เพิ่มเพื่อน

ประกันบ้าน

ทุกความปลอดภัยเรื่องบ้าน ให้เราดูแล 

คุ้มครองหลัก...ของประกันบ้าน สำหรับบ้านที่ใช้อยู่อาศัย
    คือ แผนความคุ้มครองมาตรฐาน ที่ผู้เอาประกันสามารถสั่งซื้อประกันบ้านได้ตามทุนประกันภัยที่เหมาะสมกับทรัพย์สินที่ต้องการเอาประกัน โดยเมื่อสั่งซื้อความคุ้มครองหลักแล้วจึงสามารถเลือกซื้อแผนความคุ้มครองส่วนเพิ่มได้
ความคุ้มครองเพิ่มเติม...
    คือ แผนความคุ้มครองเพิ่มเติม ที่ผู้เอาประกันสามารถสั่งซื้อความคุ้มครองประกันบ้านเพิ่มได้ เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองเพิ่ม ควบคู่ไปกับแผนความคุ้มครองหลัก โดยมีแผนให้เลือกตามต้องการ

เราบริการ ประกันอัคคีภัย, ประกันบ้าน, ประกันอาคารพาณิชย์, ประกันทรัพย์สิน, ความคุ้มครองสุดคุ้ม คุ้มครอง ไฟไหม้, ฟ้าผ่า, ภัยธรรมชาติ, พายุ, ลูกเห็บ, น้ำท่วม, ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ทั้งตัวอาคาร และทรัพย์สิน คุ้มครองดี เลือกความคุ้มครองได้ตามต้องการ เราคัด คุณเลือก

ติดต่อพนักงาน

โทร : 085-541-4917

Line ID : @pragan

ความคุ้มครองประกันบ้านของ บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

1. ความคุ้มครองหลัก
 1. ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกัน : ได้แก่ สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) และทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง เช่น อันเนื่องมาจาก
  ภัยไฟไหม้, ภัยฟ้าผ่า, ภัยระเบิด, ภัยจากยวดยานพาหนะ, ภัยจากอากาศยาน, และภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม)
  • คุ้มครอง 100 % ของทุนประกันภัย ต่อครั้งต่อปีกรมธรรม์
 2. ภัยธรรมชาติพื้นฐาน : (ภัยจากลมพายุ, ภัยจากน้ำท่วม, ภัยจากแผ่นดินไหว, หรือภูขาไฟระเบิด, หรือคลื่นใต้น้ำหรือสึนามิ และภัยจากลูกเห็บ) ทุกภัยรวมกันไม่เกิน
  • ทุกภัยรวมกันไม่เกิน 20,000 บาท ต่อครั้งต่อปีกรมธรรม์
 3. ภัยธรรมชาติส่วนเพิ่ม : (ภัยจากลมพายุ, ภัยจากแผ่นดินไหว, ภัยจากลูกเห็บ)
  • ภัยละ ไม่เกิน 100% ต่อครั้งต่อปีกรมธรรม์
 4. ค่าเช่าที่พักอาศัยชั่วคราว : หากสถานที่เอาประกันภัยได้รับความเสียหาย จากภัยต่อไปนี้ ไฟไหม้, ฟ้าผ่า, ภัยระเบิด, ภัยจากยวดยานพาหนะ, ภัยจากอากาศยาน, และภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) (เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย)
  • คุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท ต่อครั้งต่อปีกรมธรรม์
 5. ความสูญเสีย หรือเสียหายต่องานศิลปวัตถุ : ซึ่งมีสาเหตุ มาจากภัยดังต่อไปนี้
  - ภัยไฟไหม้, ภัยฟ้าผ่า, ภัยระเบิด, ภัยจากยวดยานพาหนะ, ภัยจากอากาศยาน, และภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม)
  - ภัยจากลมพายุ, ภัยจากน้ำท่วม, ภัยจากแผ่นดินไหว, หรือภูขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำหรือสึนามิ และภัยจากลูกเห็บ
  - ภัยจากโจรกรรม (จร.2)
  • คุ้มครอง 2,500 บาทต่อชิ้น ไม่เกิน 20,000 บาทต่อปีกรมธรรม์
 6. ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายซากทรัพย์สิน
  • คุ้มครอง 50,000 บาท
 7. ค่าใช้จ่ายต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
  • คุ้มครอง 50,000 บาท
 8. ค่าใช้จ่ายในการดิบเพลิง
  • ค่าใช้จ่ายในการดิบเพลิง
 9. ความเสียหายต่อกระจกติดตั้งถาวร : ที่เป็นส่วนหนึ่งของตัวอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างที่เอาประกันภัยจากการแตก อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุจากปัจจัยภายนอก
  • คุ้มครองสูงสุด 50,000 บาท ต่อครั้งต่อปีกรมธรรม์

