เพิ่มเพื่อน

ประกันความรับผิดต่อวิชาชีพแพทย์

คุณสมบัติสินค้า:

Share

ประกันความรับผิดต่อวิชาชีพแพทย์

คุ้มครองการรักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลทั่วประเทศ รวมคลินิกส่วนตัว

คุ้มครองสูงสุด 6,000,000 บาท

ไม่มีความรับผิดส่วนแรก

 1.  แผน A : ความคุ้มครอง 1,000,000 บาทต่อครั้ง และ 2,000,000 บาท ตลอดระยะเวลาประกันภัย
  • แพทย์กลุ่ม 1 : ราคา 6,900 บาท/ปี : อายุรแพทย์(ไม่มีการผ่าตัด), จิตแพทย์, พยาธิแพทย์, ทันตแพทย์, กุมารแพทย์, แพทย์ฝังเข็ม, แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว, แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู, แพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน, แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
  • แพทย์กลุ่ม 2 : ราคา 9,500 บาท/ปี : จักษุแพทย์, ศัลยแพทย์ หู คอ จมูก, รังสีแพทย์, แพทย์ทางโลหิตวิทยา, แพทย์ทางมะเร็งวิทยา, แพทย์เวชศาสตร์นิวเคลียร์, แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, แพทย์ออร์โธปิดิกส์
  • แพทย์กลุ่ม 3 : ราคา 12,400 บาท/ปี : สูตินารีแพทย์, วิสัญญีแพทย์, ศัลยแพทย์ระบบประสาทและสมอง, ศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก, ศัลยแพทย์อื่นๆ (ยกเว้นศัลยแพทย์พลาสติก)
 2.  แผน B : ความคุ้มครอง 2,000,000 บาทต่อครั้ง และ 4,000,000 บาท ตลอดระยะเวลาประกันภัย
  • แพทย์กลุ่ม 1 : ราคา 9,600 บาท/ปี : อายุรแพทย์(ไม่มีการผ่าตัด), จิตแพทย์, พยาธิแพทย์, ทันตแพทย์, กุมารแพทย์, แพทย์ฝังเข็ม, แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว, แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู, แพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน, แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
  • แพทย์กลุ่ม 2 : ราคา 14,200 บาท/ปี : จักษุแพทย์, ศัลยแพทย์ หู คอ จมูก, รังสีแพทย์, แพทย์ทางโลหิตวิทยา, แพทย์ทางมะเร็งวิทยา, แพทย์เวชศาสตร์นิวเคลียร์, แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, แพทย์ออร์โธปิดิกส์
  • แพทย์กลุ่ม 3 : ราคา 20,600 บาท/ปี : สูตินารีแพทย์, วิสัญญีแพทย์, ศัลยแพทย์ระบบประสาทและสมอง, ศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก, ศัลยแพทย์อื่นๆ (ยกเว้นศัลยแพทย์พลาสติก)
 3.  แผน C : ความคุ้มครอง 3,000,000 บาทต่อครั้ง และ 6,000,000 บาท ตลอดระยะเวลาประกันภัย
  • แพทย์กลุ่ม 1 : ราคา 12,400 บาท/ปี : อายุรแพทย์(ไม่มีการผ่าตัด), จิตแพทย์, พยาธิแพทย์, ทันตแพทย์, กุมารแพทย์, แพทย์ฝังเข็ม, แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว, แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู, แพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน, แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
