เพิ่มเพื่อน

ประกันบ้าน

คุณสมบัติสินค้า:

Share

ความคุ้มครองประกันบ้านของ บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)


1. ความคุ้มครองหลัก

 1. ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกัน : ได้แก่ สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) และทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง เช่น อันเนื่องมาจาก
  ภัยไฟไหม้, ภัยฟ้าผ่า, ภัยระเบิด, ภัยจากยวดยานพาหนะ, ภัยจากอากาศยาน, และภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม)
  • คุ้มครอง 100 % ของทุนประกันภัย ต่อครั้งต่อปีกรมธรรม์
 2. ภัยธรรมชาติพื้นฐาน : (ภัยจากลมพายุ, ภัยจากน้ำท่วม, ภัยจากแผ่นดินไหว, หรือภูขาไฟระเบิด, หรือคลื่นใต้น้ำหรือสึนามิ และภัยจากลูกเห็บ)
  • ทุกภัยรวมกันไม่เกินทุกภัยรวมกันไม่เกิน 20,000 บาท ต่อครั้งต่อปีกรมธรรม์
 3. ภัยธรรมชาติส่วนเพิ่ม : (ภัยจากลมพายุ, ภัยจากแผ่นดินไหว, ภัยจากลูกเห็บ)
  • ภัยละ ไม่เกิน 100% ต่อครั้งต่อปีกรมธรรม์
 4. ค่าเช่าที่พักอาศัยชั่วคราว : หากสถานที่เอาประกันภัยได้รับความเสียหาย จากภัยต่อไปนี้ ไฟไหม้, ฟ้าผ่า, ภัยระเบิด, ภัยจากยวดยานพาหนะ, ภัยจากอากาศยาน, และภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) (เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย)
  • คุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท ต่อครั้งต่อปีกรมธรรม์
 5. ความสูญเสีย หรือเสียหายต่องานศิลปวัตถุ : ซึ่งมีสาเหตุ มาจากภัยดังต่อไปนี้
  - ภัยไฟไหม้, ภัยฟ้าผ่า, ภัยระเบิด, ภัยจากยวดยานพาหนะ, ภัยจากอากาศยาน, และภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม)
  - ภัยจากลมพายุ, ภัยจากน้ำท่วม, ภัยจากแผ่นดินไหว, หรือภูขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำหรือสึนามิ และภัยจากลูกเห็บ
  - ภัยจากโจรกรรม (จร.2)
  • คุ้มครอง 2,500 บาทต่อชิ้น ไม่เกิน 20,000 บาทต่อปีกรมธรรม์
 6. ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายซากทรัพย์สิน
  • คุ้มครอง 50,000 บาท
 7. ค่าใช้จ่ายต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
  • คุ้มครอง 50,000 บาท
 8. ค่าใช้จ่ายในการดิบเพลิง
 9. ความเสียหายต่อกระจกติดตั้งถาวร : ที่เป็นส่วนหนึ่งของตัวอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างที่เอาประกันภัยจากการแตก อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุจากปัจจัยภายนอก
  • คุ้มครองสูงสุด 50,000 บาท ต่อครั้งต่อปีกรมธรรม์

ราคาประกันบ้าน บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 
2. ความคุ้มครองส่วนเพิ่ม (สามารถเลือกซื้อเพิ่มเติมได้)

 1. ความเสียหายอันเกิดขึ้นต่อเครื่องไฟฟ้า :  อันเกิดจากการเดินเครื่องเกินกำลัง การใช้แรงดันไฟฟ้าเกินกำหนด การเดินลัดวงจรของไฟฟ้า การเกิดประกายของไฟฟ้า การเผาไหม้ของสายไฟฟ้าในตัวเอง การรั่วของกระแสไฟ ทั้งนี้ สาเหตุความเสียหายดังกล่าวต้องมีผลทำให้เกิดไฟไหม้ขึ้นเท่านั้น
  • แผน Eco I : คุ้มครอง 50,000 บาท ต่อครั้งต่อปีกรมธรรม์
  • แผน Eco II : คุ้มครอง 100,000 บาท ต่อครั้งต่อปีกรมธรรม์
  • แผน Eco Plus : คุ้มครอง 200,000 บาท ต่อครั้งต่อปีกรมธรรม์ (ทุนหลัก 1 ล้าน ยกเว้นพื้นที่สีแดง)
 2. ความสูญเสีย หรือเสียหายต่อทรัพย์สินภายในอาคารอันเกิดจาก การชิงทรัพย์, การปล้นทรัพย์, การลักทรัพย์ ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะทางเข้าหรือทางออกจากตัวอาคาร (จร.2)
  • แผน Eco I : คุ้มครอง 50,000 บาท ต่อครั้งต่อปีกรมธรรม์
  • แผน Eco II : คุ้มครอง 100,000 บาท ต่อครั้งต่อปีกรมธรรม์
  • แผน Eco Plus : คุ้มครอง 200,000 บาท ต่อครั้งต่อปีกรมธรรม์ (ทุนหลัก 1 ล้าน ยกเว้นพื้นที่สีแดง)
 3. การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก : อันสืบเนื่อง หรือเป็นผลมาจากอุบัติเหตุที่เกิดภายในสถานที่เอาประกันภัยแผน
  • Eco I : คุ้มครอง 500,000 บาท ต่อครั้งต่อปีกรมธรรม์
  • แผน Eco II : คุ้มครอง 1,000,000 บาท ต่อครั้งต่อปีกรมธรรม์
  • แผน Eco Plus : คุ้มครอง 2,000,000 บาท ต่อครั้งต่อปีกรมธรรม์ (ทุนหลัก 1 ล้าน ยกเว้นพื้นที่สีแดง)
 4. เงินชดเชยกรณีการ เสียชีวิต หรือทุพพลภาพ สิ้นเชิงถาวร : ของผู้เอาประกันภัย และหรือสมาชิกในครอบครัว ภายในสถานที่เอาประกันภัย อันเนื่องมาจากภัยที่คุ้มครอง (คุ้มครองสูงสุด 1 คน)แผน Eco I : คุ้มครอง 500,000 บาท ต่อครั้งต่อปีกรมธรรม์
  • แผน Eco II : คุ้มครอง 100,000 บาท ต่อครั้งต่อปีกรมธรรม์
  • แผน Eco Plus : คุ้มครอง 200,000 บาท ต่อครั้งต่อปีกรมธรรม์ (ทุนหลัก 1 ล้าน ยกเว้นพื้นที่สีแดง)
   คุ้มครองความสูญเสีย หรือเสียหายภัยจากน้ำท่วมแผน Eco I : ไม่คุ้มครอง
  • แผน Eco II : ไม่คุ้มครอง
  • แผน Eco Plus : คุ้มครอง 5% ของทุนประกันภัยหลัก (ทุนหลัก 1 ล้าน ยกเว้นพื้นที่สีแดง)

