เพิ่มเพื่อน

ประกันภัยความซื่อสัตย์ คืออะไร?, ความคุ้มครองเป็นอย่างไร?

Last updated: 23 ก.ย. 2565  |  8878 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกันภัยความซื่อสัตย์ คืออะไร?, ความคุ้มครองเป็นอย่างไร?

   การประกันภัยความซื่อสัตย์ของพนักงาน เป็นกรมธรรม์ที่ให้ความคุ้มครองความซื่อสัตย์ ในการชดเชยความเสียหายทางการเงินที่เกิดขึ้นแก่นายจ้างในกรณีลูกจ้างไม่ซื่อสัตย์ กระทำทุจริต หรือยักยอกทรัพย์สินต่างๆ ของนายจ้าง

คุ้มครอง การสูญเสียเงิน
   ผู้เอาประกันภัยจะได้รับการชดเชยในกรณีที่เกิดการทุจริตหรือยักยอกทรัพย์สินต่างๆ โดยลูกจ้างที่ไม่ซื่อสัตย์คนใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นการกระทำโดยลำพังหรือสมรู้ร่วมคิดกับผู้อื่น เป็นจำนวนเงินสูงสุดโดยไม่เกินวงเงินจำกัดความรับผิดที่ระบุไว้

ติดต่อพนักงาน

Tel : 085-541-4917

Line ID : @pragan

ประกันภัยทางการเงินสำหรับพนักงานแบ่งออกเป็น ประกันภัยความซื่อสัตย์ของพนักงาน, และประกันภัยคุ้มครองสัญญาการค้ำประกันสำหรับลูกจ้าง

1. ประเภทการประกันภัย ความซื่อสัตย์ของพนักงาน ( Fidelity Guarantee Insurance )

ความคุ้มครอง

   บริษัทฯจะชดใช้สำหรับการสูญเสียเงินของผู้เอาประกันภัย อันเนื่องมาจากการฉ้อโกง หรือทุจริตของเจ้าหน้าที่ รวมถึงการยักยอก การแยกจ่ายผิดโดยฉ้อฉลต่อเงินหรือเอกสารเรียกเก็บเงินใด ซึ่งเป็นของผู้เอาประกันภัย หรือซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดตามกฎหมายอันได้กระทำและตรวจพบได้ในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัยและภายในระยะเวลาสามเดือนนับแต่วันเสียชีวิตของลูกจ้าง, วันที่ลูกจ้างถูกให้ออก หรือลูกจ้างลาออกจากงาน และจากวันสิ้นสุดกำหนดสัญญาประกันภัยแล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

เงื่อนไข

 • เมื่อทราบ การฉ้อโกง หรือทุจริต นายจ้างต้องมีหนังสือแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทันที และต้องยื่นคำขอรับค่าเสียหายภายใน 3 เดือนนับแต่นั้น
 • มีความรับผิดส่วนแรก
 • กรณีการจ่ายค่าสินไหม หากมีเงินค้ำประกันหรือมีผลประโยชน์อย่างอื่น ของพนักงานผู้ที่ยักยอกบริษัทฯ จะหักเงินเหล่านั้นออกก่อน จึงจะเป็นค่าสินไหมจ่ายแล้ว จึงไปไล่เบี้ยกับผู้ค้ำประกัน หรือ พนักงานที่ยักยอก โดยนายจ้าง จะต้องแจ้งความกับพนักงานที่ไม่ซื่อสัตย์ เพื่อให้บริษัทฯ มีสิทธิในการไล่เบี้ยจากพนักงานที่ถูกแจ้งความหรือจากผู้ค้ำประกัน ซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติในการเคลม
 • การพิจารณาทุนประกันภัย เป็นไปตามคำขอเอาประกันภัย และการพิจารณาของบริษัทฯ

2. ประเภทการประกันภัย คุ้มครองสัญญาการค้ำประกันสำหรับลูกจ้าง ( Employee Bond Insurance )

   กรมธรรม์นี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับผู้ที่เข้าทำงาน หรือเข้ารับตำแหน่งใหม่ในองค์กรต่างๆ แต่ไม่สะดวกที่จะหาคนค้ำประกัน หรือไม่มีเงินก้อนใหญ่มาค้ำประกันให้กัยตนเอง

ความคุ้มครอง

   คุ้มครองความซื่อสัตย์ของลูกจ้าง บริษัทฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยตามจำนวนเงินที่เสียหายไปจริงโดยตรงจากการกระทำอันเป็นการฉ้อโกง หรือยักยอก หรือลักทรัพย์ โดยลูกจ้างในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย และในระหว่างระยะเวลาต่อเนื่องกันโดยไม่ขาดระยะของการว่าจ้างตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง และที่เกี่ยวกับหน้าที่ของลูกจ้างนั้น โดยได้มีการตรวจพบการกระทำและความเสียหายนั้นในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัยหรือภายในหกเดือนหลังจากนั้น หรือภายในหกเดือนหลังจากการจ้างได้สิ้นสุดลง สุดแต่ว่ากรณีใดเกิดขึ้นก่อน
คุ้มครองความรับผิดตามสัญญาจ้าง บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยเป็นจำนวนเงินตามความเสียหายที่แท้จริง สำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัยที่เกิดจากการกระทำของลูกจ้าง ซึ่งในสัญญาจ้างระบุให้ลูกจ้างต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เอาประกันภัยจากการกระทำนั้น และเกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย

