ประกันขนส่งสินค้า

กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง
(CARRIER's LIABILITY INSURANCE POLICY)

ผู้เอาประกันภัย : ผู้ประกอบการรับจ้างขนส่งสินค้า หรือ บริษัทโลจีสติกส์

ความคุ้มครอง : ความสูญหายหรือเสียหายของ ของหรือสินค้าที่ผู้เอาประกันภัยรับจ้างขนสินค้า ซึ่งผู้เอาประกัน
ต้องรับผิดชอบ (กฎหมาย พรบ.ขนส่ง) หรือตามสัญญาว่าจ้างที่ได้การตกลงกันไว้ ยกเว้น ภัยธรรมชาติ

เส้นทางที่คุ้มครอง : เส้นทางขนส่งสินค้า เริ่มตั้งแต่ยกสินค้าขึ้นยานพาหนะ จนกระทั่งยกลง ณ จุดหมายปลายทางที่ได้มีการตกลง
กันไว้ในสัญญาว่าจ้าง ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความคุ้มครองเป็นรายเที่ยว หรือ คุ้มครองเป็นรายปี

อาณาเขตคุ้มครอง : จาก โรงงานผลิต หรือสถานที่เก็บสินค้า ทั่วประเทศไทย ไปโรงงานผลิต หรือสถานที่เก็บทั่วประเทศไทยหรือขยายอาณาเขตคุ้มครองไปประเทศเพื่อนบ้านจะต้องมีการตกลงกันเป็นกรณีไป

เอกสาร/ข้อมูลที่ใช้ทำประกัน :
   1.จำนวนเงินจำกัดความรับต่อครั้ง
   2.สัญญารับจ้างขน
   3.จำนวนรถบรรทุก
   4.ใบคำขอเอาประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่งสินค้า (Carrier's Liability Insurance Proposal)

แผนประกันภัยความรับผิดรับจ้างขนส่งสินค้า

   สินค้ากลุ่ม 1_ทิพย
   สินค้ากลุ่ม 1_กรุงเทพ
   สินค้ากลุ่ม 2_กรุงเทพ
   สินค้ากลุ่ม 3_กรุงเทพ
   สินค้ากลุ่ม 1_วิริยะ
   สินค้ากลุ่ม 2_วิริยะ
   สินค้ากลุ่ม 3_วิริยะ
   สินค้ากลุ่ม 4_วิริยะ
   สินค้ากลุ่ม 5_วิริยะ

ติดต่อพนักงาน

โทร : 085-541-4917

image
image
ประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเล (Marine Cargo)
ความคุ้มครอง : คุ้มครองเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทั้ง ขนส่งสินค้าทางทะเล, ขนส่งสินค้าทางอากาศ
 • ทุกธุรกิจที่เกี่ยวกับการนำเข้า - ส่งออก
 • ทุกประเภทของสินค้า
 • ทุกประเทศทั่วโลก ยกเว้นประเทศที่ถูก Sanction และประเทศในเขต War Zone
 • ทุกรูปแบบของการเดินทาง
 • ทุกประเภทของยานพาหนะ

ข้อยกเว้น

 • ความเสียหาย / สูญเสียอันเกิดจากการกระทำของผู้เอาประกันภัยหรือการสมรู้ร่วมคิดกับบุคคลที่ทำให้สินค้าเสียหาย
 • การรั่ว การซึม อันเป็นปกติของสินค้า / ภาชนะในการบรรจุสินค้า
 • การบรรจุหีบห่อไม่เหมาะสมกับการส่งออกและรวมถึงการบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ไม่เหมาะสมด้วย
 • ความเสียหายอันเกิดจากธรรมชาติของตัวสินค้าเอง (Inherent Vice)
 • ความล่าช้า (Delay)
 • การล้มละลายของเจ้าของเรือ / ผู้เช่าเหมาเรือ / ผู้บริการจัดการเดินเรือ
 • อาวุธนิวเคลียร์ / การแตกตัวของอะตอม
 • การมุ่งร้าย การทำลายล้างขององค์กรก่อการร้ายข้ามชาติหรือลัทธิก่อการร้าย
 • ความไม่สมบูรณ์หรือไม่พร้อมในการออกเดินทะเลของเรือหรือการออกเดินทางของยานพาหนะชนิดอื่นๆที่ใช้ในการขนส่งสินค้า เสื่อมสภาพหรือไม่เหมาะสมแก่การขนส่งสินค้า

ติดต่อพนักงาน


ประกันภัยขนส่งภายในประเทศ (Inland Transit Cargo)

1.คุ้มครองแบบความเสี่ยงภัยทุกชนิด
- คุ้มครองความเสียหาย / สูญเสียโดยสิ้นเชิง หรือบางส่วนจากอุบัติเหตุ หรือสาเหตุภายนอก
- คุ้มครองความเสียหายทั่วไป ที่เกิดขึ้นกับสินค้าที่เอาประกัน รวมทั้งส่วนเฉลี่ยความเสียหายทั่วไป และค่ากู้ภัยที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องชดใช้ตามประเพณีปฏิบัติหรือตามกฏหมาย
 
2.คุ้มครองแบบระบุภัย
- คุ้มครองความเสียหายสิ้นเชิง หรือความเสียหายบางส่วนที่มีสาเหตุมาจาก
 • อัคคีภัย
 • การระเบิด
 • ฟ้าผ่า
 • เรือจม เรือเกยตื้น รถไฟตกราง รถ หัวลาก หางลาก รถพ่วงพลิกคว่ำ ตกถนน ตกสะพานหรือตกไหล่ทาง เครื่องบินตก
 • ยานพาหนะที่ใช้ขนส่งสินค้าประสบอุบัติเหตุ โดย
- ชนกันหรือโดนยานพาหนะอื่น
- ชนกับสิ่งอื่นนอกยานพาหนะ
- ชนกับหัวลาก หางลาก รถพ่วง ของยานพาหนะนั้นเอง
 • ซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม

ติดต่อพนักงาน

โทร : 085-541-4917

 

การประกันความรับผิดตามกฎหมายจากการขนส่งวัตถุอันตรายทางบก เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก กรณีที่ผู้ประกอบการขนส่งวัตถุอันตรายเกิดอุบัติเหตุ และทำให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินต่อบุคคลภายนอก

ประกันภัยขนส่งสินค้า เป็นการประกันเพื่อคุ้มครองสินค้าหรือทรัพย์สินที่ขนส่งจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อโดยทางเรือเดินสมุทร เครื่องบินพาณิชย์ หรือทางพัสดุไปรษณีย์ จากอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น เรือถูกไฟไหม้ เรือจม และความเสียหายจากการขนถ่ายสินค้าขึ้นลงจากเรือ หรืออาจขยายความคุ้มครองความเสียหายถึงขณะลำเลียงสินค้าทางรถยนต์หรือรถไฟ เป็นต้น ภัยที่ได้รับความคุ้มครองขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ผู้เอาประกันภัยเลือกซื้อความคุ้มครองไว้

ผลิตภัณฑ์

Powered by MakeWebEasy.com