ประกันขนส่งสินค้า

กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง
(CARRIER's LIABILITY INSURANCE POLICY)

ผู้เอาประกันภัย : ผู้ประกอบการรับจ้างขนส่งสินค้า หรือ บริษัทโลจีสติกส์

ความคุ้มครอง : ความสูญหายหรือเสียหายของ ของหรือสินค้าที่ผู้เอาประกันภัยรับจ้างขนสินค้า ซึ่งผู้เอาประกัน
ต้องรับผิดชอบ (กฎหมาย พรบ.ขนส่ง) หรือตามสัญญาว่าจ้างที่ได้การตกลงกันไว้ ยกเว้น ภัยธรรมชาติ

เส้นทางที่คุ้มครอง : เส้นทางขนส่งสินค้า เริ่มตั้งแต่ยกสินค้าขึ้นยานพาหนะ จนกระทั่งยกลง ณ จุดหมายปลายทางที่ได้มีการตกลง
กันไว้ในสัญญาว่าจ้าง ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความคุ้มครองเป็นรายเที่ยว หรือ คุ้มครองเป็นรายปี

อาณาเขตคุ้มครอง : จาก โรงงานผลิต หรือสถานที่เก็บสินค้า ทั่วประเทศไทย ไปโรงงานผลิต หรือสถานที่เก็บทั่วประเทศไทยหรือขยายอาณาเขตคุ้มครองไปประเทศเพื่อนบ้านจะต้องมีการตกลงกันเป็นกรณีไป

เอกสาร/ข้อมูลที่ใช้ทำประกัน :
   1.จำนวนเงินจำกัดความรับต่อครั้ง
   2.สัญญารับจ้างขน
   3.จำนวนรถบรรทุก
   4.ใบคำขอเอาประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่งสินค้า (Carrier's Liability Insurance Proposal)

แผนประกันภัยความรับผิดรับจ้างขนส่งสินค้า

   สินค้ากลุ่ม 1_ทิพย
   สินค้ากลุ่ม 1_กรุงเทพ
   สินค้ากลุ่ม 2_กรุงเทพ
   สินค้ากลุ่ม 3_กรุงเทพ
   สินค้ากลุ่ม 1_วิริยะ
   สินค้ากลุ่ม 2_วิริยะ
   สินค้ากลุ่ม 3_วิริยะ
   สินค้ากลุ่ม 4_วิริยะ
   สินค้ากลุ่ม 5_วิริยะ

ติดต่อพนักงาน

โทร : 085-541-4917

image
image
ประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเล (Marine Cargo)
ความคุ้มครอง : คุ้มครองเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทั้ง ขนส่งสินค้าทางทะเล, ขนส่งสินค้าทางอากาศ
 • ทุกธุรกิจที่เกี่ยวกับการนำเข้า - ส่งออก
 • ทุกประเภทของสินค้า
 • ทุกประเทศทั่วโลก ยกเว้นประเทศที่ถูก Sanction และประเทศในเขต War Zone
 • ทุกรูปแบบของการเดินทาง
 • ทุกประเภทของยานพาหนะ

ข้อยกเว้น

 • ความเสียหาย / สูญเสียอันเกิดจากการกระทำของผู้เอาประกันภัยหรือการสมรู้ร่วมคิดกับบุคคลที่ทำให้สินค้าเสียหาย
 • การรั่ว การซึม อันเป็นปกติของสินค้า / ภาชนะในการบรรจุสินค้า
 • การบรรจุหีบห่อไม่เหมาะสมกับการส่งออกและรวมถึงการบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ไม่เหมาะสมด้วย
 • ความเสียหายอันเกิดจากธรรมชาติของตัวสินค้าเอง (Inherent Vice)
 • ความล่าช้า (Delay)
 • การล้มละลายของเจ้าของเรือ / ผู้เช่าเหมาเรือ / ผู้บริการจัดการเดินเรือ
 • อาวุธนิวเคลียร์ / การแตกตัวของอะตอม
 • การมุ่งร้าย การทำลายล้างขององค์กรก่อการร้ายข้ามชาติหรือลัทธิก่อการร้าย
 • ความไม่สมบูรณ์หรือไม่พร้อมในการออกเดินทะเลของเรือหรือการออกเดินทางของยานพาหนะชนิดอื่นๆที่ใช้ในการขนส่งสินค้า เสื่อมสภาพหรือไม่เหมาะสมแก่การขนส่งสินค้า

