เพิ่มเพื่อน

ประกันสัตว์เลี้ยง

ประกันภัยสัตว์เลี้ยง คุ้มครองสัตว์เลี้ยงที่คุณรัก ประกันภัยสุนัข ประกันภัยแมว ส่งต่อความรักเพื่อสัตว์เลี้ยงแสนรักของคุณ ความคุ้มครองสูงสุด 118,000 บาท คุ้มครองค่ารักษาพยาบาบ10 ครั้ง/ปี มีค่าวัคคซีน ค่าชดเชยการเสียชีวิต ค่าโฆษณาสัตว์เลี้ยงสูญหาย ค่าฝากเลี้ยง ค่าพิธีศพสัตว์เลี้ยง ครอบคลุมทั้งค่าฝากเลี้ยงกรณีเจ้าของไปต่างประเทศ ชดเชยกรณีสัตว์เลี้ยงกัดคนหรือทำลายทรัพย์สินผู้อื่น

ติดต่อพนักงาน

โทร : 085-541-4917

Line ID : @pragan

image

แผนความคุ้มครอง

แผนประกันภัยสำหรับคนรักสัตว์เลี้ยง

1. Plan S : เบี้ยประกันภัยรวม 1,950 บาท/ปี 
 1. การรักษาพยาบาลเนื่องจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วยขของสัตว์เลี้ยงที่เอาประกันภัย
  • การรักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ(ต่อครั้ง) จำนวนเงิน 2,000 บาท (1ครั้ง/ปี)
  • การรักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วย(ต่อครั้ง) จำนวนเงิน 500 บาท (5ครั้ง/ปี)
 2. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกอันเนื่องจากสัตว์เลี้ยงที่เอาประกันภัย
  • การสูญเสียต่อชีวิต ร่างกายการบาดเจ็บของบุคคลภายนอก (ต่อปี) จำนวนเงิน 10,000 บาท
  • การสูญเสีย หรือเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก (ต่อปี) จำนวนเงิน 1,500 บาท
 3. ค่าใช้จ่ายในการจัดการเผาศพหรือการฝังศพให้กับสัตว์เลี้ยงที่ตายจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย(ต่อปี) จำนวนเงิน 3,000 บาท
 4. การตายเนื่องจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยของสัตว์เลี้ยงที่เอาประกันภัย(ต่อปี)  จำนวนเงิน ไม่คุ้มครอง
 5. ค่าวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์เลี้ยงที่เอาประกันภัย (ต่อปี) จำนวนเงิน ไม่คุ้มครอง
 6. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา การประกาศเพื่อติดตามสัตว์เลี้ยงที่สูญหาย (ต่อปี) จำนวนเงิน 1,500 บาท
 7. ค่าบริการรับฝากสัตว์เลี้ยงที่เอาประกันภัยกรณีผู้เอาประกันภัยเดินทางไปต่างประเทศ (ต่อปี) จำนวนเงิน 300 บาท

2. Plan M : เบี้ยประกันภัยรวม 2,950 บาท/ปี

 1. การรักษาพยาบาลเนื่องจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วยขของสัตว์เลี้ยงที่เอาประกันภัย
  • การรักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ(ต่อครั้ง) จำนวนเงิน 3,000 บาท (1ครั้ง/ปี)
  • การรักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วย(ต่อครั้ง) จำนวนเงิน 1,000 บาท (5ครั้ง/ปี)
 2. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกอันเนื่องจากสัตว์เลี้ยงที่เอาประกันภัย
  • การสูญเสียต่อชีวิต ร่างกายการบาดเจ็บของบุคคลภายนอก (ต่อปี) จำนวนเงิน 10,000 บาท
  • การสูญเสีย หรือเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก (ต่อปี) จำนวนเงิน 3,000 บาท
 3. ค่าใช้จ่ายในการจัดการเผาศพหรือการฝังศพให้กับสัตว์เลี้ยงที่ตายจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย(ต่อปี) จำนวนเงิน 3,000 บาท
 4. การตายเนื่องจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยของสัตว์เลี้ยงที่เอาประกันภัย(ต่อปี) จำนวนเงิน 1,500 บาท
 5. ค่าวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์เลี้ยงที่เอาประกันภัย (ต่อปี) จำนวนเงิน ไม่คุ้มครอง
 6. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา การประกาศเพื่อติดตามสัตว์เลี้ยงที่สูญหาย (ต่อปี) จำนวนเงิน 5,000 บาท
 7. ค่าบริการรับฝากสัตว์เลี้ยงที่เอาประกันภัยกรณีผู้เอาประกันภัยเดินทางไปต่างประเทศ (ต่อปี) จำนวนเงิน 300 บาท

