741 บาทต่อคน

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 1. สำหรับผู้เอาประกันภัยที่มีอายุ 1-85 ปีขึ้นไป
 2. สำหรับผู้เอาประกันภัย 71-85 ปี สามารถซื้อทุนประกันภัยในข้อ 1 ได้สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท
 3. เบี้ยประกันภัยขั้นต่ำ ต่อ 1 กรมธรรม์แบบกลุ่ม 260 บาท
 4. แผนประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

 

ติดต่อพนักงาน

Tel : 085-541-4917

ID Line : @pragan

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้