เพิ่มเพื่อน

ประกันบ้าน

ทุกความปลอดภัยเรื่องบ้าน ให้เราดูแล 

คุ้มครองหลัก...ของประกันบ้าน สำหรับบ้านที่ใช้อยู่อาศัย
    คือ แผนความคุ้มครองมาตรฐาน ที่ผู้เอาประกันสามารถสั่งซื้อประกันบ้านได้ตามทุนประกันภัยที่เหมาะสมกับทรัพย์สินที่ต้องการเอาประกัน โดยเมื่อสั่งซื้อความคุ้มครองหลักแล้วจึงสามารถเลือกซื้อแผนความคุ้มครองส่วนเพิ่มได้
ความคุ้มครองเพิ่มเติม...
    คือ แผนความคุ้มครองเพิ่มเติม ที่ผู้เอาประกันสามารถสั่งซื้อความคุ้มครองประกันบ้านเพิ่มได้ เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองเพิ่ม ควบคู่ไปกับแผนความคุ้มครองหลัก โดยมีแผนให้เลือกตามต้องการ

เราบริการ ประกันอัคคีภัย, ประกันบ้าน, ประกันอาคารพาณิชย์, ประกันทรัพย์สิน, ความคุ้มครองสุดคุ้ม คุ้มครอง ไฟไหม้, ฟ้าผ่า, ภัยธรรมชาติ, พายุ, ลูกเห็บ, น้ำท่วม, ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ทั้งตัวอาคาร และทรัพย์สิน คุ้มครองดี เลือกความคุ้มครองได้ตามต้องการ เราคัด คุณเลือก

ติดต่อพนักงาน

โทร : 085-541-4917

ตัวอย่างความคุ้มครองของ บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

แผนประกันภัยความคุ้มครองหลัก

ความคุ้มครองหลักทุนประกัน (บาท) ต่อครั้ง ต่อปีกรมธรรม์
 • ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกัน
ได้แก่สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) และทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง เช่น อันเนื่องมาจาก
ภัยไฟไหม้, ภัยฟ้าผ่า, ภัยระเบิด, ภัยจากยวดยานพาหนะ, ภัยจากอากาศยาน, และภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม)
100%
 • ภัยธรรมชาติพื้นฐาน

(ภัยจากลมพายุ, ภัยจากน้ำท่วม, ภัยจากแผ่นดินไหว, หรือภูขาไฟระเบิด, หรือคลื่นใต้น้ำหรือสึนามิ

และภัยจากลูกเห็บ) ทุกภัยรวมกันไม่เกิน

20,000 บาท

ต่อครั้ง / ต่อปีกรมธรรม์

 • ภัยธรรมชาติส่วนเพิ่ม
(ภัยจากลมพายุ, ภัยจากแผ่นดินไหว, ภัยจากลูกเห็บ) ภัยละ ไม่เกิน

100%

ต่อครั้ง / ต่อปีกรมธรรม์

 • ค่าเช่าที่พักอาศัยชั่วคราว หากสถานที่เอาประกันภัยได้รับความเสียหาย จากภัยต่อไปนี้

ไฟไหม้, ฟ้าผ่า, ภัยระเบิด, ภัยจากยวดยานพาหนะ, ภัยจากอากาศยาน, และภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม)

(เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย)

สูงสุด 100,000 บาท

ต่อครั้ง / ต่อปีกรมธรรม์

 

 • ความสูญเสีย หรือเสียหายต่องานศิลปวัตถุ ซึ่งมีสาเหตุ มาจากภัยดังต่อไปนี้

- ภัยไฟไหม้, ภัยฟ้าผ่า, ภัยระเบิด, ภัยจากยวดยานพาหนะ, ภัยจากอากาศยาน, และภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม)

- ภัยจากลมพายุ, ภัยจากน้ำท่วม, ภัยจากแผ่นดินไหว, หรือภูขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำหรือสึนามิ และภัยจากลูกเห็บ

- ภัยจากโจรกรรม (จร.2)

2,500 บาท ต่อชิ้น

ไม่เกิน 20,000 บาทต่อปีกรมธรรม์

 • ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายซากทรัพย์สิน
 • ค่าใช้จ่ายต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
 • ค่าใช้จ่ายในการดิบเพลิง

50,000

50,000

50,000

 • ความเสียหายต่กระจกติดตั้งถาวร 

ที่เป็นส่วนหนึ่งของตัวอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างที่เอาประกันภัยจากการแตก อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุจากปัจจัยภายนอก

 50,000 บาท

ต่อครั้ง / ต่อปีกรมธรรม์

เบี้ยประกันภัยต่อปี (รวมภาษีและอากรแสตมป์)(บาท)

ดูราคา เบี้ยประกันภัยบ้าน

 

แผนประกันภัยความคุ้มครองส่วนเพิ่ม

ความคุ้มครองส่วนเพิ่ม

(สามารถเลือกซื้อเพิ่มเติมได้)

