เพิ่มเพื่อน

ประกันภัยโดรน Drone Insurance

Last updated: 23 ก.ย. 2565  |  9822 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกันภัยโดรน Drone Insurance

แผนการรับประกันภัยโดรน (Drone)

 แผน A1/1 : ราคา 1,800 บาท/ปี ความคุ้มครองสูงสุด ตลอดระยะเวลาเอาประกัน 1,100,000 บาท

 1. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อคน รวมไม่เกิน 1,000,000 บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง และหรือต่อเหตุการณ์แต่ละครั้ง
  • ความสูญเสียต่ชีวิต ร่างกาย การบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
  • ความสูญเสีย หรือเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ทั้งนี้ ข้อตกลงคุ้มครองข้อ1.1 และ1.2 ให้หมายถึง ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมในการ เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องชดใช้ตามกฎหมายให้กับผู้เรียกร้อง
  • ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี
 2. ขยายความคุ้มครอง การประกันตัวผู้บังคับอากาศยานฯ (กรณีถูกควบคุมตัวในคดีอาญากรณีอุบัติเหตุจากการบังคับอากาศยานฯ) ไม่เกิน 100,000 บาท

 แผน A1/2 : ราคา 2,300 บาท/ปี ความคุ้มครองสูงสุด ตลอดระยะเวลาเอาประกัน 1,200,000 บาท

 1. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อคน รวมไม่เกิน 1,000,000 บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง และหรือต่อเหตุการณ์แต่ละครั้ง
  • ความสูญเสียต่ชีวิต ร่างกาย การบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
  • ความสูญเสีย หรือเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ทั้งนี้ ข้อตกลงคุ้มครองข้อ1.1 และ1.2 ให้หมายถึง ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมในการ เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องชดใช้ตามกฎหมายให้กับผู้เรียกร้อง
  • ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี
 2. ขยายความคุ้มครอง การประกันตัวผู้บังคับอากาศยานฯ (กรณีถูกควบคุมตัวในคดีอาญากรณีอุบัติเหตุจากการบังคับอากาศยานฯ) ไม่เกิน 200,000 บาท

 แผน A1 : ราคา 3,000 บาท/ปี ความคุ้มครองสูงสุด ตลอดระยะเวลาเอาประกัน 1,300,000 บาท

 1. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อคน รวมไม่เกิน 1,000,000 บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง และหรือต่อเหตุการณ์แต่ละครั้ง
  • ความสูญเสียต่ชีวิต ร่างกาย การบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
  • ความสูญเสีย หรือเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ทั้งนี้ ข้อตกลงคุ้มครองข้อ1.1 และ1.2 ให้หมายถึง ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมในการ เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องชดใช้ตามกฎหมายให้กับผู้เรียกร้อง
  • ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี
 2. ขยายความคุ้มครอง การประกันตัวผู้บังคับอากาศยานฯ (กรณีถูกควบคุมตัวในคดีอาญากรณีอุบัติเหตุจากการบังคับอากาศยานฯ) ไม่เกิน 300,000 บาท

 แผน A2 : ราคา 4,084 บาท/ปี ความคุ้มครองสูงสุด ตลอดระยะเวลาเอาประกัน 2,100,000 บาท

 1. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อคน รวมไม่เกิน 2,000,000 บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง และหรือต่อเหตุการณ์แต่ละครั้ง
  • ความสูญเสียต่ชีวิต ร่างกาย การบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
  • ความสูญเสีย หรือเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ทั้งนี้ ข้อตกลงคุ้มครองข้อ1.1 และ1.2 ให้หมายถึง ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมในการ เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องชดใช้ตามกฎหมายให้กับผู้เรียกร้อง
  • ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี
 2. ขยายความคุ้มครอง การประกันตัวผู้บังคับอากาศยานฯ (กรณีถูกควบคุมตัวในคดีอาญากรณีอุบัติเหตุจากการบังคับอากาศยานฯ) ไม่เกิน 100,000 บาท

 แผน A3 : ราคา 5,050 บาท/ปี ความคุ้มครองสูงสุด ตลอดระยะเวลาเอาประกัน 3,100,000 บาท

 1. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อคน รวมไม่เกิน 3,000,000 บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง และหรือต่อเหตุการณ์แต่ละครั้ง
  • ความสูญเสียต่ชีวิต ร่างกาย การบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
  • ความสูญเสีย หรือเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ทั้งนี้ ข้อตกลงคุ้มครองข้อ1.1 และ1.2 ให้หมายถึง ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมในการ เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องชดใช้ตามกฎหมายให้กับผู้เรียกร้อง
  • ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี
 2. ขยายความคุ้มครอง การประกันตัวผู้บังคับอากาศยานฯ (กรณีถูกควบคุมตัวในคดีอาญากรณีอุบัติเหตุจากการบังคับอากาศยานฯ) ไม่เกิน 100,000 บาท

 แผน A4 : ราคา 6,715 บาท/ปี ความคุ้มครองสูงสุด ตลอดระยะเวลาเอาประกัน 5,500,000 บาท