 ราคาประกันบ้าน บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 

2. ความคุ้มครองส่วนเพิ่ม (สามารถเลือกซื้อเพิ่มเติมได้)

 1. ความเสียหายอันเกิดขึ้นต่อเครื่องไฟฟ้า :  อันเกิดจากการเดินเครื่องเกินกำลัง การใช้แรงดันไฟฟ้าเกินกำหนด การเดินลัดวงจรของไฟฟ้า การเกิดประกายของไฟฟ้า การเผาไหม้ของสายไฟฟ้าในตัวเอง การรั่วของกระแสไฟ ทั้งนี้ สาเหตุความเสียหายดังกล่าวต้องมีผลทำให้เกิดไฟไหม้ขึ้นเท่านั้น
  • แผน Eco I : คุ้มครอง 50,000 บาท ต่อครั้งต่อปีกรมธรรม์
  • แผน Eco II : คุ้มครอง 100,000 บาท ต่อครั้งต่อปีกรมธรรม์
  • แผน Eco Plus : คุ้มครอง 200,000 บาท ต่อครั้งต่อปีกรมธรรม์ (ทุนหลัก 1 ล้าน ยกเว้นพื้นที่สีแดง)
 2. ความสูญเสีย หรือเสียหายต่อทรัพย์สินภายในอาคารอันเกิดจาก การชิงทรัพย์, การปล้นทรัพย์, การลักทรัพย์ ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะทางเข้าหรือทางออกจากตัวอาคาร (จร.2)
  • แผน Eco I : คุ้มครอง 50,000 บาท ต่อครั้งต่อปีกรมธรรม์
  • แผน Eco II : คุ้มครอง 100,000 บาท ต่อครั้งต่อปีกรมธรรม์
  • แผน Eco Plus : คุ้มครอง 200,000 บาท ต่อครั้งต่อปีกรมธรรม์ (ทุนหลัก 1 ล้าน ยกเว้นพื้นที่สีแดง)
 3. การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก : อันสืบเนื่อง หรือเป็นผลมาจากอุบัติเหตุที่เกิดภายในสถานที่เอาประกันภัย
  • แผน Eco I : คุ้มครอง 500,000 บาท ต่อครั้งต่อปีกรมธรรม์
  • แผน Eco II : คุ้มครอง 1,000,000 บาท ต่อครั้งต่อปีกรมธรรม์
  • แผน Eco Plus : คุ้มครอง 2,000,000 บาท ต่อครั้งต่อปีกรมธรรม์ (ทุนหลัก 1 ล้าน ยกเว้นพื้นที่สีแดง)
 4. เงินชดเชยกรณีการ เสียชีวิต หรือทุพพลภาพ สิ้นเชิงถาวร : ของผู้เอาประกันภัย และหรือสมาชิกในครอบครัว ภายในสถานที่เอาประกันภัย อันเนื่องมาจากภัยที่คุ้มครอง (คุ้มครองสูงสุด 1 คน)
  • แผน Eco I : คุ้มครอง 500,000 บาท ต่อครั้งต่อปีกรมธรรม์
  • แผน Eco II : คุ้มครอง 100,000 บาท ต่อครั้งต่อปีกรมธรรม์
  • แผน Eco Plus : คุ้มครอง 200,000 บาท ต่อครั้งต่อปีกรมธรรม์ (ทุนหลัก 1 ล้าน ยกเว้นพื้นที่สีแดง)
 5. คุ้มครองความสูญเสีย หรือเสียหายภัยจากน้ำท่วม
  • แผน Eco I : ไม่คุ้มครอง
  • แผน Eco II : ไม่คุ้มครอง
  • แผน Eco Plus : คุ้มครอง 5% ของทุนประกันภัยหลัก (ทุนหลัก 1 ล้าน ยกเว้นพื้นที่สีแดง)