ติดต่อพนักงาน


ประกันภัยขนส่งภายในประเทศ (Inland Transit Cargo)

1.คุ้มครองแบบความเสี่ยงภัยทุกชนิด
- คุ้มครองความเสียหาย / สูญเสียโดยสิ้นเชิง หรือบางส่วนจากอุบัติเหตุ หรือสาเหตุภายนอก
- คุ้มครองความเสียหายทั่วไป ที่เกิดขึ้นกับสินค้าที่เอาประกัน รวมทั้งส่วนเฉลี่ยความเสียหายทั่วไป และค่ากู้ภัยที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องชดใช้ตามประเพณีปฏิบัติหรือตามกฏหมาย
 
2.คุ้มครองแบบระบุภัย
- คุ้มครองความเสียหายสิ้นเชิง หรือความเสียหายบางส่วนที่มีสาเหตุมาจาก
 • อัคคีภัย
 • การระเบิด
 • ฟ้าผ่า
 • เรือจม เรือเกยตื้น รถไฟตกราง รถ หัวลาก หางลาก รถพ่วงพลิกคว่ำ ตกถนน ตกสะพานหรือตกไหล่ทาง เครื่องบินตก
 • ยานพาหนะที่ใช้ขนส่งสินค้าประสบอุบัติเหตุ โดย
- ชนกันหรือโดนยานพาหนะอื่น
- ชนกับสิ่งอื่นนอกยานพาหนะ
- ชนกับหัวลาก หางลาก รถพ่วง ของยานพาหนะนั้นเอง
 • ซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม

ติดต่อพนักงาน

โทร : 085-541-4917

 

ประกันความรับผิดขนส่งวัตถุอันตรายทางบก

คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายจากอุบัติเหตุระหว่างการขนส่งสินค้า วัตถุอันตราย

ประเภทรถบรรทุก

 • รถยนต์บรรทุกเพื่อการพาณิชย์พิเศษ รหัสรถ 340
 • รถพ่วงเพื่อการพาณิชย์พิเศษ รหัสรถ 540

การประกันความรับผิดตามกฎหมายจากการขนส่งวัตถุอันตรายทางบก เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก กรณีที่ผู้ประกอบการขนส่งวัตถุอันตรายเกิดอุบัติเหตุ และทำให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินต่อบุคคลภายนอก

เบี้ยประกันภัยรวมภาษีและอากร

คุ้มครองจำนวนเงินความรับผิด 5,000,000 บาทต่อครั้งต่อปีกรมธรรม์

ประเภทวัตถุอันตรายที่ขนส่ง

 1. ประเภทวัตถุระเบิด                                                                         ราคา 18,799.90 บา
 2. ประเภทก๊าซก๊าซไวไฟ                                                                     ราคา 8,057.10 บาท
  1. ก๊าซไม่ไวไฟ                                                                          ราคา 8,057.10 บาท
  2. ก๊าซพิษ เช่น กรดเกลือ                                                       ราคา 15,577.06 บาท
 3. ประเภทของเหลวไวไฟ                                                                   ราคา 11,817.08 บา
 4. ประเภทของแข็งไวไฟ สารที่ลุกไหม้ได้เอง และสารให้ก๊าซไวไฟเมื่อสัมผัสน้ำ
  1. ของแข็งไวไฟ                                                                      ราคา 8,057.10 บาท
  2. สารที่ลุกไหม้ได้เอง                                                              ราคา 18,799.90 บาท
  3. สารที่ให้ก๊าซไวไฟเมื่อสัมผัสกับน้ำ                                      ราคา 18,799.90 บาท
 5. ประเภทสารออกซิไดส์ และสารอินทรีย์เปอร์ออกไซด์
  1. สารออกซิไดส์                                                                      ราคา 13,428.50 บาท
  2. สารอินทรีย์เปอร์ออกไซด์                                                    ราคา 11,817.00 บาท
 6. ประเภทสารพิษ และสารติดเชื้อ
  1. สารพิษ                                                                                  ราคา 15,577.06 บาท
  2. สารติดเชื้อ                                                                            ราคา 18,799.90 บาท
 7. ประเภทวัตถุกัมมันตรังสี                                                                ราคา 18,799.90 บาท
 8. ประเภทสารกัดกร่อน                                                                      ราคา 8,057.10 บาท
 9. ประเภทวัตถุอันตรายอื่นๆ ซึ่งไม่อยู่ในประเภท 1-8
  1. สารคลอไรด์ / คลอรีน                                                          ราคา 15,577.06 บาท
  2. วัตถุอันตรายอื่นๆ                                                                 ราคา 8,057.10 บาท