  • แพทย์กลุ่ม 2 : ราคา 22,000 บาท/ปี : จักษุแพทย์, ศัลยแพทย์ หู คอ จมูก, รังสีแพทย์, แพทย์ทางโลหิตวิทยา, แพทย์ทางมะเร็งวิทยา, แพทย์เวชศาสตร์นิวเคลียร์, แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, แพทย์ออร์โธปิดิกส์
  • แพทย์กลุ่ม 3 : ราคา 29,500 บาท/ปี : สูตินารีแพทย์, วิสัญญีแพทย์, ศัลยแพทย์ระบบประสาทและสมอง, ศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก, ศัลยแพทย์อื่นๆ (ยกเว้นศัลยแพทย์พลาสติก)
 4.  แผน D : ความคุ้มครอง 1,000,000 บาทต่อครั้ง และ 3,000,000 บาท ตลอดระยะเวลาประกันภัย
  • แพทย์กลุ่ม 1 : ราคา 10,000 บาท/ปี : อายุรแพทย์(ไม่มีการผ่าตัด), จิตแพทย์, พยาธิแพทย์, ทันตแพทย์, กุมารแพทย์, แพทย์ฝังเข็ม, แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว, แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู, แพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน, แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
  • แพทย์กลุ่ม 2 : ราคา 11,300 บาท/ปี : จักษุแพทย์, ศัลยแพทย์ หู คอ จมูก, รังสีแพทย์, แพทย์ทางโลหิตวิทยา, แพทย์ทางมะเร็งวิทยา, แพทย์เวชศาสตร์นิวเคลียร์, แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, แพทย์ออร์โธปิดิกส์
  • แพทย์กลุ่ม 3 : ราคา 12,900 บาท/ปี : สูตินารีแพทย์, วิสัญญีแพทย์, ศัลยแพทย์ระบบประสาทและสมอง, ศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก, ศัลยแพทย์อื่นๆ (ยกเว้นศัลยแพทย์พลาสติก)
 5.  แผน E : ความคุ้มครอง 2,000,000 บาทต่อครั้ง และ 6,000,000 บาท ตลอดระยะเวลาประกันภัย
  • แพทย์กลุ่ม 1 : ราคา 13,700 บาท/ปี : อายุรแพทย์(ไม่มีการผ่าตัด), จิตแพทย์, พยาธิแพทย์, ทันตแพทย์, กุมารแพทย์, แพทย์ฝังเข็ม, แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว, แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู, แพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน, แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
  • แพทย์กลุ่ม 2 : ราคา 16,100 บาท/ปี : จักษุแพทย์, ศัลยแพทย์ หู คอ จมูก, รังสีแพทย์, แพทย์ทางโลหิตวิทยา, แพทย์ทางมะเร็งวิทยา, แพทย์เวชศาสตร์นิวเคลียร์, แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, แพทย์ออร์โธปิดิกส์
  • แพทย์กลุ่ม 3 : ราคา 18,260 บาท/ปี : สูตินารีแพทย์, วิสัญญีแพทย์, ศัลยแพทย์ระบบประสาทและสมอง, ศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก, ศัลยแพทย์อื่นๆ (ยกเว้นศัลยแพทย์พลาสติก)