ทุนประกัน (บาท) ต่อครั้ง ต่อปีกรมธรรม์
Eco IEco II

Eco plus

ทุนหลัก 1 ล้าน

ยกเว้นพื้นที่สีแดง

 • ความเสียหายอันเกิดขึ้นต่อเครื่องไฟฟ้า
อันเกิดจากการเดินเครื่องเกินกำลัง การใช้แรงดันไฟฟ้าเกินกำหนด การเดินลัดวงจรของไฟฟ้า การเกิดประกายของไฟฟ้า การเผาไหม้ของสายไฟฟ้าในตัวเอง การรั่วของกระแสไฟ ทั้งนี้ สาเหตุความเสียหายดังกล่าวต้องมีผลทำให้เกิดไฟไหม้ขึ้นเท่านั้น

50,000100,000200,000
 • ความสูญเสีย หรือเสียหายต่อทรัพย์สินภายในอาคารอันเกิดจาก การชิงทรัพย์, การปล้นทรัพย์, การลักทรัพย์ ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะทางเข้าหรือทางออกจากตัวอาคาร (จร.2)

     สูงสุด

50,000100,000200,000
     - ค่าซ่อมแซมตัวอาคาร5,00010,00020,000
     - ความเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนบุคคล5,00010,00020,000
 • การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
อันสืบเนื่อง หรืเป็นผลมาจากอุบัติเหตุที่เกิดภายในสถานที่เอาประกันภัย

500,0001,000,0002,000,000
 • เงินชดเชยกรณีการ เสียชีวิต หรือทุพพลภาพ สิ้นเชิงถาวร
ของผู้เอาประกันภัย และหรือสมาชิในครอบครัว ภายในสถานที่เอาประกันภัย อันเนื่องมาจากภัยภัยที่คุ้มครอง (คุ้มครองสูงสุด 1 คน)

50,000100,000100,000
 • คุ้มครองความสูญเสีย หรือเสียหายภัยจากน้ำท่วม

ไม่คุ้มครองไม่คุ้มครอง

5% ของทุนประกันภัยหลัก

เบี้ยประกันภัยต่อปี (รวมภาษีและอากรแสตมป์)(บาท) 
คอนกรีตล้วน4509502,100
ครึ่งตึกครึ่งไม้

 

ติดต่อพนักงาน

Tel : 085-541-4917

   การทำประกันบ้าน ไม่ควรทำประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยต่ำกว่า 70% ของมูลค่าทรัพย์สิน  เป็นข้อยกเว้นเฉพาะประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยเท่านั้น จากตัวอย่างข้างต้น หากผู้เอาประกันไม่ประสงค์ทำเต็มมูลค่าทรัพย์สิน แต่ควรทำทุนประกันไม่ต่ำกว่า 700,000 บาท หรือ 70% ตามหลักเกณฑ์การประกันอัคคีภัย เพราะหากเกิดอัคคีภัยเสียหายทั้งหมดประกันจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามทุนประกันที่ได้ทำไว้คือ 700,000 บาท แต่หากผู้เอาประกันทำประกันอัคคีภัยทุนประกันต่ำกว่า 70% ของมูลค่าทรัพย์สิน เช่น ต้องการทุนประกันเพียง 600,000 บาท คิดเป็น 60% ต่อมาเกิดอัคคีภัยเสียหายบางส่วน ประเมินความเสียหาย 300,000 บาท ดังนั้น ผู้เอาประกันภัยจะได้รับเงินค่าสินไหมทดแทนเพียง 180,000 บาท (300,000 X 60%) ตามหลักเกณฑ์ถือว่าผู้เอาประกันภัยรับความเสี่ยงบางส่วนไว้เองซื้อความ

   ดังนั้นก่อนทำประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัย, ประกันบ้าน, ประกันคอนโด ควรศึกษาเงื่อนไขต่างๆ และรายละเอียดความคุ้มครองอย่างละเอียด อัคคีภัยอาจเกิดขึ้นเมื่อไหร่ ที่ไหน กับใครก็ได้ อย่าคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวคงไม่เกิดกับเรา เพราะถ้าเกิดขึ้นมาแล้วไม่มีประกันรองรับ ความเสียหายนั้นใหญ่หลวงนัก บ้านเดิม ทรัพย์สินเดิมไหม้ไปในกองเพลิง เงินจะสร้างบ้านใหม่ก็ไม่มี ดังนั้นทำประกันไว้เพื่อช่วยบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ถ้าพิจารณาดีๆ จะเห็นว่า เบี้ยประกันน้อยนิดมากเมื่อเทียบกับมูลค่าบ้านและสิ่งของมีค่าต่างๆ ของเรา อย่าให้เข้าทำนองเสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่ายเลย

  ดูราคา เบี้ยประกันบ้าน  

ผลิตภัณฑ์

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้