 1. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อคน รวมไม่เกิน 5,000,000 บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง และหรือต่อเหตุการณ์แต่ละครั้ง
  • ความสูญเสียต่ชีวิต ร่างกาย การบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
  • ความสูญเสีย หรือเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ทั้งนี้ ข้อตกลงคุ้มครองข้อ1.1 และ1.2 ให้หมายถึง ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมในการ เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องชดใช้ตามกฎหมายให้กับผู้เรียกร้อง
  • ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี
 2. ขยายความคุ้มครอง การประกันตัวผู้บังคับอากาศยานฯ (กรณีถูกควบคุมตัวในคดีอาญากรณีอุบัติเหตุจากการบังคับอากาศยานฯ) ไม่เกิน 500,000 บาท

 แผน A5 : ราคา 11,818 บาท/ปี ความคุ้มครองสูงสุด ตลอดระยะเวลาเอาประกัน 11,000,000 บาท

 1. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อคน รวมไม่เกิน 10,000,000 บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง และหรือต่อเหตุการณ์แต่ละครั้ง
  • ความสูญเสียต่ชีวิต ร่างกาย การบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
  • ความสูญเสีย หรือเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ทั้งนี้ ข้อตกลงคุ้มครองข้อ1.1 และ1.2 ให้หมายถึง ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมในการ เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องชดใช้ตามกฎหมายให้กับผู้เรียกร้อง
  • ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี
 2. ขยายความคุ้มครอง การประกันตัวผู้บังคับอากาศยานฯ (กรณีถูกควบคุมตัวในคดีอาญากรณีอุบัติเหตุจากการบังคับอากาศยานฯ) ไม่เกิน 1,000,000 บาท

 

ประเภทกรมธรรม์ : กรมธรรม์ภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก

ระยะเวลาเอาประกันภัย : 1 ปี (นับจากวันที่ได้รับแจ้ง)

ชื่อผู้เอาประกันภัย : เจ้าของสินค้าโดรน (Drone's Owner) ในนามบุคคล และ/หรือ นิติบุคคล

อาณาเขตคุ้มครอง : ภานในราชอาณาจักรประเทศไทย ขอบเขตอำนาจศาล : ภายใต้ศาลไทย

ความคุ้มครอง : คุ้มครองความเสียหายหรือความสูญเสียต่อบุคคลภายนอก

 1. การเสียชีวิต หรือความบาดเจ็บต่อร่างกายหรือความเจ็บปวดต่าร่างกายของบุคคลภายนอก
 2. ความเสียหายหรือความสูญเสียต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 3. ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี หมายถึง ค่าฤชาธรรมเนียม ค่าทนายความ และค่าใช้จ่ายต่างๆในการต่อสู้คดี ซึ่งผู้เอาประกันได้สำรองจ่ายไปก่อน โดยก่อนการสำรองจ่ายต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อนทุกครั้ง

     บริษัทให้สัญญาต่อผู้เอาประกันภัยว่าบริษัทจะคุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย ต่อตัวอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินรวมทั้งอุปกรณ์หรือสิ่งที่ติดประจำอยู่กับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินตามมาตรฐานที่ติดตั้งจากโรงงานประกอบอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ศูนย์หรือตัวแทนจำหน่ายและให้รวมถึงอุปกรณ์เครื่องตกแต่งที่ได้ทำเพิ่มเติมขึ้นและผู้เอาประกันภัยได้แจ้งให้บริษัทได้รับทราบไว้ด้วยแล้ว อันเป็นผลจาก

อุบัติเหติในระหว่างการใช้งาน รวมถึงความสูญหายหรือเสียหายใดๆ อันเป็นผลมาจากการเกิดคลื่นลมมรสุม การเกิดคลื่นสึนามิ การเกิดอัคคีภัย การชนกับยานพาหนะทางน้ำ การชนกับอาศยาน ตลอดจนการชนกับยานพาหนะทางบก

   ทั้งนี้ บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายบางส่วน ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง เฉพาะส่วนที่เกินจากความรับผิดส่วนแรกตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย แต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่กำหนดไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย สำหรับความเสียหายสิ้นเชิงหรือบางส่วน บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่กำหนดไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

แจ้งรายละเอียดโดรน : โดรน (Drone) ยี่ห้อ............รุ่น............ปี............ราคาซื้อ...........หมายเลขตัวเครื่องบินโดรน (Serial No.)............

รับประกันภัยโดย บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : การขึ้นทะเบียน โดรน (Drone)

 1. โดรน น้ำหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม ใช้งานอดิเรก ไม่ติดตั้งกล้อง ไม่ต้องขึ้นทะเบียน
 2. โดรน น้ำหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม ติดตั้งกล้อง ต้องขึ้นทะเบียนทุกกรณี
 3. โดรน น้ำหนักเกินกว่า 2 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 25 กิโลกรัม ต้องขึ้นทะเบียนทุกกรณี
 4. โดรน น้ำหนักเกินกว่า 25 กิโลกรัมขึ้นไป ต้องได้รับอนุญาติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ติดต่อพนักงาน

Tel : 085-541-4917

Line ID : @pragan

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้