เพิ่มเพื่อน

ประกันคาร์แคร์

Last updated: 23 เม.ย 2567  |  5438 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกันคาร์แคร์

ประกันธุรกิจล้างรถ (คาร์แคร์)

แผน 1 : คาร์แคร์ (ครบวงจร) ยกเว้น การตรวจสภาพ ซ่อมบำรุง ราคา 48,342.60 บาทต่อปี (รวมภาษีและอากร)

 • จำนวนเงินจำกัดความรับผิด ไม่เกิน 1,000,000 บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
 • ขยายความคุ้มครอง หรือ จำกัดความรับผิด
  1. ค่ารักษาพยาบาลสำหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายในบริเวณสถานที่ประกอบการ ชดใช้ค่ารักษาพยาบาล สำหรับความบาดเจ็บทางร่างกายของบุคคลภายนอกหรือลูกค้าที่มารับบริการเนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายในสถานที่ประกอบการของผู้เอาประกันภัยในทุกกรณีไม่ว่าจะมีส่วนจะต้องรับผิดตามกฎหมายหรือไม่ก็ตาม โดยมีจำนวนเงินจำกัดความรับผิด
   1.  5,000 บาทต่อคน
   2.  100,000 บาทต่อเหตุการณ์แต่ละครั้ง
   3. 100,000 บาทตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
  2. ความสูญเสียจากการใช้ประโยชน์จากรถยนต์ จำกัดความรับผิด
   1. ตามค่าใช้จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อเหตุการณ์แต่ละครั้ง และไม่เกิน 15,000 บาทตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

 

ความคุ้มครอง : คุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามของผู้เอาประกันภัย สำหรับ

 • การเสียชีวิต ความบาดเจ็บและความเสียหายต่อทรัพย์สินให้แก่บุคคลภายนอก, ลูกค้าหรือผู้มาใช้บริการที่ได้รับอุบัติเหตุเนื่องจากอัคคีภัยหรือการระเบิดหรือความบกพร่องของการประกอบกิจการหรือของอาคารสถานที่,เครื่องมือหรืออุปกรณ์เครื่องใช้และเครื่องบริการ รวมถึงความประมาทเลินเล่อหรือความเผลอเลอของผู้เอาประกันภัย และหรือพนักงานลูกจ้าง ซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดตามกฎหมาย

บุคคลภายนอก : หมายความถึง บุคคลที่ไม่ใช่ผู้เอาประกันภัยหรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลในครอบครัวของลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลในครอบครัว หรือที่อยู่ด้วยกันกับผู้เอาประกันภัย ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมกับกิจการของผู้เอาประกันภัย

ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก : หมายความรวมถึง รถยนต์ของบุคคลภายนอกที่เข้ามารับบริการในสถานที่ประกอบการของผู้เอาประกันภัย และได้รับความเสียหายอันเกิดจากการให้บริการตามปกติของธุรกิจ และรถยนต์ต้องอยู่ในการควบคุม ดูแลรักษาของผู้เอาประกันภัย

ความรับผิดส่วนแรก : ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบความเสียหายส่วนแรกต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งและทุกครั้ง ดังนี้

 1. สำหรับความเสียหายของทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
  • 10% ของความเสียหาย ขั้นต่ำ 3,000 บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งและทุกครั้ง
 2. สำหรับความเสียหายของทรัพย์สินของบุคคลภายนอก (ตัวรถยนต์)
  • 10% ของความเสียหาย ขั้นต่ำ 10,000 บาท สำหรับรถที่ราคาไม่เกิน 2,000,000 บาท
  • 20% ของความเสียหาย ขั้นต่ำ 15,000 บาท สำหรับรถที่ราคาเกิน 2,000,000 บาท

ข้อรับรอง : ผู้ถือกรมธรรม์จะต้องแจ้งรายชื่อพนักงานที่ทำหน้าที่ขับรถยนต์ ให้บริษัทประกันทราบทุกคน พร้อมแนบใบอนุยาติขับขี่รถยนต์ และปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ดังนี้

 • พนักงานที่ทำหน้าที่ขับรถยนต์ของลูกค้า ต้องมีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์ทุกคน
 • ขณะทำการล้างรถ หรือ ขัด หรือเคลือบสีรถ ต้องดับเครื่องยนต์ขณะปฏิบัติงานทุกครั้ง
เงื่อนไขบังคับก่อน : สำหรับรถยนต์ที่ได้รับความเสียหายจากกรณีเติมน้ำมันผิดประเภท บริษัทประกัน จะต้องหักค่าเสื่อมสภาพของอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนใหม่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่สินไหมของบริาัทประกัน

ข้อยกเว้นที่สำคัญการประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอกอันเกิดจากหรือสืบเนื่องจาก

