เพิ่มเพื่อน

ประกันความซื่อสัตย์ของพนักงาน

image

การประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้าง เป็นกรมธรรม์ที่ให้ความคุ้มครองความซื่อสัตย์ ในการชดเชยความเสียหายทางการเงินที่เกิดขึ้นแก่นายจ้างในกรณีลูกจ้างไม่ซื่อสัตย์ กระทำทุจริต หรือยักยอกทรัพย์สินต่างๆ ของนายจ้าง

คุ้มครอง การสูญเสียเงิน

ผู้เอาประกันภัยจะได้รับการชดเชยในกรณีที่เกิดการทุจริตหรือยักยอกทรัพย์สินต่างๆ โดยลูกจ้างที่ไม่ซื่อสัตย์คนใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นการกระทำโดยลำพังหรือสมรู้ร่วมคิดกับผู้อื่น เป็นจำนวนเงินสูงสุดโดยไม่เกินวงเงินจำกัดความรับผิดที่ระบุไว้

ติดต่อพนักงาน

โทร : 085-541-4917

Line ID : @pragan

การทำประกันภัยความซื่อสัตย์ของพนักงาน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

1. ประเภทการประกันภัย ความซื่อสัตย์ของพนักงาน ( Fidelity Guarantee Insurance )

ความคุ้มครอง

   บริษัทฯจะชดใช้สำหรับการสูญเสียเงินของผู้เอาประกันภัย อันเนื่องมาจากการฉ้อโกง หรือทุจริตของเจ้าหน้าที่ รวมถึงการยักยอก การแยกจ่ายผิดโดยฉ้อฉลต่อเงินหรือเอกสารเรียกเก็บเงินใด ซึ่งเป็นของผู้เอาประกันภัย หรือซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดตามกฎหมายอันได้กระทำและตรวจพบได้ในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัยและภายในระยะเวลาสามเดือนนับแต่วันเสียชีวิตของลูกจ้าง, วันที่ลูกจ้างถูกให้ออก หรือลูกจ้างลาออกจากงาน และจากวันสิ้นสุดกำหนดสัญญาประกันภัยแล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

เงื่อนไข

 • เมื่อทราบ การฉ้อโกง หรือทุจริต นายจ้างต้องมีหนังสือแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทันที และต้องยื่นคำขอรับค่าเสียหายภายใน 3 เดือนนับแต่นั้น
 • มีความรับผิดส่วนแรก
 • กรณีการจ่ายค่าสินไหม หากมีเงินค้ำประกันหรือมีผลประโยชน์อย่างอื่น ของพนักงานผู้ที่ยักยอกบริษัทฯ จะหักเงินเหล่านั้นออกก่อน จึงจะเป็นค่าสินไหมจ่ายแล้ว จึงไปไล่เบี้ยกับผู้ค้ำประกัน หรือ พนักงานที่ยักยอก โดยนายจ้าง จะต้องแจ้งความกับพนักงานที่ไม่ซื่อสัตย์ เพื่อให้บริษัทฯ มีสิทธิในการไล่เบี้ยจากพนักงานที่ถูกแจ้งความหรือจากผู้ค้ำประกัน ซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติในการเคลม
 • การพิจารณาทุนประกันภัย เป็นไปตามคำขอเอาประกันภัย และการพิจารณาของบริษัทฯ
2. ประเภทการประกันภัย คุ้มครองสัญญาการค้ำประกันสำหรับลูกจ้าง ( Employee Bond Insurance )

   กรมธรรม์นี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับผู้ที่เข้าทำงาน หรือเข้ารับตำแหน่งใหม่ในองค์กรต่างๆ แต่ไม่สะดวกที่จะหาคนค้ำประกัน หรือไม่มีเงินก้อนใหญ่มาค้ำประกันให้กัยตนเอง

ความคุ้มครอง

 • คุ้มครองความซื่อสัตย์ของลูกจ้าง บริษัทฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยตามจำนวนเงินที่เสียหายไปจริงโดยตรงจากการกระทำอันเป็นการฉ้อโกง หรือยักยอก หรือลักทรัพย์ โดยลูกจ้างในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย และในระหว่างระยะเวลาต่อเนื่องกันโดยไม่ขาดระยะของการว่าจ้างตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง และที่เกี่ยวกับหน้าที่ของลูกจ้างนั้น โดยได้มีการตรวจพบการกระทำและความเสียหายนั้นในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัยหรือภายในหกเดือนหลังจากนั้น หรือภายในหกเดือนหลังจากการจ้างได้สิ้นสุดลง สุดแต่ว่ากรณีใดเกิดขึ้นก่อน
 • คุ้มครองความรับผิดตามสัญญาจ้าง บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยเป็นจำนวนเงินตามความเสียหายที่แท้จริง สำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัยที่เกิดจากการกระทำของลูกจ้าง ซึ่งในสัญญาจ้างระบุให้ลูกจ้างต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เอาประกันภัยจากการกระทำนั้น และเกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย

เงื่อนไข

 • เมื่อทราบ การฉ้อโกง หรือทุจริต นายจ้างต้องมีหนังสือแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทันที และต้องยื่นคำขอรับค่าเสียหายภายใน 6 เดือนนับแต่นั้น
 • ไม่มีความรับผิดส่วนแรก
 • กรณีการจ่ายค่าสินไหม หากมีเงินค้ำประกันหรือมีผลประโยชน์อย่างอื่น ของพนักงานผู้ที่ยักยอกบริษัทฯ จะหักเงินเหล่านั้นออกก่อน จึงจะเป็นค่าสินไหมจ่ายแล้ว จึงไปไล่เบี้ยกับผู้ค้ำประกัน หรือ พนักงานที่ยักยอก โดยนายจ้าง จะต้องแจ้งความกับพนักงานที่ไม่ซื่อสัตย์ เพื่อให้บริษัทฯ มีสิทธิในการไล่เบี้ยจากพนักงานที่ถูกแจ้งความหรือจากผู้ค้ำประกัน ซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติในการเคลม
 • การพิจารณาทุนประกันภัย เป็นไปตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ว่าด้วยเรื่อง...นายจ้างเรียกหรือรับหลักประกันเป็นทรัพย์สิน ทรัพย์สินที่เรียกหรือรับเป็นหลักประกันได้... และการพิจารณาของบริษัทฯ

ข้อยกเว้นทั่วไป

 1. สงคราม การรุกราน การกระทำที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติหรือการกระทำที่มุ่งร้ายคลายสงคราม ไม่ว่าจะได้รับการประกาศสงครมหรือไม่ก็ตาม สงครมกลางเมือง การจราจลไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับกานเมืองหรือไม่ก็ตาม การกระทำอันมีเจตนาร้ายเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยม
 2. วัตถุอาวุธปรมณู การแตกตัวของประจุ การแผ่รังสี การกระทบกับกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงปรมาณูหรือจากปรมาณู
 3. ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวเนื่องกับยานพาหนะซึ่งอยู่ในความดูแลหรือรับผิดชอบของลูกจ้างในฐานะพนักงานขับรถ
 4. กระบวนการยุติธรรมซึ่งมิใช่ศาลไทย หรือเพื่อบังคับคดีให้ตัดสินนอกอาณาเขตราชอาณาจักรไทย
 5. ความรับผิดไม่ว่าลักษณะใด อันเกิดหรือเกี่ยวเนื่องจาก หรือเป็นผลโดยตรง หรือโดยอ้อมจากกากเคมี ฝุ่น ควัน น้ำท่วม น้ำสกปรก ก๊าซพิษ ของเหลวหรือของแข็งที่เป็นพิษ มลพิษ หรือมลภาวะใดๆ

การเรียกร้องสินไหมทดแทน

   แจ้งให้บริษัททราบทันทีหลังจากพบเหตุทุจริตยักยอก แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน (เป็นคดีอาญา) เก็บรวบรวมหลักฐาน และเอกสารแจ้งความ แจ้งไปยังบริษัทฯ เช่น ฟอร์มเคลมสินไหม เอกสารส่วนตัวของลูกจ้าง อาทิ ใบสมัคร สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบแจ้งความ/หมายเรียก/หมายจับ สัญญาว่าจ้าง สัญญาการค้ำประกัน สำเนาหลักฐานการยักยอก หลักฐานความเสียหาย ภาพถ่าย เป็นต้น

ติดต่อพนักงาน

โทร : 085-541-4917

Line ID : @pragan

ประกันกลุ่ม SME

ประกันกลุ่ม เป็นการประกันสุขภาพกลุ่ม และ/หรือประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ประกันประเภทนี้ นายจ้าง / องค์กร ทำให้กับลูกจ้าง หรือสมาชิกเพื่อเพิ่มขวัญ และกำลังใจในการทำงานให้กับพนักงาน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

ประกันภัยทรัพย์สิน

ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ประกันภัยสำหรับธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม  เช่น ประกันภัยโรงงาน ประกันออฟฟิต ประกันสำนักงาน ประกันคลังสินค้า ประกันทรัพย์สิน ประกันอัคคีภัย ประกันโรงงาน สำหรับสถานประกอบการ ประกันโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการผลิต จัดจำหน่าย หรือประกันคลังสินค้า สต๊อกสินค้า

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

PLโรงแรม รีสอร์ท

ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกสำหรับ โรงแรม รีสอร์ท เกสท์เฮ้าส์ ขนาดเล็ก-กลาง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

ประกันผลิตภัณฑ์

ประกันผลิตภัณฑ์ , ประกันการปนเปื้อน เป็นประกันความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์  สำหรับธุรกิจ อุตสาหกรรม ทั้งภาคการผลิต นำเข้า ส่งออก จัดจำหน่าย คุ้มครองสำหรับความรับผิดจากผลิตภัณฑ์ทั่วโลก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

ผลิตภัณฑ์

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้