เพิ่มเพื่อน

ประกันขนส่งสินค้า

กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง

(CARRIER's LIABILITY INSURANCE POLICY)

ผู้เอาประกันภัย : ผู้ประกอบการรับจ้างขนส่งสินค้า หรือ บริษัทโลจีสติกส์

ความคุ้มครอง : ความสูญหายหรือเสียหายของ ของหรือสินค้าที่ผู้เอาประกันภัยรับจ้างขนสินค้า ซึ่งผู้เอาประกัน
ต้องรับผิดชอบ (กฎหมาย พรบ.ขนส่ง) หรือตามสัญญาว่าจ้างที่ได้การตกลงกันไว้ ยกเว้น ภัยธรรมชาติ

เส้นทางที่คุ้มครอง : เส้นทางขนส่งสินค้า เริ่มตั้งแต่ยกสินค้าขึ้นยานพาหนะ จนกระทั่งยกลง ณ จุดหมายปลายทางที่ได้มีการตกลง
กันไว้ในสัญญาว่าจ้าง ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความคุ้มครองเป็นรายเที่ยว หรือ คุ้มครองเป็นรายปี

อาณาเขตคุ้มครอง : จาก โรงงานผลิต หรือสถานที่เก็บสินค้า ทั่วประเทศไทย ไปโรงงานผลิต หรือสถานที่เก็บทั่วประเทศไทยหรือขยายอาณาเขตคุ้มครองไปประเทศเพื่อนบ้านจะต้องมีการตกลงกันเป็นกรณีไป

เอกสาร/ข้อมูลที่ใช้ทำประกัน :
   1.จำนวนเงินจำกัดความรับต่อครั้ง
   2.สัญญารับจ้างขน
   3.จำนวนรถบรรทุก
   4.ใบคำขอเอาประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่งสินค้า (Carrier's Liability Insurance Proposal)

แผนประกันภัยความรับผิดรับจ้างขนส่งสินค้า

   สินค้ากลุ่ม 1_ทิพย
   สินค้ากลุ่ม 1_กรุงเทพ
   สินค้ากลุ่ม 2_กรุงเทพ
   สินค้ากลุ่ม 3_กรุงเทพ
   สินค้ากลุ่ม 1_วิริยะ
   สินค้ากลุ่ม 2_วิริยะ
   สินค้ากลุ่ม 3_วิริยะ
   สินค้ากลุ่ม 4_วิริยะ
   สินค้ากลุ่ม 5_วิริยะ

ติดต่อพนักงาน

โทร : 085-541-4917

ID Line : @pragan

ประกันขนส่งสินค้า
image

ประกันขนส่งสินค้าทางทะเล (Marine Cargo)

ความคุ้มครอง : คุ้มครองเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทั้ง ขนส่งสินค้าทางทะเล, ขนส่งสินค้าทางอากาศ
 • ทุกธุรกิจที่เกี่ยวกับการนำเข้า - ส่งออก
 • ทุกประเภทของสินค้า
 • ทุกประเทศทั่วโลก ยกเว้นประเทศที่ถูก Sanction และประเทศในเขต War Zone
 • ทุกรูปแบบของการเดินทาง
 • ทุกประเภทของยานพาหนะ

ข้อยกเว้น

 • ความเสียหาย / สูญเสียอันเกิดจากการกระทำของผู้เอาประกันภัยหรือการสมรู้ร่วมคิดกับบุคคลที่ทำให้สินค้าเสียหาย
 • การรั่ว การซึม อันเป็นปกติของสินค้า / ภาชนะในการบรรจุสินค้า
 • การบรรจุหีบห่อไม่เหมาะสมกับการส่งออกและรวมถึงการบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ไม่เหมาะสมด้วย
 • ความเสียหายอันเกิดจากธรรมชาติของตัวสินค้าเอง (Inherent Vice)
 • ความล่าช้า (Delay)
 • การล้มละลายของเจ้าของเรือ / ผู้เช่าเหมาเรือ / ผู้บริการจัดการเดินเรือ
 • อาวุธนิวเคลียร์ / การแตกตัวของอะตอม
 • การมุ่งร้าย การทำลายล้างขององค์กรก่อการร้ายข้ามชาติหรือลัทธิก่อการร้าย
 • ความไม่สมบูรณ์หรือไม่พร้อมในการออกเดินทะเลของเรือหรือการออกเดินทางของยานพาหนะชนิดอื่นๆที่ใช้ในการขนส่งสินค้า เสื่อมสภาพหรือไม่เหมาะสมแก่การขนส่งสินค้า

 

ติดต่อพนักงาน

 