 

หมายเหตุ : กรณีแจ้งประกันภัยพร้อมกันตั้งแต่ 3 คันขึ้นไป รับส่วนลดกลุ่ม 10%

เอกสารแนบ สำหรับการทำประกันภัย

 • สำเนาบัตรประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา)
 • หนังสือจดทะเบียน และสำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้ลงนาม (กรณีนิติบุคคล)
 • สำเนาทะเบียนรถ

ความคุ้มครองเบื้องต้น

บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ความสูญเสีย หรือความเสียหาย อันเกิดแก่บุคคลภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดตามกฎหมายเนื่องจากการรั่วไหล การระเบิด หรือการติดไฟของวัตถุอันตราย ที่ทำการขนส่งโดยผู้เอาประกันภัย ในยานพาหนะขนส่งที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย และเป็นผลทำให้เกิด

 1. ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัยของบุคคลภายนอก
 2. ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 3. ค่าใช้จ่ายในการขจัด เคลื่อนย้าย บำบัด บรรเทาความเสียหาย รวมทั้งการฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพเดิม หรือสภาพใกล้เคียงกับสภาพเดิม ซึ่งรวมถึงความเสียหายแก่สัตว์ พืช สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพย์สินของแผ่นดิน หรือทรัพย์ไม่มีเจ้าของ
 4. ความคุ้มครองดังกล่าวข้างต้น ให้รวมถึงค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยได้ชดใช้ให้กับผู้เรียกร้อง และค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมซึ่งผู้เอาประกันภัยได้จ่ายไปด้วยความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทประกันภัย แต่เมื่อรวมกับความคุ้มครองอย่างิื่นแล้วจะต้องไม่เกินจำนวนเงินจำกัดความรับผิดที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

ข้อแนะนำกรณีเกิดอุบัติเหตุ

 1. เมื่อมีเหตุการณ์อุบัติเหตุใดๆ เกิดขึ้น ควรรีบแจ้งให้บริษัทประกันภัยทราบทันที
 2. เมื่อได้รับหมายศาล หรือคำสั่ง หรือคำบังคับของศาล ให้รีบส่งต่อให้บริษัทประกันภัยทันที
 3. ผู้เอาประกันภัยจะต้อง ไม่ตกลง ยินยอมเสนอ หรือให้สัญญาว่าจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลใดๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัทประกันภัย เว้นแต่บริษัทประกันภัยไม่ได้จัดการต่อการเรียกร้องนั้น
 4. ส่งรายละเอียดและช่วยเหลือตามความจำเป็น เพื่อให้บริษัทประกันภัยตกลงชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือต่อสู้ข้อเรียกร้องใดๆ หรือฟ้องคดีได้
รับประกันภัยโดย บริษัทนำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)

สอบถามเพิ่มเติม

Tel : 085-541-4917
การประกันความรับผิดตามกฎหมายจากการขนส่งวัตถุอันตรายทางบก เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก กรณีที่ผู้ประกอบการขนส่งวัตถุอันตรายเกิดอุบัติเหตุ และทำให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินต่อบุคคลภายนอก

ประกันภัยขนส่งสินค้า เป็นการประกันเพื่อคุ้มครองสินค้าหรือทรัพย์สินที่ขนส่งจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อโดยทางเรือเดินสมุทร เครื่องบินพาณิชย์ หรือทางพัสดุไปรษณีย์ จากอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น เรือถูกไฟไหม้ เรือจม และความเสียหายจากการขนถ่ายสินค้าขึ้นลงจากเรือ หรืออาจขยายความคุ้มครองความเสียหายถึงขณะลำเลียงสินค้าทางรถยนต์หรือรถไฟ เป็นต้น ภัยที่ได้รับความคุ้มครองขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ผู้เอาประกันภัยเลือกซื้อความคุ้มครองไว้

ผลิตภัณฑ์

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้