3. Plan L : เบี้ยประกันภัยรวม 5,400 บาท/ปี

 1. การรักษาพยาบาลเนื่องจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วยขของสัตว์เลี้ยงที่เอาประกันภัย
  • การรักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ(ต่อครั้ง) จำนวนเงิน 5,000 บาท (2ครั้ง/ปี)
  • การรักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วย(ต่อครั้ง) จำนวนเงิน 1,000 บาท (10ครั้ง/ปี)
 2. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกอันเนื่องจากสัตว์เลี้ยงที่เอาประกันภัย
  • การสูญเสียต่อชีวิต ร่างกายการบาดเจ็บของบุคคลภายนอก (ต่อปี) จำนวนเงิน 10,000 บาท
  • การสูญเสีย หรือเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก (ต่อปี) จำนวนเงิน 3,000 บาท
 3. ค่าใช้จ่ายในการจัดการเผาศพหรือการฝังศพให้กับสัตว์เลี้ยงที่ตายจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย(ต่อปี) จำนวนเงิน 5,000 บาท
 4. การตายเนื่องจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยของสัตว์เลี้ยงที่เอาประกันภัย(ต่อปี) จำนวนเงิน 5,000 บาท
 5. ค่าวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์เลี้ยงที่เอาประกันภัย (ต่อปี) จำนวนเงิน 500 บาท
 6. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา การประกาศเพื่อติดตามสัตว์เลี้ยงที่สูญหาย (ต่อปี) จำนวนเงิน 5,000 บาท
 7. ค่าบริการรับฝากสัตว์เลี้ยงที่เอาประกันภัยกรณีผู้เอาประกันภัยเดินทางไปต่างประเทศ (ต่อปี) จำนวนเงิน 500 บาท

4. Plan XL : เบี้ยประกันภัยรวม 8,400 บาท/ปี

 1. การรักษาพยาบาลเนื่องจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วยขของสัตว์เลี้ยงที่เอาประกันภัย
  • การรักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ(ต่อครั้ง) จำนวนเงิน 10,000 บาท (2ครั้ง/ปี)
  • การรักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วย(ต่อครั้ง) จำนวนเงิน 1,500 บาท (10ครั้ง/ปี)
 2. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกอันเนื่องจากสัตว์เลี้ยงที่เอาประกันภัย
  • การสูญเสียต่อชีวิต ร่างกายการบาดเจ็บของบุคคลภายนอก (ต่อปี) จำนวนเงิน 10,000 บาท
  • การสูญเสีย หรือเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก (ต่อปี) จำนวนเงิน 5,000 บาท
 3. ค่าใช้จ่ายในการจัดการเผาศพหรือการฝังศพให้กับสัตว์เลี้ยงที่ตายจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย(ต่อปี) จำนวนเงิน 10,000 บาท
 4. การตายเนื่องจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยของสัตว์เลี้ยงที่เอาประกันภัย(ต่อปี) จำนวนเงิน 10,000 บาท
 5. ค่าวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์เลี้ยงที่เอาประกันภัย (ต่อปี) จำนวนเงิน 1,000 บาท
 6. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา การประกาศเพื่อติดตามสัตว์เลี้ยงที่สูญหาย (ต่อปี) จำนวนเงิน 10,000 บาท
 7. ค่าบริการรับฝากสัตว์เลี้ยงที่เอาประกันภัยกรณีผู้เอาประกันภัยเดินทางไปต่างประเทศ (ต่อปี) จำนวนเงิน 1,000 บาท

