เพิ่มเพื่อน

ประกันโรงแรม รีสอร์ท หอพัก สถานประกอบการ

image

ประกันความรับผิด ตามกฎหมาย สำหรับสถานประกอบการธุรกิจประเภทต่างๆ เช่น ประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอกสำหรับโรงแรม ประกันโรงแรม, ประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอกสำหรับรีสอร์ท ประกันรีสอร์ท, ประกันหอพัก, ประกันสปา, ประกันคลินิค, ประกันโรงพยาบาล, เป็นการประกันอาคาร ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ตาม พระราชบัญญัติควบคุมนํ้ามันเชื้อเพลิง ส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการควบคุมนํ้ามัน ประกอบกิจการควบคุมก๊าซธรรมชาติ (NGV) ประกอบกิจการควบคุมก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ความรับผิดสำหรับสถานประกอบการธุรกิจประเภทต่างๆ

กรมธรรม์ให้ความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมาย (Legal Liability) ต่อบุคคลภายนอก (3rd Party)
ซึ่งมีสาเหตุมาจาก
  • ความบกพร่องของอาคาร สถานที่ประกอบการ
  • ความบกพร่องจากการ การปฏิบัติงานของพนักงาน / ลูกจ้าง / ผู้เอาประกันภัย

ติดต่อพนักงาน

โทร : 085-541-4917

Line ID : @pragan

แผนประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกสำหรับ โรงแรม รีสอร์ท เกสท์เฮ้าส์ ขนาดเล็ก-กลาง

ความคุ้มครอง
ทุน 500,000 บาททุน 1,000,000 บาททุน 2,000,000 บาท
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือความบาดเจ็บทางร่างกายของบุคคลภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบตามกฎหมายต่อความเสียหายนั้น (Public Liability)100,000 ต่อคนต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง และสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย100,000 ต่อคนต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง และสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย100,000 ต่อคนต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง และสูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
ความรับผิดอันเนื่องมาจากอัคคีภัย และ/หรือ การระเบิด (Fire and/or Explosion Legal Liability)สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัยสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัยสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
ความรับผิดอันเนื่องมาจากการใช้บริการสถานที่จอดรถ (Car Park Liability)สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัยสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัยสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
ความรับผิดอันเนื่องมาจากอาหารและเครื่องดื่มที่จัดจำหน่าย (Food and Drink Liability)สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัยสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัยสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
ความรับผิดอันเนื่องมาจากลิฟท์โดยสาร (Elevators and Escalators Liability)100,000 ต่อคนต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง และสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย100,000 ต่อคนต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง และสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย100,000 ต่อคนต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง และสูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นไม่ต้องรอการพิสูจน์ (First Aid Facilities)3,000 ต่อคน และสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท ต่อเหตุการณ์แต่ละครั้ง ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย3,000 ต่อคน และสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท ต่อเหตุการณ์แต่ละครั้ง ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย3,000 ต่อคน และสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท ต่อเหตุการณ์แต่ละครั้ง ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
ความรับผิดส่วนแรกของผู้เอาประกันภัย (เฉพาะทรัพย์สินของบุคคลภายนอก)5,000 บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง และทุกครั้ง5,000 บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง และทุกครั้ง5,000 บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง และทุกครั้ง
เบี้ยสุทธิ3,500 บาท5,000 บาท7,500 บาท
เบี้ยรวมอากร และภาษี 7%3,759.98 บาท5,371.40 บาท8,057.10 บาท

เงื่อนไขการรับประกันภัย

  1. แผนประกันภัยนี้ ใช้ได้กับโรงแรม รีสอร์ท เกสท์เฮ้าส์ ที่มีจำนวนห้องพักไม่เกิน 50 ห้อง ถ้าหากจำนวนห้องพักเกิน 50 ห้องแต่ไม่ถึง 100 ห้อง คิดเบี้ยสุทธิเพิ่มห้องละ 100 บาท
  2. เอกสารใบคำขอกรอกครบถ้วน และสถานที่เอาประกันภัยต้องเป็นคอนกรีตล้วน
  3. จำนวนห้องพักที่เกิน 100 ห้อง และ/หรือ ทุนประกันภัยที่แตกต่างไปจากนี้ ขอออกข้อเสนอ

ติดต่อพนักงาน

โทร : 085-541-4917

Line ID : @pragan

ความคุ้มครอง
กรมธรรม์ให้ความคุ้มครอง ความรับผิดตามกฎหมาย ต่อ บุคคลภายนอก
โดยชดใช้สำหรับ
  • การสูญเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ (Bodily Injury)
  • ความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สิน (Property Damage)
 ซึ่งมีสาเหตุมาจากการความบกพร่องของอาคารสถานที่ประกอบการ และ/หรือ ความประมาทเลินเล่อในการปฎิบัติงานของพนักงาน/ลูกจ้าง/ผู้เอาประกันภัยเอง

ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการพิจารณารับประกัน
1.รายละเอียดของผู้เอาประกันภัย (ชื่อ ที่อยู่ ประเภทธุรกิจ)
2.รายละเอียดของสถานที่เอาประกันภัย (จำนวนชั้น จำนวนห้อง จำนวนรถ สิ่งอำนวยความสะดวกของอาคาร ระบบป้องกันอัคคีภัย สถานที่ใช้เป็น
3.รายละเอียดบริเวณรอบข้าง (สิ่งปลูกสร้าง ระยะห่าง)
4.ประวัติความเสียหายย้อนหลัง
5.วงเงินจำกัดความรับผิด (Limit of Liability)
6.ปัจจัยที่มีผลต่อเบี้ยประกันภัย
7.ประเภทธุรกิจ
8.ประมาณการรายได้ต่อปี
9.จำนวนห้อง จำนวนรถ จำนวนบุคคลภายนอก ระบบป้องกันอัคคีภัย

ติดต่อพนักงาน

โทร : 085-541-4917

Line ID : @pragan

พรบ.สถานประกอบกิจการควบคุมเชื้อเพลิง_BKI

ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

พรบ.หอพัก

พรบ.หอพัก ประกันภัยคุ้มครองผู้พักในหอพัก (พ.ศ.2558)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

พรบ.ปั๊ม NGV

ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง ส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการควบคุมก๊าซธรรมชาติ (NGV)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

พรบ.ปั๊มLPG

ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง ส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการควบคุมก๊าซปิโตเลียมเหลว (LPG)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

พรบ ปั๊มน้ำมัน

ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

PLโรงแรม รีสอร์ท

ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกสำหรับ โรงแรม รีสอร์ท เกสท์เฮ้าส์ ขนาดเล็ก-กลาง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

ผลิตภัณฑ์

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้