เพิ่มเพื่อน

ประกันสินเชื่อทางการค้า

Last updated: 23 ก.ย. 2565  |  1031 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกันสินเชื่อทางการค้า

ประกันสินเชื่อทางการค้า

   บริษัทให้ความคุ้มครองสำหรับความเสียหายที่ผู้เอาประกันภัยได้รับ เนื่องจากการไม่ได้รับชำระค่าสินค้าจากผู้ซื้อ อันเนื่องมาจากกรณีใดๆ ดังต่อไปนี้

 1. ผู้ซื้อล้มละลายภายหลังจากผู้เอาประกันภัยได้ส่งสินค้าให้แล้ว
 2. ผู้ซื้อไม่ชำระค่าสินค้า ภายหลังจากวันที่ผู้ซื้อได้รับสินค้าไปเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้กรณีดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไข โดยครบถ้วน
  1. ผู้ซื้อไม่ชำระค่าสินค้าโดยไม่มีข้ออ้างตามกฎหมาย
  2. ผู้เอาประกันภัยมิได้เป็นผู้ผิดสัญญาซื้อขาย และไม่มีเหตุอื่นใดเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากหรือเป็นความผิดของผู้เอาประกันภัย
  3. ผู้เอาประกันภัยมิได้ยินยอมหรือมีข้อตกลงใดๆ ให้ผู้ซื้อกระทำการดังกล่าวได้
  4. ผู้เอาประกันภัยต้องมีสิทธิตามกฎหมายที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ซื้อ ในการกระทำดังกล่าวของผู้ซื้อได้
  5. ผู้เอาประกันภัยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ดำเนินการตามที่จำเป็นทุกประการรวมทั้งดำเนินการตามกฎหมายเพื่อทวงถามและบังคับให้ผู้ซื้อปฏิบัติตามสัญญาซื้อขาย

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

1. แบบแพ็คเกจ มีทั้งหมด 3 แพ็คเกจ, จำนวนผู้ซื้อสูงสุดต่อกรมธรรม์ 10 ราย

 1. แพ็คเกจ S   ราคา 35,000 บาท
  • จำนวนเงินความรับผิดสูงสุดของผู้ซื้อทุกรายรวมกันต่อกรมธรรม์   =   5,000,000 บาท
  • วงเงินความคุ้มครองต่อผู้ซื้อ 1 ราย   =   625,000 บาท
  • จำนวนเงินความรับผิดสูงสุดตลอดระยะเวลาเอาประกันภัยต่อผู้ซื้อ 1 ราย โดยคุ้มครอง 80% ของมูลค่าความเสียหาย หรือ 80% ของวงเงินความคุ้มครองของผู้ซื้อที่ได้รับอนุมัติขึ้นอยู่กับจำนวนไหนน้อยกว่า   =   500,000 บาท
 2. แพ็คเกจ M   ราคา 52,500 บาท
  • จำนวนเงินความรับผิดสูงสุดของผู้ซื้อทุกรายรวมกันต่อกรมธรรม์   =   7,500,000 บาท
  • วงเงินความคุ้มครองต่อผู้ซื้อ 1 ราย   =   937,500 บาท
  • จำนวนเงินความรับผิดสูงสุดตลอดระยะเวลาเอาประกันภัยต่อผู้ซื้อ 1 ราย โดยคุ้มครอง 80% ของมูลค่าความเสียหาย หรือ 80% ของวงเงินความคุ้มครองของผู้ซื้อที่ได้รับอนุมัติขึ้นอยู่กับจำนวนไหนน้อยกว่า   =   750,000 บาท
 3. แพ็คเกจ L   ราคา 70,000 บาท
  • จำนวนเงินความรับผิดสูงสุดของผู้ซื้อทุกรายรวมกันต่อกรมธรรม์   =   10,000,000 บาท
  • วงเงินความคุ้มครองต่อผู้ซื้อ 1 ราย   =   1,250,500 บาท
  • จำนวนเงินความรับผิดสูงสุดตลอดระยะเวลาเอาประกันภัยต่อผู้ซื้อ 1 ราย โดยคุ้มครอง 80% ของมูลค่าความเสียหาย หรือ 80% ของวงเงินความคุ้มครองของผู้ซื้อที่ได้รับอนุมัติขึ้นอยู่กับจำนวนไหนน้อยกว่า   =   1,000,000 บาท