5. Plan XXL : เบี้ยประกันภัยรวม 12,000 บาท/ปี

 1. การรักษาพยาบาลเนื่องจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วยขของสัตว์เลี้ยงที่เอาประกันภัย
  • การรักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ(ต่อครั้ง) จำนวนเงิน 15,000 บาท (2ครั้ง/ปี)
  • การรักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วย(ต่อครั้ง) จำนวนเงิน 2,000 บาท (10ครั้ง/ปี)
 2. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกอันเนื่องจากสัตว์เลี้ยงที่เอาประกันภัย
  • การสูญเสียต่อชีวิต ร่างกายการบาดเจ็บของบุคคลภายนอก (ต่อปี) จำนวนเงิน 15,000 บาท
  • การสูญเสีย หรือเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก (ต่อปี) จำนวนเงิน 5,000 บาท
 3. ค่าใช้จ่ายในการจัดการเผาศพหรือการฝังศพให้กับสัตว์เลี้ยงที่ตายจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย(ต่อปี) จำนวนเงิน 15,000 บาท
 4. การตายเนื่องจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยของสัตว์เลี้ยงที่เอาประกันภัย(ต่อปี) จำนวนเงิน 15,000 บาท
 5. ค่าวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์เลี้ยงที่เอาประกันภัย (ต่อปี) จำนวนเงิน 1,500 บาท
 6. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา การประกาศเพื่อติดตามสัตว์เลี้ยงที่สูญหาย (ต่อปี) จำนวนเงิน 15,000 บาท
 7. ค่าบริการรับฝากสัตว์เลี้ยงที่เอาประกันภัยกรณีผู้เอาประกันภัยเดินทางไปต่างประเทศ (ต่อปี) จำนวนเงิน 1,500 บาท

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

1.รับประกันภัยสัตว์เลี้ยงแรกเข้าที่อายุ 3 เดือน - 9 ปี
   1.1 สำหรับสัตว์เลี้ยงที่มีอายุ 3 เดือน - 7 ปี ไม่ต้องตรวจสุขภาพ (ต่ออายุได้ถึง 9 ปี)
   1.2 สำหรับสัตว์เลี้ยงที่มีอายุ 8-9 ปี ต้องตรวจสุขภาพ (ยกเว้นแผน 1)
2.ต้องใช้เอกสารใบวัคซีนครบถ้วนตามที่หมอกำหนดและนัดหมาย
3.สัตว์เลี้ยงต้องไม่มีการผ่าตัดจากการเจ็บป่วยมาก่อนการรับประกันภัย
4.สัตว์เลี้ยงต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่มีอาการบาดเจ็บ พิการ หรือเจ็บป่วย
5.สัตว์เลี้ยงต้องอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
6.กรมธรรม์ประกันภัยสูงสุด 1 ฉบับ / สัตว์เลี้ยง 1 ตัว

ข้อยกเว้นสำคัญ : การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง

1.การถูกฆ่าโดยเจตนา การเจตนาทำร้าย
2.ไม่คุ้มครองขณะอยู่นอกอาณาเขตประเทศไทย
3.ค่ารักษาพยาบาลหรือการตาย เนื่องจาก
   3.1 การเจ็บป่วยในช่วง 60 วันแรกนับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
   3.2 การตายหลังจาก 90 วัน นับจากวันที่ได้รับอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย
   3.3 ภาวะที่เป็นมาแต่เกิด โรคทางพันธุกรรม หรือโรคที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย
   3.4 การขนส่ง ภาวะโรคขาดสารอาหาร
   3.4 พยาธิ เห็บ หมัด ไร เล็น โรคระบาด โรคเรื้อน หรือโรคผิวหนังทุกชนิด


ติดต่อพนักงาน

โทร : 085-541-4917

Line ID : @pragan

ประกันสัตว์เลี้ยง_TIP

ประกันภัยสัตว์เลี้ยง คุ้มครองสัตว์เลี้ยงที่คุณรัก เบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 1,950 บาท

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

ประกันบ้าน Homesafe_ทิพย

ประกันบ้าน Homesafe_ทิพย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

ประกันบ้าน

เราบริการประกันอัคคีภัย,ประกันบ้าน,ประกันอาคารพาณิชย์,ความคุ้มครองสุดคุ้มคุ้มครอง ไฟไหม้,ฟ้าผ่า,ภัยธรรมชาติ,พายุ,ลูกเห็บ,น้ำท่วม,ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ทั้งตัวอาคาร และทรัพย์สิน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

ผลิตภัณฑ์

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้