เพิ่มเพื่อน

ประกันเดินทางสำหรับธุรกิจทัวร์นำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ดำน้ำลึก)

Last updated: 23 ก.ย. 2565  |  987 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกันเดินทางสำหรับธุรกิจทัวร์นำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ดำน้ำลึก)

ประกันเดินทางสำหรับธุรกิจทัวร์นำเที่ยวและมัคคุเทศก์ 
  คุ้มครองการดำน้ำลึก (Scuba Diving)

แผน 1 : คุ้มครองการดำน้ำลึก (Scuba Diving) และการรักษาโดยห้องกดอากาศ หรือแชมเบอร์

             จำนวนขั้นต่ำต่อปี 200 คน / เบี้ยประกันภัย  280 บาท ต่อคน (รวมภาษี อากร)

              จำนวนต่อปี 10,001 คนขึ้นไป / เบี้ยประกันภัย  250 บาท ต่อคน (รวมภาษี อากร)

 • เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง      จำนวน 1,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ                                               จำนวน 500,000 บาท
 • ขยายความคุ้มครอง ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอาหารเป็นพิษ   จำนวน 60,000 บาท
 • วงเงินความรับผิดสูงสุด (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)                         จำนวน 50,000,000 บาท
 • ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก                                                        ไม่คุ้มครอง

แผน 2 : คุ้มครองการดำน้ำลึก (Scuba Diving) และการรักษาโดยห้องกดอากาศ หรือแชมเบอร์

             จำนวนขั้นต่ำต่อปี 200 คน / เบี้ยประกันภัย  300 บาท ต่อคน (รวมภาษี อากร)

               จำนวนต่อปี 10,001 คนขึ้นไป / เบี้ยประกันภัย  270 บาท ต่อคน (รวมภาษี อากร)

 • เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง      จำนวน 1,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ                                               จำนวน 500,000 บาท
 • ขยายความคุ้มครอง ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอาหารเป็นพิษ   จำนวน 60,000 บาท
 • วงเงินความรับผิดสูงสุด (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)                         จำนวน 50,000,000 บาท
 • ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก                                                        จำนวน 100,000 บาท

แผน 3 : คุ้มครองการดำน้ำลึก (Scuba Diving)

               จำนวนต่อปี 200-3,000 คน / เบี้ยประกันภัย  62 บาท ต่อคน (รวมภาษี อากร)

               จำนวนต่อปี 3,001-10,000 คน / เบี้ยประกันภัย  60 บาท ต่อคน (รวมภาษี อากร)

               จำนวนต่อปี 10,001-30,000 คน / เบี้ยประกันภัย  48 บาท ต่อคน (รวมภาษี อากร)

               จำนวนต่อปี 30,001 คนขึ้นไป / เบี้ยประกันภัย  40 บาท ต่อคน (รวมภาษี อากร)

 • เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง      จำนวน 1,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ                                               จำนวน 500,000 บาท
 • ขยายความคุ้มครอง ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอาหารเป็นพิษ   จำนวน 60,000 บาท
 • วงเงินความรับผิดสูงสุด (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)                         จำนวน 50,000,000 บาท
 • ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก                                                        ไม่คุ้มครอง

 

แผน 4 : คุ้มครองการดำน้ำลึก (Scuba Diving) 

               จำนวนต่อปี 200-3,000 คน / เบี้ยประกันภัย  72 บาท ต่อคน (รวมภาษี อากร)

               จำนวนต่อปี 3,001-10,000 คน / เบี้ยประกันภัย  70 บาท ต่อคน (รวมภาษี อากร)

               จำนวนต่อปี 10,001-30,000 คน / เบี้ยประกันภัย  58 บาท ต่อคน (รวมภาษี อากร)

               จำนวนต่อปี 30,001 คนขึ้นไป / เบี้ยประกันภัย  50 บาท ต่อคน (รวมภาษี อากร)

 • เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง      จำนวน 1,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ                                               จำนวน 500,000 บาท
 • ขยายความคุ้มครอง ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอาหารเป็นพิษ   จำนวน 60,000 บาท
 • วงเงินความรับผิดสูงสุด (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)                         จำนวน 50,000,000 บาท
 • ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก                                                        จำนวน 100,000 บาท

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 1. ผู้ถือกรมธรรม์ต้องส่งรายชื่อของนักท่องเที่ยวทั้งหมดที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ เป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัทเก็บไว้ เพื่อเป็นหลักฐานล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนการเดินทาง โดยนำส่งข้อมูลเป็นไฟล์ Excel  ระบุข้อมูล ชื่อ-สกุล, เลขพลาสปอร์ต หรือเลขบัตรประชาชน, อายุ, วันเดือนปี เกิด, ปลายทาง และวันที่เดินทาง มาที่อีเมล์ : TATTour@lmginsurance.co.th หากไม่นำส่งรายชื่อ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คุ้มครอง
 2. อายุที่รับประกัน 1 เดือนขึ้นไป
 3. ผู้เอาประกันภัยต้องมี หนังสือจดทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ จาก ททท.

การคำนวณเบี้ยประกันภัยและการปรับปรุงเบี้ยประกันภัย

 • การคำนวณเบี้ยประกันภัย บริษัทฯ จะเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยจำนวน xxxx บาท ซึ่งคิดจากอัตราค่าเบี้ยประกันภัย ตามจำนวนนักท่องเที่ยวขั้นต่ำ xxx คน ที่ได้ทำการตกลงกันไว้ ณ วันส่งมอบกรมธรรม์
 • การปรับปรุงเบี้ยประกันภัย บริาัทฯ จะทำการสรุปจำนวนผู้เดินทางที่แท้จริง และปรับปรุงเบี้ย ทุกๆ 3 เดือน
  • ในกรณีที่จำนวนนักท่องเที่ยวมากกว่าจำนวนที่ได้ตกลงกันไว้ บริษัทฯ จะเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยเพิ่มตามจำนวนนัก่องเที่ยวที่เกินจากจำนวนขั้นต่ำที่ได้ตกลงไว้ ในอัตราเบี้ยประกันภัยตามที่ได้ตกลงกันไว้เมื่อเริ่มต้นสัญญา
  • ในกรณีที่จำนวนนักท่องเที่ยวน้อยกว่าจำนวนขั้นต่ำที่ได้ตกลงกันไว้ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่คืนเบี้ยประกันภัยส่วนต่างนั้นๆ

ข้อจำกัดอายุ : นักท่องเที่ยวที่มีอายุ1ปีขึ้นไป

ผู้รับผลประโยชน์ : กองมรดกหรือผู้มีสิทธิ์อันชอบด้วยกฎหมายของผู้เอาประกันภัย

รับประกันภัยโดย บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ข้อยกเว้น : กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ไม่คุ้มครองอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในขณะที่ผู้เอาประกันภัยตกอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุราหรือยาเสพติดให้โทษร้ายแรง อาการเจ็บป่วย การแท้งลูก การทะเลาะ วิวาท การก่ออาชญากรรม การฆ่าตัวตายหรือทำร้ายร่างกายตนเอง การเล่นหรือแข่งขันกีฬาอันตราย ขณะโดยสารบนเครื่องบินที่ไม่ใช่สายการบินพาณิชน์ การจราจล นัดหยุดงาน สงคราม อาุธนิวเคลียร์ ฆาตรกรรมและรอบทำร้ายร่างกาย ขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ (รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูในกรมธรรม์)

 

ติดต่อพนักงาน

Tel : 085-541-4917

Line ID : @pragan

ผลิตภัณฑ์

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้