ประกันขนส่งสินค้า ภายในประเทศ

(Inland Transit Cargo)
1.คุ้มครองแบบความเสี่ยงภัยทุกชนิด
- คุ้มครองความเสียหาย / สูญเสียโดยสิ้นเชิง หรือบางส่วนจากอุบัติเหตุ หรือสาเหตุภายนอก
- คุ้มครองความเสียหายทั่วไป ที่เกิดขึ้นกับสินค้าที่เอาประกัน รวมทั้งส่วนเฉลี่ยความเสียหายทั่วไป และค่ากู้ภัยที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องชดใช้ตามประเพณีปฏิบัติหรือตามกฏหมาย
 
2.คุ้มครองแบบระบุภัย
- คุ้มครองความเสียหายสิ้นเชิง หรือความเสียหายบางส่วนที่มีสาเหตุมาจาก
 • อัคคีภัย
 • การระเบิด
 • ฟ้าผ่า
 • เรือจม เรือเกยตื้น รถไฟตกราง รถ หัวลาก หางลาก รถพ่วงพลิกคว่ำ ตกถนน ตกสะพานหรือตกไหล่ทาง เครื่องบินตก
 • ยานพาหนะที่ใช้ขนส่งสินค้าประสบอุบัติเหตุ โดย
- ชนกันหรือโดนยานพาหนะอื่น
- ชนกับสิ่งอื่นนอกยานพาหนะ
- ชนกับหัวลาก หางลาก รถพ่วง ของยานพาหนะนั้นเอง
 • ซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม

 

ติดต่อพนักงาน

โทร : 085-541-4917

ID Line : @pragan

ประกันขนส่งสินค้า

ประกันความรับผิดขนส่งวัตถุอันตรายทางบก

คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายจากอุบัติเหตุระหว่างการขนส่งสินค้า วัตถุอันตราย

ประเภทรถบรรทุก

 • รถยนต์บรรทุกเพื่อการพาณิชย์พิเศษ รหัสรถ 340
 • รถพ่วงเพื่อการพาณิชย์พิเศษ รหัสรถ 540

การประกันความรับผิดตามกฎหมายจากการขนส่งวัตถุอันตรายทางบก เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก กรณีที่ผู้ประกอบการขนส่งวัตถุอันตรายเกิดอุบัติเหตุ และทำให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินต่อบุคคลภายนอก

เบี้ยประกันภัยรวมภาษีและอากร

คุ้มครองจำนวนเงินความรับผิด 5,000,000 บาทต่อครั้งต่อปีกรมธรรม์

ประเภทวัตถุอันตรายที่ขนส่ง

 1. ประเภทวัตถุระเบิดราคา 18,799.90 บาท
 2. ประเภทก๊าซก๊าซไวไฟราคา 8,057.10 บาท
  • ก๊าซไม่ไวไฟ : ราคา 8,057.10 บาท
  • ก๊าซพิษ เช่น กรดเกลือ : ราคา 15,577.06 บาท
 3. ประเภทของเหลวไวไฟ : ราคา 11,817.08 บาท
 4. ประเภทของแข็งไวไฟ สารที่ลุกไหม้ได้เอง และสารให้ก๊าซไวไฟเมื่อสัมผัสน้ำ
  • ของแข็งไวไฟ : ราคา 8,057.10 บาท
  • สารที่ลุกไหม้ได้เอง : ราคา 18,799.90 บาท
  • สารที่ให้ก๊าซไวไฟเมื่อสัมผัสกับน้ำ : ราคา 18,799.90 บาท
 5. ประเภทสารออกซิไดส์ และสารอินทรีย์เปอร์ออกไซด์
  • สารออกซิไดส์ : ราคา 13,428.50 บาท
  • สารอินทรีย์เปอร์ออกไซด์ : ราคา 11,817.00 บาท
 6. ประเภทสารพิษ และสารติดเชื้อ
  • สารพิษ : ราคา 15,577.06 บาท
  • สารติดเชื้อ : ราคา 18,799.90 บาท
 7. ประเภทวัตถุกัมมันตรังสี : ราคา 18,799.90 บาท
 8. ประเภทสารกัดกร่อน : ราคา 8,057.10 บาท
 9. ประเภทวัตถุอันตรายอื่นๆ ซึ่งไม่อยู่ในประเภท 1-8
  • สารคลอไรด์ / คลอรีน : ราคา 15,577.06 บาท
  • วัตถุอันตรายอื่นๆ : ราคา 8,057.10 บาท

 