2. แบบระบุจำนวนผู้ซื้อ (จำนวนผู้ซื้อขั้นต่ำ 5 รายต่อกรมธรรม์)   ต้องระบุจำนวนผู้ซื้อขั้นต่ำ 5 ราย ทั้งนี้จำนวนเงินความรับผิดของผู้ซื้อทุกรายรวมกันขั้นต่ำจะเท่ากับ 2,500,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท

 1. ค่าเบี้ยประกัน 3,500 บาท ต่อผู้ซื้อ1ราย
  • วงเงินความคุ้มครองต่อผู้ซื้อ 1 ราย   =   625,000 บาท
  • จำนวนเงินความรับผิดสูงสุดตลอดระยะเวลาเอาประกันภัยต่อผู้ซื้อ 1 ราย โดยคุ้มครอง 80% ของมูลค่าความเสียหาย หรือ 80% ของวงเงินความคุ้มครองของผู้ซื้อที่ได้รับอนุมัติขึ้นอยู่กับจำนวนไหนน้อยกว่า   =   500,000 บาท
 2. ค่าเบี้ยประกัน 6,500 บาท ต่อผู้ซื้อ1ราย
  • วงเงินความคุ้มครองต่อผู้ซื้อ 1 ราย   =   937,500 บาท
  • จำนวนเงินความรับผิดสูงสุดตลอดระยะเวลาเอาประกันภัยต่อผู้ซื้อ 1 ราย โดยคุ้มครอง 80% ของมูลค่าความเสียหาย หรือ 80% ของวงเงินความคุ้มครองของผู้ซื้อที่ได้รับอนุมัติขึ้นอยู่กับจำนวนไหนน้อยกว่า   =   750,000 บาท
 3. ค่าเบี้ยประกัน 7,500 บาท ต่อผู้ซื้อ1ราย
  • วงเงินความคุ้มครองต่อผู้ซื้อ 1 ราย   =   1,250,000 บาท
  • จำนวนเงินความรับผิดสูงสุดตลอดระยะเวลาเอาประกันภัยต่อผู้ซื้อ 1 ราย โดยคุ้มครอง 80% ของมูลค่าความเสียหาย หรือ 80% ของวงเงินความคุ้มครองของผู้ซื้อที่ได้รับอนุมัติขึ้นอยู่กับจำนวนไหนน้อยกว่า   =   1,00,000 บาท

 

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

 1. คุ้มครองใบแจ้งหนี้ที่มีการเซ็นต์รับของไปแล้ว แต่ถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน
 2. คุ้มครองเมื่อผู้ซื้อสินค้าล้มละลาย ไม่มีความสามารถในการจ่ายค่าสินค้าที่เซ็นต์รับของไปแล้ว
 3. กรณีผุ้เอาประกัยภัย 1 ราย ระบุจำนวนผู้ซื้อไม่ครบตามแพ็คเกจ สามารถแจ้งเพิ่มรายชื่อได้ ภายหลังจากที่ออกกรมธรรม์แล้วโดยการกรอกแบบฟอร์มใบแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ซื้อ และจัดส่งให้ทางบริษัทประกันภัยพิจารณาการรับประกันภัยของผู้ซื้อรายใหม่
 4. ผู้ซื้อแต่ละรายจะถูกพิจารณาวงเงินความคุ้มครองที่ได้รับอนุมัติตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ โดยทางบริษัทฯจะแจ้งผลการพิจารณาดังต่อไปนี้
  1. ผ่านการพิจารณาโดยวงเงินความคุ้มครองของผู้ซื้อ แต่ละรายขึ้นอยู่กับการพิจารณาจากทางบริษัท
  2. ไม่ผ่านการพิจารณา

ข้อยกเว้นโดยสังเขป : บริษัทไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลของกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