ราคาความคุ้มครองส่วนเพิ่ม

 • แผน Eco I : ราคา 450 บาทต่อปี
 • แผน Eco II : ราคา 900 บาทต่อปี
 • แผน Eco Plus : ราคา 2,100 บาทต่อปี

 

ติดต่อพนักงาน

Tel : 085-541-4917

Line ID : @pragan

ความคุ้มครองประกันบ้านของ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) : แผนบ้านทิพยยิ้มได้

 1. ความคุ้มครองมาตรฐาน
  1. ไฟไหม้ ฟ้าผ่า (รวมความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิดจากการลัดวงจรจากฟ้าผ่า) ภัยระเบิด ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยเนื่องจากน้ำ(ไม่รวมน้ำท่วม) ภัยจากอากาศยาน
   • ชดใช้ตามความเสียหานจริง แต่ไม่เกินทุนประกันภัย
  2. คุ้มครองภัยธรรมชาติ 4 ภัย (ภัยลมพายุ, ภัยน้ำท่วม, ภัยแผ่นดินไหว, หรือ ภูเขาไฟระเบิด หรือ คลื่นใต้น้ำหรือสึนามิ, ภัยลูกเห็บ)
   • ทุกภัยรวมกัน ไม่เกิน 20,000 บาทต่อปี
  3. คุ้มครองค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย สำหรับที่อยู่อาศัย)
   • สูงสุดวันละไม่เกิน 1,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
 2. ความคุ้มครองเพิ่มเติมจากมาตรฐาน
  1. ภัยน้ำท่วม (คุ้มครองหลังวันเริ่ม 7 วัน)
   • คุ้มครอง 30% ของทุนประกันภัย
  2. ภัยลมพายุ
   • คุ้มครอง 30% ของทุนประกันภัย
  3. ภัยลูกเห็บ
   • คุ้มครอง 30% ของทุนประกันภัย
  4. ภัยแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำหรือสึนามิ
   • คุ้มครอง 30% ของทุนประกันภัย
  5. ภัยจากการจลาจล และการกระทำด้วยเจตนาร้าย (ยกเว้นการกระทำเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา หรือลัทธินิยม)
   • คุ้มครอง 30% ของทุนประกันภัย
  6. ความเสียหายต่อเครื่องไฟฟ้า (เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นต้นเพลิง)
   • คุ้มครอง 25,000 บาท หรือ 5% ของทุนประกันภัย (แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า)
  7. ค่ารื้อถอน ขนย้ายซากทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง
   • คุ้มครอง 10% ของทุนประกันภัย

เงื่อนไข

 1. สถานที่ใช้เป็น บ้านที่อยู่อาศัย เท่านั้น
 2. สำหรับสิ่งปลูกสร้างชั้น 1 (บ้านคอนกรีต ฝาผนังคอนกรีต)

ทรัพย์สินที่คุ้มครอง

 1. สิ่งปลูกสร้างตัวอาคาร (ไม่รวมฐานราก) รวม กำแพงรั้ว ประตู รวมทั้งส่วนปรับปรุงต่อเติม
 2. ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่ง เครื่องใช้ภายในบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน เครื่องดนตรี เครื่องเสียง เครื่องครัว เครื่องนุ่งห่ม และทรัพย์สินอื่นๆเพื่อการอยู่อาศัย

ราคาประกันบ้าน บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ติดต่อพนักงาน

โทร : 085-541-4917

Line ID : @pragan

ประกันบ้านพร้อมสรรพสำหรับเจ้าบ้าน_BKI

ประกันบ้านพร้อมสรรพสำหรับเจ้าบ้าน_BKI

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

ประกันบ้าน_MSIG

ประกันภัยบ้านแทนรัก MSIG ให้ความคุ้มครองตัวบ้าน และทรัพย์สิน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

ประกันบ้าน

เราบริการประกันอัคคีภัย,ประกันบ้าน,ประกันอาคารพาณิชย์,ความคุ้มครองสุดคุ้มคุ้มครอง ไฟไหม้,ฟ้าผ่า,ภัยธรรมชาติ,พายุ,ลูกเห็บ,น้ำท่วม,ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ทั้งตัวอาคาร และทรัพย์สิน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

ประกันบ้าน Homesafe_ทิพย

ประกันบ้าน Homesafe_ทิพย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

ผลิตภัณฑ์

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้