  คลิ๊ก ส่งข้อมูล สั่งซื้อ  


ประกันความรับผิดต่อวิชาชีพพยาบาล

 1. แผน 1N : ความคุ้มครอง 500,000 บาทต่อครั้ง และ 1,000,000 บาท ตลอดระยะเวลาประกันภัย
  • ราคา 5,9000 บาท/ปี 
 2. แผน 2N : ความคุ้มครอง 1,000,000 บาทต่อครั้ง และ 2,000,000 บาท ตลอดระยะเวลาประกันภัย
  • ราคา 6,300 บาท/ปี
 3. แผน 3N : ความคุ้มครอง 2,000,000 บาทต่อครั้ง และ 4,000,000 บาท ตลอดระยะเวลาประกันภัย
  • ราคา 8,800 บาท/ปี


เงื่อนไขการรับประกัน
- แพทย์จะต้องมีใบอนุญาติประกอบโรคศิลป์ที่ถูกต้องตามกฏหมายของแพทยสภาและไม่เคยถูกเพิกถอน
- แนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกัน
- แนบสำเนาใบอนุญาต แพทยสภา
- แนบสำเนาหน้าตารางกรมธรรม์เดิม (ถ้ามี)
 
ข้อยกเว้น : บริษัทจะไม่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ในกรณีดังนี้
1.การให้บริการอื่นใดที่นอกเหนือจากขอบเขตของการให้บริการทางวิชาชีพตามปกติในฐานะแพทย์
2.การให้บริการทางการแพทย์ในกรณีของศัลยกรรมตกแต่ง (plastic/esthetic surgery) ยกเว้นแต่มีการวินิจฉัยหรือเหตุผลทางอายุรเวทจะให้ความคุ้มครองเฉพาะการผ่าตัดเพื่อทำให้กลับเหมือนเดิม (reconstructive surgery) ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากอุบัติเหตุ หรือความผิดปกติที่เป็นมาแต่กำเนิด
3.การปฏิบัติการของธนาคารเลือด
4.การใช้ยาเพื่อลดน้ำหนัก
5.การปฏิบัติการของทันตแพทย์และทันตศัลยแพทย์เกี่ยวกับ
- การใช้ยาสลบ
- การปฏิบัติการใดที่ดำเนินไปภายใต้การใช้ยาสลบ เว้นแต่กระทำภายในโรงพยาบาล
6. การให้บริการขณะที่อยู่ภายใต้อิทธิพลสิ่งเสพติดหรือสิ่งมึนเมา
7. การกระทำโดยเจตนา ไม่ซื่อสัตย์ ประสงค์ร้าย กระทำผิดทางอาญา หรือผิดกฏหมายของผู้เอาประกันภัย
8. ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการแผ่รังสีหรือการปนเปื้อน กัมมันตภาพรังสี
9. สงคราม สงครามกลางเมือง การจราจล การก่อการร้าย
10. การขาย จัดหา หรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์ หรือการเรียกร้องซึ่งเกิดจากการที่สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ไม่สามารถตอบสนองความต้องการตามเจตนาของสินค้า หรือไม่มีคุณสมบัติตามที่ระบุรับรองหรือรับประกัน
11. ความรับผิดของผู้เอาประกันภัยที่เกิดจากสัญญา ข้อตกลงอื่นๆ การรับรอง หรือรับประกัน

รับประกันภัยโดย บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัทที่รับประกันภัย ความรับผิดวิชาชีพแพทย์ ก็มีหลากหลายให้เลือกอาทิเช่น กรุงเทพประกันภัย ประกันแพทย์, ประกันวิชาชีพแพทย์ อาคเนย์,ประกันวิชาชีพแพทย์ ทิพยประกันภัย,ประกันวิชาชีพแพทย์ thaiclinic,วิริยะ ประกันภัย แพทย์ ,ประกัน วิชาชีพแพทย์

  คลิ๊ก ส่งข้อมูล สั่งซื้อ  

ใบคำขอประกันวิชาชีพแพทย์_ทิพย

Tel : 085-541-4917

Line : @pragan

เบี้ยประกันภัยรวมภาษีและอากร (บาท)

คุ้มครองการรักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลทั่วประเทศ รวมคลินิกส่วนตัว

 แผน 1 : ความคุ้มครอง 1,000,000 บาทต่อครั้ง และ 3,000,000 บาท ตลอดระยะเวลาประกันภัย

แพทย์กลุ่ม 1 : ราคา 10,440 บาท/ปี : อายุรแพทย์, จิตแพทย์, พยาธิแพทย์, แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว, แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู, แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, แพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน

แพทย์กลุ่ม 2 : ราคา 11,600 บาท/ปี : จักษุแพทย์, ศัลยแพทย์หรือแพทย์ผ่าตัด, ทันตแพทย์, แพทย์หู คอ จมูก, แพทย์ทางรังสีวิทยา, แพทย์ทางโลหิตวิทยา, แพทย์ทางมะเร็งวิทยา, แพทย์เวชศาสตร์นิวเคลียร์, กุมารแพทย์, แพทย์ออโธปิดิกส์

แพทย์กลุ่ม 3 : ราคา 12,900 บาท/ปี : สูตินารีแพทย์, วิสัญญีแพทย์, ศัลยแพทย์ระบบประสาทและสมอง, ศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก

 แผน 2 : ความคุ้มครอง 2,000,000 บาทต่อครั้ง และ 6,000,000 บาท ตลอดระยะเวลาประกันภัย

แพทย์กลุ่ม 1 : ราคา 14,800 บาท/ปี : อายุรแพทย์, จิตแพทย์, พยาธิแพทย์, แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว, แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู, แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, แพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน

แพทย์กลุ่ม 2 : ราคา 16,440 บาท/ปี : จักษุแพทย์, ศัลยแพทย์หรือแพทย์ผ่าตัด, ทันตแพทย์, แพทย์หู คอ จมูก, แพทย์ทางรังสีวิทยา, แพทย์ทางโลหิตวิทยา, แพทย์ทางมะเร็งวิทยา, แพทย์เวชศาสตร์นิวเคลียร์, กุมารแพทย์, แพทย์ออโธปิดิกส์

แพทย์กลุ่ม 3 : ราคา 18,260 บาท/ปี : สูตินารีแพทย์, วิสัญญีแพทย์, ศัลยแพทย์ระบบประสาทและสมอง, ศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก

 