 1. สาเหตุที่ไม่คุ้มครอง
  1. ความชำรุดบกพร่องของสถานที่ประกอบการ หรือเกิดจากการใช้สถานที่ประกอบการ (สถานที่ประกอบการ หมายถึง อาคาร ส่วนต่อเติมอาคาร รั้ว ถนน ทางเดิน ต้นไม้ เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือช่าง)
  2. เครื่องยนต์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบไฟฟ้า สายไฟ หลอดไฟ ซึ่งได้รับความเสียหายจากการล้างรถ หรือ ขัดเคลือบสีรถ
  3. ลูกจ้างของผู้เอาประกันภัยซึ่งทำหน้าที่ขับรถของบุคคลภายนอกไม่มีใบขับขี่ถูกต้องตามประเภทที่กฎหมายกำหนด
  4. ลูกจ้างซึ่งทำหน้าที่ขับรถต้องมีชื่อระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยหรือเอกสารแนบท้าย
  5. ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัททราบทันที เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้องต่อบริษัท และต้องอำนวยความสะดวกตามสมควรเพื่อพนักงานหรือผู้แทนของบริษัทกระทำการตรวจสอบรถหรือทรัพย์สินที่เสียหาย รวมถึงลูกจ้างของผู้เอาประกันภัยซึ่งทำหน้าที่ขับรถ ณ สถานที่เกิดอุบัติเหตุทันที การละเว้นไม่แจ้งบริษัทในวันเกิดอุบัติเหตุ หรือเคลื่อนย้ายรถ หรือ เคลื่อนย้ายทรัพย์สิน หรือซ่อมแซมรถหรือทรัพย์สินก่อนการตรวจสอบของบริษัท หรือการไม่แสดงตังลูกจ้างผู้ขับรถ ณ สถานที่เกิดอุบัติเหตุต่อพนักงานหรือผู้แทนของบริษัท บริษัทย่อมพ้นจากความรับผิดสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นในอุบัติเหตุครั้งนั้น
  6. การสูญหายของรถหรือทรัพย์สินภายในรถของบุคคลภายนอก
  7. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกอันเกิดจากรถของผู้เอาประกันภัย
  8. ความบกพร่องหรือความเป็นอันตรายของสินค้าหรือสิ่งของใดๆ ซึ่งผลิต ขาย จำหน่าย จ่ายแจก หรือแลกเปลี่ยนเพื่อประโยชน์ทางการค้าโดยผู้เอาประกันภัย
  9. การให้บริการอื่นๆ (นอกจากการล้างรถ หรือ ขัดเคลือบสีรถ) เช่น การตรวจสภาพรถ การซ่อมแซมรถ การซ่อมบำรุงรถ การรับรถ-ส่งรถ การขับรถเพื่อการทดสอบ เป็นต้น ไม่ว่าจะมีค่าจ้างหรือไม่ก็ตาม
  10. ปิดการล้างรถ หรือ ขัดเคลือบสีรถ และใช้สถานที่ประกอบการดำเนินธุรกิจประเภทอื่น
  11. เคมี ฝุ่น ควัน ก๊าซพิษ ของแข็งหรือของเหลวที่เป็นพิษหรือมลภาวะใดๆ สารเคมีแอสเบสโตส
  12. ความรับผิดอันเกิดจากสัญญา หรือคำแนะนำทางเทคนิค หรือวิชาชีพใดๆ
  13. ค่าปรับทางแพ่ง ค่าปรับทางอาญา หรือค่าปรับโดยสัญญา
  14. ความเสียหายต่อเนื่องทุกชนิดของบุคคลภายนอก
  15. ความเสียหายอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และอินเตอร์เน็ต
  16. สงครามทุกประเภท การปฏิวัติ การกบฎ การใช้กฎอัยการศึก การก่อการร้าย การก่อวินาศกรรม การจราจล การนัดหยุดงาน ประชาชนก่อความวุ่นวายเพื่อต่อต้านรัฐบาล
  17. ความรับผิดอันเกิดจากคำพิพากษาซึ่งมิใช่ศาลไทย
  18. ความเสียหายต่อเนื่องทุกชนิด (Consequential Loss) อันเกิดจากอุบัติเหตุภายใต้ความคุ้มครอง
 2. ทรัพย์สินที่ไม่คุ้มครอง
  1. เงินแท่ง เงินรูปพรรณ ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ หรืออัญมณี
  2. โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุอันมีมูลค่ารวมทั้งสิ้นเกินกว่า 10,000 บาท
  3. ต้นฉบับเอกสาร สำเนาเอกสาร แบบแปลน แผนผัง ภาพเขียน รูปออกแบบ ลวดลาย แบบหรือแบบพิมพ์
  4. หลักประกันหนี้ หลักทรัพย์ เอกสารสำคัญต่างๆ ไปรษณียากร อากร แสตมป์ เงินตรา ธนบัตร เช็ค หรือเอกสารทางธุรกิจ
  5. วัตถุระเบิด สิ่งของหรือสินค้าที่ผิดกฎหมาย

อนึ่ง ข้อยกเว้นอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกยังคงใช้บังคับตามเดิม

รับประกันโดย บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เอกสารและข้อมูลประกอบการพิจารณาประกันภัย

 1. รูปถ่ายสถานที่ประกอบการคาร์แคร์
 2. ใบคำขอเอาประกันภัย
 3. หากสถานที่เอาประกันภัยคับแคบ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่รับประกันภัย
 4. หากมีการเคลมประกันภัยเกิน 2 ครั้งต่อปี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณายกเลิกกรมธรรม์

ติดต่อพนักงาน

Tel : 085-541-4917

Line ID : @pragan

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้