หมายเหตุ : กรณีแจ้งประกันภัยพร้อมกันตั้งแต่ 3 คันขึ้นไป รับส่วนลดกลุ่ม 10%

เอกสารแนบ สำหรับการทำประกันภัย

 • สำเนาบัตรประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา)
 • หนังสือจดทะเบียน และสำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้ลงนาม (กรณีนิติบุคคล)
 • สำเนาทะเบียนรถ

ความคุ้มครองเบื้องต้น

บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ความสูญเสีย หรือความเสียหาย อันเกิดแก่บุคคลภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดตามกฎหมายเนื่องจากการรั่วไหล การระเบิด หรือการติดไฟของวัตถุอันตราย ที่ทำการขนส่งโดยผู้เอาประกันภัย ในยานพาหนะขนส่งที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย และเป็นผลทำให้เกิด

 1. ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัยของบุคคลภายนอก
 2. ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 3. ค่าใช้จ่ายในการขจัด เคลื่อนย้าย บำบัด บรรเทาความเสียหาย รวมทั้งการฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพเดิม หรือสภาพใกล้เคียงกับสภาพเดิม ซึ่งรวมถึงความเสียหายแก่สัตว์ พืช สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพย์สินของแผ่นดิน หรือทรัพย์ไม่มีเจ้าของ
 4. ความคุ้มครองดังกล่าวข้างต้น ให้รวมถึงค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยได้ชดใช้ให้กับผู้เรียกร้อง และค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมซึ่งผู้เอาประกันภัยได้จ่ายไปด้วยความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทประกันภัย แต่เมื่อรวมกับความคุ้มครองอย่างิื่นแล้วจะต้องไม่เกินจำนวนเงินจำกัดความรับผิดที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

ข้อแนะนำกรณีเกิดอุบัติเหตุ

 1. เมื่อมีเหตุการณ์อุบัติเหตุใดๆ เกิดขึ้น ควรรีบแจ้งให้บริษัทประกันภัยทราบทันที
 2. เมื่อได้รับหมายศาล หรือคำสั่ง หรือคำบังคับของศาล ให้รีบส่งต่อให้บริษัทประกันภัยทันที
 3. ผู้เอาประกันภัยจะต้อง ไม่ตกลง ยินยอมเสนอ หรือให้สัญญาว่าจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลใดๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัทประกันภัย เว้นแต่บริษัทประกันภัยไม่ได้จัดการต่อการเรียกร้องนั้น
 4. ส่งรายละเอียดและช่วยเหลือตามความจำเป็น เพื่อให้บริษัทประกันภัยตกลงชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือต่อสู้ข้อเรียกร้องใดๆ หรือฟ้องคดีได้
รับประกันภัยโดย บริษัทนำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)

สอบถามเพิ่มเติม

Tel : 085-541-4917

ID Line : @pragan

ประกันขนส่งสินค้าทางทะเล

ประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเล และขนส่งสินค้าระหว่างประเทศให้ความคุ้มครองสินค้าทที่ขนส่งทางทะเล หรือขนส่งทางอากาศ หรือขนส่งทางบก ระหว่างประเทศทุกธุรกิจที่เกี่ยวกับการนำเข้า - ส่งออก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

ประกันขนส่งสินค้าในประเทศ

ประกันขนส่งสินค้าให้ความคุ้มครอง ความสูญหายหรือเสียหายของ ของหรือสินค้าที่ผู้เอาประกันภัยรับจ้างขนส่งสินค้า ซึ่งผู้เอาประกันต้องรับผิดชอบ (กฎหมาย พรบ.ขนส่ง) หรือตามสัญญาว่าจ้างที่ได้การตกลงกันไว้ ยกเว้น ภัยธรรมชาติ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

การประกันความรับผิดตามกฎหมายจากการขนส่งวัตถุอันตรายทางบก เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก กรณีที่ผู้ประกอบการขนส่งวัตถุอันตรายเกิดอุบัติเหตุ และทำให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินต่อบุคคลภายนอก

ประกันภัยขนส่งสินค้า เป็นการประกันเพื่อคุ้มครองสินค้าหรือทรัพย์สินที่ขนส่งจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อโดยทางเรือเดินสมุทร เครื่องบินพาณิชย์ หรือทางพัสดุไปรษณีย์ จากอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น เรือถูกไฟไหม้ เรือจม และความเสียหายจากการขนถ่ายสินค้าขึ้นลงจากเรือ หรืออาจขยายความคุ้มครองความเสียหายถึงขณะลำเลียงสินค้าทางรถยนต์หรือรถไฟ เป็นต้น ภัยที่ได้รับความคุ้มครองขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ผู้เอาประกันภัยเลือกซื้อความคุ้มครองไว้

ผลิตภัณฑ์

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้