ความคุ้มครอง : ประกันภัยความรับผิดสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ ให้ความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมาย อันเนื่องมาจาก การบาดเจ็บทางด้านร่างกายและจิตใจ ตลอดจนการสูญเสียชีวิตของผู้ป่วยซึ่งเกิดจากการรักษา หรือความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้จากการให้บริการทางการแพทย์โดยไม่ตั้งใจ ดังนี้

 • คุ้มครองการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอก ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เอาประกันภัย
 • คุ้มครองค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ใช้ในการต่อสู้คดี
 • คุ้มครองสูงสุด 6,000,000 บาท
 • ให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมย้อนหลังนับตั้งแต่วันที่เริ่มทำประกันภัยเพียงต่ออายุความคุ้มครองอย่างต่อเนื่อง

ข้อยกเว้น : การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ไม่คุ้มครอง

 1. การให้บริการทางการแพทย์นอกเหนือขอบเขตวิชาชีพ
 2. การรักษาผิดพลาดที่กระทำการก่อนทำประกันภัย
 3. การฟ้องร้องนอกประเทศไทย หรือคำตัดสินที่เกิดขึ้นนอกประเทศไทย
 4. การบริการเสริมความงาม รักษาสิว ผิวพรรณ ให้ยาเพื่อลดน้ำหนัก
 5. การปฏิบัติของธนาคารเลือด เว้นแต่เป็นที่ซึ่งมีการจัดหาเลือด หรือ Blood Product เพื่อการใช้ปฏิบัติการของผู้เอาประกันภัย
 6. การปฏิบัติการของทันตแพทย์และทันตศัลยแพทย์เกี่ยวกับการให้ยาสลบ และปฏิบัติการที่ดำเนินไปภายใต้การให้ยาสลบ เว้นแต่กระทำภายในโรงพยาบาล
 7. ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการแผ่รังสี หรือการปนเปื้อนกัมมันตภาพรังสี
 8. การให้บริการขณะอยู่ภายใต้อิทธิพลของสิ่งเสพติด หรือสิ่งมึนเมา
 9. การกระทำผิดโดยเจตนา ประสงค์ร้าย การกระทำผิดทางอาญา
 10. ความผิดพลาดจากการทดลองทางการแพทย์


โทร : 085-541-4917

Line ID : @pragan

เบี้ยประกันภัยรวมภาษีและอากร (บาท)

คุ้มครองการรักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลทั่วประเทศ รวมคลินิกส่วนตัว

 ความคุ้มครอง 1,000,000 บาทต่อครั้ง และ 2,000,000 บาท ตลอดระยะเวลาประกันภัย

ราคา 12,891.36 บาท/ปี : แพทย์ทั่วไป

ราคา 15,577.06 บาท/ปี : แพทย์เฉพาะทาง

ราคา 17,188.48 บาท/ปี : แพทย์ผ่าตัดทั่วไป, แพทย์ศัลยกรรมระบบประสาท, แพทย์ศัลยกรรมตกแต่ง

ราคา 19,337.04 บาท/ปี : แพทย์สูติศาสตร์-นารีเวชวิทยา

 

หมายเหตุ

 1. ข้อยกเว้นที่ 4.14 ไม่คุ้มครองศัลยกรรมตกแต่งเพื่อความสวยงาม, การรักษาเพื่อความสวยงามใดๆ, การรักษาความผิดปกติขิงสายตาด้วยแสงเลเซอร์ (Lasik)
 2. ยกเว้นการศัลยกรรมเพื่อความงาม, ศัลยกรรมเลสิค, ศัลยกรรมตกแต่งโดยสมัครใจ, ทันตกรรม และการทดลองทางการแพทย์
 3. ทันตแพทย์ ยังไม่เปิดรับประกันภัย

ความคุ้มครองกรณีคดีความแพ่ง

 • เงินซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดตามกฏหมายอันเป็นผลมาจากผู้เอาประกันภัยปฏิบัติงานผิดพลาดหรือถูกกล่าวหาว่าทำงานผิดพลาดเนื่องจากการกระทำประมาทเลินเล่อ ความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน หรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
 • ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการสู้คดีหรือยุติเรียกร้องใดๆ

ความคุ้มครองกรณีคดีอาญา

 • ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการสู้คดีหรือยุติเรียกร้องใดๆ

ความคุ้มครองการรักษาผิดพลาดไม่จำกัดสถานที่

 

โทร : 085-541-4917

Line ID : @pragan


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้