 1. ความเสียหายจากภัยอื่นใดนอกจากที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครอง
 2. ผู้เอาประกันภัยไม่ได้รับชำระค่าสินค้าเนื่องจากบุคคลดังจะกล่าวต่อไปนี้ล้มละลาย หรือกระทำการฉ้อฉล หรือกระทำการ หรือไม่กระทำการใดๆ ของบุคคลดังกล่าว เพื่อไม่ชำระเงินค่าสินค้าหรือเพราะเหตุอื่นใดก็ตาม
  • ตัวแทนของผู้เอาประกันภัย
  • ผู้ขนส่ง หรือตัวแทนของผู้ขนส่ง
  • ผู้เก็บรักษาสินค้า หรือตัวแทนของผู้เก็บรักษาสินค้า
  • บุคคลอื่นใดนอกเหนือจากผู้ซื้อและบุคคลที่กล่าวข้างต้น
 3. ความเสียหายทางตรง หรือทางอ้อมจากกรณีต่อไปนี้
  • ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อสินค้าที่เอาประกันภัยไว้ อันเกิดจากหรือสืบเนื่องมาจากการแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากนิวเคลียร์ อันเนื่องมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์และจากกรรมวิธีใดๆ เป็นการแตกแยกตัวของนิวเคลียร์ ซึ่งดำเนินติดต่อกันไปด้วยตนเอง
  • สงครามระหว่างประเทศมหาอำนาจอันได้แก่ สาธารณรัฐฝรั่งเศส สาธารณรัฐประชาชนจีน สหพันธรัฐรัสเซีย สหราชอาณาจักร ปละสหรัฐอเมริกา
  • การขนส่งสินค้า และ/หรือให้บริการแก่ผู้ซื้อ โดยที่ผู้เอาประกันภัยทราบดีว่าผู้ซื้อมีปัญหาทางการเงิน และ/หรือทราบดีว่าผู้ซื้อจะไม่สามารถชำระเงินค่าสินค้าและบริการได้
  • สัญญาซื้อขายที่ผู้เอาประกันภัยทำกับบุคคลธรรมดา หรือบริษัทในเครือที่ผู้เอาประกันภัยมีส่วนได้เสียกันในเชิงการถือหุ้น การจัดการและการบริการ
  • ความเสียหายในส่วนที่เกินวงเงินผู้ซื้อ หรือวงเงินอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด หรือความเสียหายจากการค้าภายหลังจากการบริษัทระงับหรือยกเลิกวงเงินผู้ซื้อ หรือวงเงินใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ความเสียหายที่เกิดจากการที่ผู้เอาประกันภัย หรือตัวแทนผู้เอาประกันภัย ไม่ปฏิบัติตามสัญญาซื้อขาย และ/หรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับใดๆ
  • ดอกเบี้ยจากการชำระเงินล่าช้า หรือเบี้ยปรับ
  • ความเสียหายที่เกิดจากกรณีที่ผู้ซื้อปฎิเสธการรับมอบสินค้า
  • ความเสียหายที่เกิดจาก หรือสืบเนื่องมาจากภัยน้ำท่วม พายุใต้ฝุ่น ภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินไหว คลื่นใต้น้ำ สึนามิ
  • ความเสียหายที่เกิดจากหรือสืบเนื่องมาจากสงคราม การรุกราน การกระทำที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ การกระทำอันเป็นปฏิปักษ์ หรือการกระทำที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม (ไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม) หรือสงครามกลางเมือง ซึ่งหมายถึงสงครามระหว่างชนที่อาศัยอยู่ในประเทศเดียวกัน การแข็งข้อ การกบฎ การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งจะเป็นให้มีการประกาศหรือคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก การยึดอำนาจการปกครองโดยทหาร การก่อความวุ่นวายทางการเมือง หรือการที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือต่อต้านรัฐบาล การก่อวินาศกรรม การนัดหยุดงาน หรือการจราจล ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยมหรือไม่ก็ตาม การกระทำอันมีเจตนาร้าย เพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยม
  • การก่อการร้าย

ติดต่อพนักงาน

Tel : 085-541-4917

Line ID : @pragan

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้