ราคาความคุ้มครองส่วนเพิ่ม

 1. แผน Eco I : ราคา 450 บาทต่อปี
 2. แผน Eco II : ราคา 900 บาทต่อปี
 3. แผน Eco Plus : ราคา 2,100 บาทต่อปี
ติดต่อพนักงาน

Tel : 085-541-4917

Line ID :
@pragan

ความคุ้มครองประกันบ้านของ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) : แผนบ้านทิพยยิ้มได้

1.ความคุ้มครองมาตรฐาน

 1. ไฟไหม้ ฟ้าผ่า (รวมความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิดจากการลัดวงจรจากฟ้าผ่า) ภัยระเบิด ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยเนื่องจากน้ำ(ไม่รวมน้ำท่วม) ภัยจากอากาศยาน
  • ชดใช้ตามความเสียหานจริง แต่ไม่เกินทุนประกันภัย
 2. คุ้มครองภัยธรรมชาติ 4 ภัย (ภัยลมพายุ, ภัยน้ำท่วม, ภัยแผ่นดินไหว, หรือ ภูเขาไฟระเบิด หรือ คลื่นใต้น้ำหรือสึนามิ, ภัยลูกเห็บ)
  • ทุกภัยรวมกัน ไม่เกิน 20,000 บาทต่อปี
 3. คุ้มครองค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย สำหรับที่อยู่อาศัย)
  • สูงสุดวันละไม่เกิน 1,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
2.ความคุ้มครองเพิ่มเติมจากมาตรฐาน
 1. ภัยน้ำท่วม (คุ้มครองหลังวันเริ่ม 7 วัน)
  • คุ้มครอง 30% ของทุนประกันภัย
 2. ภัยลมพายุ
  • คุ้มครอง 30% ของทุนประกันภัย
 3. ภัยลูกเห็บ
  • คุ้มครอง 30% ของทุนประกันภัย
 4. ภัยแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำหรือสึนามิ
  • คุ้มครอง 30% ของทุนประกันภัย
 5. ภัยจากการจลาจล และการกระทำด้วยเจตนาร้าย (ยกเว้นการกระทำเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา หรือลัทธินิยม)
  • คุ้มครอง 30% ของทุนประกันภัย
 6. ความเสียหายต่อเครื่องไฟฟ้า (เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นต้นเพลิง)
  • คุ้มครอง 25,000 บาท หรือ 5% ของทุนประกันภัย (แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า)
 7. ค่ารื้อถอน ขนย้ายซากทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง
  • คุ้มครอง 10% ของทุนประกันภัย

 

เงื่อนไข

 1. สถานที่ใช้เป็น บ้านที่อยู่อาศัย เท่านั้น
 2. สำหรับสิ่งปลูกสร้างชั้น 1 (บ้านคอนกรีต ฝาผนังคอนกรีต)

ทรัพย์สินที่คุ้มครอง

 1. สิ่งปลูกสร้างตัวอาคาร (ไม่รวมฐานราก) รวม กำแพงรั้ว ประตู รวมทั้งส่วนปรับปรุงต่อเติม
 2. ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่ง เครื่องใช้ภายในบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน เครื่องดนตรี เครื่องเสียง เครื่องครัว เครื่องนุ่งห่ม และทรัพย์สินอื่นๆเพื่อการอยู่อาศัย
ราคาประกันบ้าน บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ติดต่อพนักงาน

โทร : 085-541-4917

Line ID : @pragan
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้