เงื่อนไข

 • เมื่อทราบ การฉ้อโกง หรือทุจริต นายจ้างต้องมีหนังสือแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทันที และต้องยื่นคำขอรับค่าเสียหายภายใน 6 เดือนนับแต่นั้น
 • ไม่มีความรับผิดส่วนแรก
 • กรณีการจ่ายค่าสินไหม หากมีเงินค้ำประกันหรือมีผลประโยชน์อย่างอื่น ของพนักงานผู้ที่ยักยอกบริษัทฯ จะหักเงินเหล่านั้นออกก่อน จึงจะเป็นค่าสินไหมจ่ายแล้ว จึงไปไล่เบี้ยกับผู้ค้ำประกัน หรือ พนักงานที่ยักยอก โดยนายจ้าง จะต้องแจ้งความกับพนักงานที่ไม่ซื่อสัตย์ เพื่อให้บริษัทฯ มีสิทธิในการไล่เบี้ยจากพนักงานที่ถูกแจ้งความหรือจากผู้ค้ำประกัน ซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติในการเคลม
 • การพิจารณาทุนประกันภัย เป็นไปตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ว่าด้วยเรื่อง...นายจ้างเรียกหรือรับหลักประกันเป็นทรัพย์สิน ทรัพย์สินที่เรียกหรือรับเป็นหลักประกันได้... และการพิจารณาของบริษัทฯ

ข้อยกเว้นทั่วไป

 • สงคราม การรุกราน การกระทำที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติหรือการกระทำที่มุ่งร้ายคลายสงคราม ไม่ว่าจะได้รับการประกาศสงครมหรือไม่ก็ตาม สงครมกลางเมือง การจราจลไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับกานเมืองหรือไม่ก็ตาม การกระทำอันมีเจตนาร้ายเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยม
 • วัตถุอาวุธปรมณู การแตกตัวของประจุ การแผ่รังสี การกระทบกับกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงปรมาณูหรือจากปรมาณู
 • ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวเนื่องกับยานพาหนะซึ่งอยู่ในความดูแลหรือรับผิดชอบของลูกจ้างในฐานะพนักงานขับรถ
 • กระบวนการยุติธรรมซึ่งมิใช่ศาลไทย หรือเพื่อบังคับคดีให้ตัดสินนอกอาณาเขตราชอาณาจักรไทย
 • ความรับผิดไม่ว่าลักษณะใด อันเกิดหรือเกี่ยวเนื่องจาก หรือเป็นผลโดยตรง หรือโดยอ้อมจากกากเคมี ฝุ่น ควัน น้ำท่วม น้ำสกปรก ก๊าซพิษ ของเหลวหรือของแข็งที่เป็นพิษ มลพิษ หรือมลภาวะใดๆ

การเรียกร้องสินไหมทดแทน

   แจ้งให้บริษัททราบทันทีหลังจากพบเหตุทุจริตยักยอก แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน (เป็นคดีอาญา) เก็บรวบรวมหลักฐาน และเอกสารแจ้งความ แจ้งไปยังบริษัทฯ เช่น ฟอร์มเคลมสินไหม เอกสารส่วนตัวของลูกจ้าง อาทิ ใบสมัคร สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบแจ้งความ/หมายเรียก/หมายจับ สัญญาว่าจ้าง สัญญาการค้ำประกัน สำเนาหลักฐานการยักยอก หลักฐานความเสียหาย ภาพถ่าย เป็นต้น

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
การค้ำประกันทำงานของลูกจ้าง

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ฉบับแก้ไข พ.ศ.2551 มาตรา 10 กำหนดว่า " ภายใต้บังคับมาตรา 51 วรรคหนึ่ง ห้ามมิให้นายจ้างเรียกหรือรับหลักประกันการทำงานหรือหลักประกันความเสียหายในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นเงินทรัพย์สินอื่นหรือการค้ำประกันด้วยบุคคลจากลูกจ้าง เว้นแต่ลักษณะหรือสภาพของงานที่ทำนั้นลูกจ้างต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินหรือทรัพย์สินของนายจ้างซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่นายจ้างได้ ทั้งนี้ ลักษณะหรือสภาพของงานที่ให้เรียกหรือรับหลักประกันจากลูกจ้าง ตลอดจนประเภทของหลักประกัน จำนวนมูลค่าของหลักประกัน และวิธีการเก็บรักษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด "

หลักประกันการทำงาน : หลักประกันการทำงานหรือหลักประกันความเสียหายในการทำงานมีสามประเภทได้แก่

1. เงินสด

ในกรณีที่นายจ้างเรียกเก็บหรือรับหลักประกันเป็นเงินสด จำนวนที่เรียกหรือรับต้องไม่เกินหกสิบเท่าของอัตราค่าจ้างรายวันโดยเฉลี่ยที่ลูกจ้างได้รับ

ในกรณีที่เงินประกันซึ่งนายจ้างเรียกหรือรับไว้ลดลง เนื่องจากนำไปชดใช้ค่าเสียหายให้แก่นายจ้างตามเงื่อนไขของการเรียกหรือรับเงินประกัน หรือตามข้อตกลง หรือได้รับความยินยอมจากลูกจ้างแล้ว นายจ้างจะเรียกหรือรับเงินประกันเพิ่มได้เท่าจำนวนเงินที่ลดลงดังกล่าว ให้นายจ้างนำเงินประกันฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินอื่น โดยจัดให้มีบัญชีเงินฝากของลูกจ้างแต่ละคน และให้แจ้งชื่อธนาคารพาณิชย์หรือสถานบันการเงินอื่น ชื่อบัญชีและเลขที่บัญชี ให้ลูกจ้างทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่รับเงินประกันค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นในการดำเนินการตามวรรคหนึ่งให้นายจ้างเป็นผู้ออก

2. ทรัพย์สิน

ในกรณีที่นายจ้างเรียกหรือรับหลักประกันเป็นทรัพย์สิน ทรัพย์สินที่เรียกหรือรับเป็นหลักประกันได้ ได้แก่ทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้

 1. สมุดเงินฝากประจำธนาคาร
 2. หนังสือค้ำประกันของธนาคาร

ทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้นต้องมีมูลค่าไม่เกินหกสิบเท่าของอัตราค่าจ้างรายวันโดยเฉลี่ยที่ลูกจ้างได้รับ โดยให้นายจ้างเป็นผู้เก็บรักษาหลักประกันไว้ ห้ามมิให้นายจ้างแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือกระทำการใดๆ เพื่อให้ลูกจ้างแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตาม (1) เป็นของนายจ้าง หรือบุคคลอื่น

3. การค้ำประกันด้วยบุคคล

 ค้ำประกันด้วยบุคคล ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลายมือซื่อผู้ค้ำประกันถ้ามิได้มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ค้ำประกันเป็นสำคัญจะฟ้องร้องบังคับคดีไม่ได้

ในกรณีที่นายจ้างเรียกหรือรับหลักประกัน โดยการค้ำประกันด้วยบุคคล วงเงินค้ำประกันที่นายจ้างเรียกให้ผู้ค้ำประกันรับผิดต้องไม่เกินหกสิบเท่าของอัตราค่าจ้างรายวัน โดยเฉลี่ยที่ลูกจ้างได้รับ ให้นายจ้างจัดทำหนังสือสัญญาค้ำประกันสามฉบับ โดยให้นายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ค้ำประกันเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ

ในกรณีที่นายจ้างเรียกหรือรับหลักประกันหลายประเภทรวมกันเมื่อคำนวณจำนวนมูลค่าของหลักประกันทุกประเภทรวมกันแล้วต้องไม่เกินหกสิบเท่าของอัตราค่าจ้างรายวันโดยเฉลี่ยที่ลูกจ้างได้รับ

ประเภทงานที่อาจเรียกเงินประกันการทำงาน หรือรับหลักประกันการทำงานหรือหลักประกันความเสียหายในการทำงานจากลูกจ้างได้ ได้แก่

 1. งานสมุห์บัญชี
 2. งานพนักงานเก็บหรือจ่ายเงิน
 3. งานควบคุมหรือรับผิดชอบเกี่ยวกับวัตถุมีค่าคือ เพชร พลอย เงิน ทองคำ ทองคำขาวและไข่มุก
 4. งานเฝ้าหรือดูแลสถานที่หรือทรัพย์สินของนายจ้างหรือที่อยู่ในความรับผิดชอบของนายจ้าง
 5. งานติดตามหรือเร่งรัดหนี้สิน
 6. งานควบคุมหรือรับผิดชอบยานพาหนะ
 7. งานที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกัยการคลังสินค้า ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้เช่าทรัพย์ให้เช่าซื้อให้กู้ยืม รับฝากทรัพย์ รับจำนอง รับประกันภัย รับโอนหรือรับจัดส่งเงิน หรือการธนาคาร ทั้งนี้ เฉพาะลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ควบคุมเงินหรือทรัพย์สินเพื่อการที่ว่านั้น

ติดต่อพนักงาน

Tel : 085-541-4917

Line ID : @pragan

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้